alykas_ymparisto_ym_tek_labotarioMikkelin ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan laboratorio on osa tulevaa älykästä oppimisympäristöä.

Älykäs ympäristö bioenergiantuotannon tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle

Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampukselle tulee bioenergian opetus- ja tutkimustoimintaa palveleva toimintaympäristö. Laitekokonaisuudet hankitaan Älykäs ympäristö bioenergian tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle -hankkeella, jota yhdessä rahoittavat EU, yritykset ja Mamk.

Etelä-Savon maakunta nojaa muun muassa energiantuotannossa, teollisuudessa ja työllistämisessä metsäbiomassan käyttöön. Alueen energialaitoksista esimerkiksi Etelä-Savon Energia Oy ja Suur-Savon Sähkö Oy ovat ottaneet käyttöön uusia, puuperäisiä polttoaineita käyttäviä kattiloita.

Alueelle on myös suunnitteilla muun muassa biohiilitehdas Ristiinaan ja bioöljytehdas Savonlinnaan. Bioenergiaan tehtävät investoinnit lisäävät tarvetta biomassan käytön tutkimukselle ja tuotekehitykselle.

Bioenergian tutkimus- ja innovaatioympäristö Kasarmin kampukselle

Mikkelin ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan laitokselle tuleva innovaatio- ja tutkimusympäristö mahdollistaa jatkossa bioenergiaan liittyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan.

Älykäs ympäristö bioenergiantuotannon tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle -hankkeen avulla rakennettava tutkimusympäristö palvelee myös alueen yrittäjien tarpeita monipuolisesti.

Hankkeessa investoidaan neljään kokonaisuuteen:

  • bioenergian ominaisuuksien ja laadun seuranta
  • tuotannon työterveys- ja ympäristövaikutusten seuranta
  • orgaanisten biomassojen käsittely
  • online-mittauspalvelut ja digitaalinen tiedonhankinta sekä vaikutusten elinkaariarviointi.

Tutkimusympäristöinvestointia tukevat Mamkissa jo ennestään olevat laitekannat. Älykkäässä ympäristössä yhteistyötä tehdään myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa.

Yhteistyössä opiskelijat, henkilökunta ja yritykset

Älykäs testaus- ja tuotekehitysympäristö tukee energia- ja ympäristötekniikan opetusta sekä yritysten ja tutkimuslaitosten tutkimus- ja kehittämistarpeita. Mamkissa ympäristö luo valmiudet painottaa koulutusta entistä syvällisemmin energia- ja prosessitekniikan alalle.

Hankkeessa on meneillään tällä hetkellä kaksi opinnäytetyötä, jotka toteutetaan yhdessä alueen yritysten ja viranomaisten kanssa.

Lisäksi hanke tarjoaa toukokuussa tekniikan alan harjoittelupaikkoja liki kymmenelle opiskelijalle. Aiheeseen ovat syventyneet useat ympäristöteknologian opiskelijat myös kevään opintojaksoissa.

Melumittauksilla todettiin, että voimalaitoksen melu ei ylitä annettuja ohjearvoja lähialueen ympäristössä. Kuva: Petra Kivistö.

Melumittauksilla todettiin, että voimalaitoksen melu ei ylitä annettuja ohjearvoja lähialueen ympäristössä. Kuva: Petra Kivistö.

Opinnäytetyössä tutkittiin energiantuotantolaitoksen vaikutuksia lähiympäristöön

Mamkissa ympäristöteknologiaa opiskeleva Petra Kivistö on opinnäytetyössään tutkinut Etelä-Savon Energian Pursialan voimalaitoksen lähialueiden hiukkaspitoisuuksia, kokonaisleijumaa sekä laskeumaa. Voimalaitos käyttää

pääpolttoaineinaan puuperäisiä polttoaineita ja turvetta.

Tarkoituksena oli selvittää tuleeko laitokselta savukaasujen hiukkasia voimalaitoksen lähellä sijaitseville lähialueille. Myös laitoksen aiheuttamaa ympäristömelua mitattiin Rauhaniemen asuinalueella. Mittauksia tehtiin hiukkasmittareilla ja tehokeräimillä. Lisäksi otettiin lumi- ja laskeumanäytteitä.

Opinnäytetyössä tehtyjen hiukkasmittausten ja tehokeräinten tulosten mukaan tuulella on vaikutusta lähialueiden hiukkaspitoisuuksiin. Hiukkasia näyttäisi kuitenkin tulevan muualtakin kuin Pursialasta, muun muassa tieliikenteestä.

Lumi- ja laskeumanäytteistä tehdyt määritykset eivät viitanneet ympäristön kohonneisiin pitoisuuksiin tai muihin ympäristöhaittoihin. Voimalaitoksen aiheuttama melu lähialueen ympäristöön oli ohjearvojen mukaista.

Opinnäytetyön perusteella voidaan siis sanoa, että voimalaitoksen ympäristöterveysvaikutukset ovat kokonaisuuteen nähden vähäisiä. Ympäristöterveysvaikutuksia aiheutuu voimalaitoksen läheisyydessä myös tieliikenteestä, ja asumisesta sekä muista teollisista toiminnoista.

Älykäs ympäristö bioenergian tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle -hanke

Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Lisäksi hanketta rahoittavat Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy, Etelä-Savon Energia Oy, Miktech Oy, Metsäsairila Oy, Juvan Bioson Oy, Tassu ESP Oy ja Suur-Savon Energiasäätiö. Hanke alkoi 1.11.2013 ja päättyy 30.11.2014.

 

Kirjoittanut Hanne Soininen, Marjatta Lehesvaara ja Petra Kivistö

Hanne Soininen ja Marjatta Lehesvaara työskentelevät projektipäällikköinä Mikkelin ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan laitoksella. Mamkin ympäristöteknologian opiskelija Petra Kivistö valmistuu keväällä 2014.

Avainsanat: