xinno_Living_Labissa (2)XINNO linkittää opiskelun ja tosielämän. Kuva: Mamk.

XINNO on monialainen oppimisympäristö Mamkissa

Mikkelin ammattikorkeakoulussa opiskelijat ovat voineet suorittaa syksystä 2014 opintojaan monialaisiin, niin sanottuihin Xinno-caseihin liittyen.

Vuoden 2014 aikana Mamkin N-rakennukseen remontoidut uudet oppimistilat luovat loistavat puitteet erilaiseen ryhmätyöskentelyyn ja uuden oppimisteknologian hyödyntämiseen. Tilat eivät kuitenkaan ole uudenlaisen oppimisen ydin vaan korkeintaan mahdollistaja: tärkeintä on tekeminen ja toimiminen, uuden oppimiskulttuurin luominen ja omaksuminen.

Monialaisilla toimeksiannoilla pyritään kehittämään opiskelijoiden innovaatiokykyä, taitoa hyödyntää erilaista osaamista ja toimia ryhmässä. Xinnossa opiskelijat oppivat tekemällä, teoriapohjaa unohtamatta.

Työelämä-lähtöisissä tosielämän case-tapauksissa korostuu erityisesti tekemällä oppiminen.

Erilaiset oppimistavat

Ihmiset ovat tutkitusti erilaisia oppijoita: yksi muistaa näkemänsä hyvin, toinen paremmin kuulemansa. Oppimista voi auttaa käsillä tekeminen tai liikkeen, kehomuistin kautta tapahtuva mieleen painaminen. Oppiminen voi myös toiselle lähteä holistisesta näkemyksestä, kokonaisuuksien hahmottamisesta ja toinen lähestyy asioita analyyttisesti, yksityiskohdista kokonaisuuksiin.

Oleellista oppimisen näkökulmasta on tunnistaa omat oppimistapansa ja vahvuutensa ja pyrkiä löytämään tapoja, jotka tukevat omaa oppimista. Mamkin tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia erilaiseen oppimiseen, ja työelämälähtöisissä tosielämän case-tapauksissa korostuu erityisesti tekemällä oppiminen.

Opettamisesta oppimiseen

Työelämä linkittyy opiskeluun harjoittelujaksojen kautta, mutta myös yrityksiltä ja muilta työnantajatahoilta tulevat toimeksiannot ovat silta opiskelun ja tosielämän yhdistämiseen.

Oppimiskäsityksen painopisteen muuttuminen opettamisesta oppimiseen vaatii uutta otetta ja roolitusta niin opettajalta kuin opiskelijaltakin. Tekemällä oppiminen vaatii opiskelijalta oma-aloitteista ja yrittäjämäistä toimintatapaa. Näitä ominaisuuksia pyritään kehittämään tosielämän kehittämishaasteissa, tässä tapauksessa ns. Xinno- caseissa.  Opettajan tehtävä toimeksiantojen ohjaajana on toimia ryhmän valmentajana enemmän kuin perinteisenä opettajana.

Oman mukavuusalueen ulkopuolelle astuminen

Yritysyhteistyötä ja tosielämän toimeksiantoja on aikaisemminkin toteutettu eri opintojaksoihin ja erityisesti projektiopintoihin liittyen. Xinno-toimeksiannoissa oleellista ja uutta onkin projektiryhmän monialainen tausta ja tehtävän luonne. Monialaisiksi kehittämishaasteiksi valitaan erityistä innovaatiopotentiaalia sisältävät toimeksiannot. Tavanomaisemmat ja tarkemmin rajatut tehtävät soveltuvat paremmin suoritettaviksi eri opintojaksoilla.

Yrityksiltä tulevat toimeksiannot ovat mielenkiintoisia, mutta sen vuoksi usein myös erittäin haastavia. Erään yrityksen edustajan sanoin:” Mikäli ongelma olisi helposti ratkaistavissa, olisimme jo itse ratkaisseet sen.”

Xinno-projekteissa opiskelija työskentelee ryhmässä, jossa jäsenten taustat ja osaaminen voivat olla hyvinkin erilaisia. Opintojaksoilla tapahtuva ryhmätyöskentely urautuu helposti samojen, entuudestaan tuttujen kavereiden kanssa toimimiseksi. Kuitenkin työelämässä on opittava toimimaan yhdessä erilaisten ihmisten kanssa ja pystyttävä vastaamaan eteen tuleviin haasteisiin, myös niihin, jotka eivät ole juuri ominta ydinaluetta. Näissä tilanteissa tarvitaan rohkeutta astua oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Toisaalta on myös tärkeää oppia hyödyntämään muiden osaamista ja oppia kuuntelemaan muiden ajatuksia. Erilaiset näkemykset, erilaiset osaamis- ja kokemustaustat luovat pohjaa uuden ja tavanomaisesta poikkeavan lopputuloksen aikaansaamiselle.

Tekemällä oppii

Xinno on fyysisenä tilana viihtyisä ja virikkeellinen paikka erilaisten ryhmätöiden tekemiselle. Xinno-projektit puolestaan tarjoavat opiskelijalle mieleenpainuvia oppimishaasteita. Siitä, mitä opiskellessa on kuullut ja lukenut, muistaa ehkä tulevaisuudessa jotakin. Siitä, mitä on itse tehnyt ja on todennäköisesti oppinutkin, muistaa paljon enemmän. Virheitäkään ei tarvitse pelätä: virheistä oppii eikä ongelmaan monesti edes ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua vaan joukko vaihtoehtoja.

Toivottavasti yhä useammat opiskelijat tarttuvat jatkossa mahdollisuuteen oppia monialaisissa kehittämisryhmissä ja huomaavat, että työelämälähtöiset projektit tarjoavat hienon tilaisuuden tutustua erilaisiin yrityksiin ja mahdollisuuden osoittaa omaa osaamistaan käytännössä.

Samalla kutsumme myös kaikki alueen yritykset ja organisaatiot mukaan Xinno-toimintaan, joko antamalla kehittämishaasteen opiskelijoiden työstettäväksi tai osallistumaan itse omaa osaamistaan lisätäkseen.

Kirjoittanut Minna Pasila

Kirjoittaja on Mikkelin ammattikorkeakoulun yritysasiamies ja innovaatiovastaava.