Hanna_shutterstock_52785544

EU:n energia- ja ympäristötavoitteet ohjaavat alueellista kehittämistoimintaa

Euroopan unionin energia- ja ympäristötavoitteiden saavuttaminen edellyttää kansainvälistä ja kansallista kehittämistyötä. Eurooppa 2020 strategian tavoitteisiin pyritään tutkimusyksiköiden, korkeakoulujen, yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyöllä. Mamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta tukee osaltaan EU:n asettamien tavoitteiden saavuttamista.

Euroopan unioni asettaa strategisia tavoitteita, joilla pyritään ylläpitämään ja lisäämään Euroopan kilpailukykyä. Päämäärät on kirjattu Eurooppa 2020 strategiaan¹. Strategia sisältää seitsemän lippulaivahanketta, joihin pohjautuen edistetään Älykästä kasvua, Kestävää kasvua ja Osallistavaa kasvua. Tavoitteet liittyvät esimerkiksi ympäristöturvallisuuteen, kestävään energiatalouteen, innovaatioihin ja kilpailukykyyn.

EU:n tavoitteet eivät toteudu ilman kansallista ja alueellista kehittämistyötä

Tavoitteiden toteutuminen edellyttää kansainvälistä, kansallista ja alueellista tutkimus- ja kehittämistyötä. EU ohjaa toimintaa paitsi säännöksin ja direktiivein, myös ennen muuta investoi kehittämistyöhön. EU:n rahoituskehyksessä kasvuun tähtääviin toimenpiteisiin on varattu lähes biljoona euroa vuosille 2014–2020.²

EU-tasolla tavoitteisiin pohjautuvaa huippututkimusta tuetaan Horizon 2020 -ohjelmalla.³ Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–20204 puolestaan ohjaa toimintaa kansallisesti ja alueellisesti.
Etelä-Savon älykkäästä erikoistumisesta esimerkkejä ovat muun muassa metsäbiomassan hyödyntäminen, vesien puhtauden edistäminen sekä ympäristöturvallisuuden ja materiaalitehokkuuden kehittäminen.

Kierrätyksellä ja materiaalien uudelleen käytöllä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa

Yksi keskeisistä ympäristöön ja energiaan liittyvistