YMPARISTOARKISTO_pieniKuva: Manu Eloaho / Darcmedia.

Mamkin ympäristöturvallisuuden tutkimus yltää kansainväliselle tasolle

Mamkilla on yli 20 vuoden kokemus ympäristöturvallisuuteen liittyvästä tutkimustoiminnasta. Tutkimuksen tukena on yli 40 vuotta jatkunut ympäristöterveyteen liittyvä kansallinen ja kansainvälinen koulutustoiminta.

Mamkin tutkimustoiminnassa ympäristöturvallisuudella tarkoitetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä, yritysten kehittämistä ympäristöystävällisemmiksi ja puhtaan elinympäristön turvaamista.

Mamk kehittää alueen palveluja ja prosesseja huomioiden ympäristö- ja terveysvaikutukset, mahdolliset ympäristöriskit sekä uuden ympäristöteknologian tuomat mahdollisuudet. Lisäksi tutkimme jätteiden ja sivuainevirtojen uusia hyötykäyttömahdollisuuksia.

Ympäristöturvallisuuden tutkimus- ja kehittämistyössä otetaan huomioon esimerkiksi yritysten toiminnan koko elinkaari ja vähähiilisyyden edistäminen.

Kansainvälisesti merkittäviä uusia avauksia

Mamk on mukana eurooppalaisessa tutkimusryhmässä, jossa kaatopaikat on tarkoitus saada hyötykäyttöön raaka-ainereserveinä. Näin jäte saa uuden merkityksen raaka-aineena kiertotaloudessa – sen sijaan, että se on lopullisesti poistettuna käytöstä. Smart Ground -tutkimusta rahoittaa Euroopan Unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (lue REaD-juttu Smart Groundista).

Tekesin rahoittamassa Smart Effluents -hankekokonaisuudessa Mamk ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto kehittävät yhdessä yritysten kanssa uutta, kokonaisvaltaista jätevedenkäsittelyn järjestelmää (lue lisää tästä). Samalla cleantech-osaamista viedään eteenpäin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Hankekokonaisuuden yritysryhmässä ovat mukana BioGTS Oy, Metsäsairila Oy, Mikkelin Vesilaitos, Mipro Oy ja JK Corporation Oy. Yrityksen kehittävät tutkimustiedon pohjalta uusia laitteistoja, menettelytapoja ja toimintakonsepteja kansainvälisille markkinoille.

Mipro Oy: Yhteistyö mahdollistaa syvällisen ja laajan tutkimustyön

Smart Effluents -hankkeessa mukana oleva mikkeliläinen Mipro Oy on turvallisuuteen ja ympäristötekniikkaan erikoistunut asiantuntijayritys. Yritys kehittää ja toimittaa järjestelmäratkaisuja rautatie- ja metroliikenteeseen, teollisuuden turvallisuuden hallintaan sekä vesi- ja energiahuollon prosessien ohjaukseen ja valvontaan. Esimerkiksi vesiprosesseista ja niiden kehityksestä Miprolla kokemusta 35 vuotta. Mipro Oy:n tuotepäällikkö Jyri Eskelinen kertoo, että yhteistyö merkitsee yritykselle uusia avauksia.

– Hanke mahdollistaa meille erittäin merkittävän kohdennetun panostuksen jätevedenkäsittelyn uusiin teknologioihin ja tiedon jalostukseen.

Eskelinen uskoo, että alalla tullaan näkemään suorastaan digitalisaation murros lähivuosina. Tämä tuo hänen mukaansa kasvupotentiaalia kotimaahan sekä erityisesti globaaleille markkinoille.

– Miprossa tutkimme erityisesti erillisten laitteiden ja järjestelmien tiedon jatkojalostamista. Tämä jalostettu tieto voidaan sitten palauttaa prosessin säädön tarpeisiin, eli parantaa tuloksia. Hankkeen yritysyhteistyöllä haemme myös uudenlaisia houkuttelevia kokonaiskonsepteja kansainvälisille markkinoille.

Miprossa nähdään, että yhteistyöllä voidaan saavuttaa suuria etuja.

– Tutkimushankkeet mahdollistavat syvällisemmän ja laajemman tutkimustyön kuin mitä yhden yrityksen resursseilla on mahdollista tehdä. Yritykset pystyvät yhdistelemään toistensa vahvuuksia ja hyödyntämään myös mukana olevien julkislaitosten ja yhteisöjen osaamista. Näin pystytään myymään parempia kokonaisratkaisuja maailmalle, Eskelinen sanoo.

 

 Yhteinen halu vaikuttaa

Ympäristöturvallisuuden kehittämistä tehdään yhdessä yritysten, tutkimuslaitosten ja viranomaisten kanssa. Kaikilla toimijoilla on yhteinen halu vaikuttaa alueen elinvoimaisuuteen ja puhtaan ympäristön turvaamiseen.

Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö Metsäsairila Oy vastaa kunnan lakisääteisten jätehuoltopalveluiden järjestämisestä Mikkelissä. Parhaillaan yritys on mukana jopa kuudessa Mamkin tutkimus- ja kehittämishankkeessa.

Toimitusjohtaja Sami Hirvonen kertoo, että Metsäsairila Oy kehittää jatkuvasti toimintaansa sisäisillä ja ulkopuolisten kanssa tehtävillä hankkeilla.

– Mamkin kanssa hankkeet suunnitellaan yhdessä, ja ne ovat kehittämässä Metsäsairilan toimintaa. Erityisesti yhteisillä hankkeilla pyritään vaikuttamaan muun muassa resurssitehokkuuteen ja kiertotalouden edistämiseen.

Hirvosen mukaan kaikki Metsäsairilassa tehtävä kehitystyö tähtää vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Esimerkiksi Smart Ground -hankkeessa, jossa kaatopaikkoja muutetaan raaka-ainereserveiksi, katse on pitkällä tulevaisuudessa.

Mamk mukana bio- ja kiertotalouden kehityksessä

Mamk on tutkinut viime vuosina myös mahdollisuuksia ympäristöriskien vähentämiseen. Saimaan alueella on kartoitettu öljyn kuljetuksiin ja varastointiin liittyviä ympäristöriskejä ja tutkittu bioöljyjen käyttäytymistä ympäristössä (lue REaD-juttu aiheesta). Lisäksi parhaillaan Mikkelin ympäristössä monitoroidaan veden ja ilman laatua useissa eri kohteissa. Mamk on myös alueella vuosien varrella edistänyt biokaasun käyttöönottoa ja laitosten saamista alueelle.

Tänä vuonna alkaneet uudet tutkimushankkeet keskittyvät alueen yritysten ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen. Hankkeissa edistetään muun muassa kasvisten tuoteturvallisuutta, jätemateriaalien myöhempää jäljitettävyyttä ja biohiilipellettien polttoa pienkattiloissa. Lisäksi etsitään energia- ja ekotehokkaita ratkaisuja vesihuoltolaitosten jätevesiverkoston vuotovesille ja tutkitaan hevosenlannan käyttöä bioenergiana.

Tällä kaikella pyritään turvaamaan alueen kehittäminen niin, että samalla turvataan puhtaampi ympäristö tuleville sukupolville.

Mamkin ympäristöturvallisuuden tutkimuksessa on kolme painopistealuetta

  • Materiaalikierrätys, sivuainevirtojen hyötykäyttö, tuotekehitys ja jalostusasteen nosto.
  • Ympäristöturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvien riskien hallinta: kiinteistöt, yritykset, yhdyskunnat sekä maa- ja metsätalous
  • Yhdyskunnan ja teollisuuden päästöjen sekä ympäristön tilan ja ympäristöterveyteen liittyvän mittaus-, mallinnus- ja monitorointitoimintojen kehittäminen.

Hanne_kuvituskuva

Ympäristöturvallisuuden hankevolyymi on noin 1,9 miljoonaa euroa. Hankkeita on käynnissä yhteensä 10.

 

Kirjoittanut Hanne Soininen

Kirjoittaja on tutkimuspäällikkö Mikkelin ammattikorkeakoulussa ”Materiaalit ja ympäristöturvallisuus – strateginen kehittäminen” -hankkeessa, jota rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan unionin aluekehitysrahastosta.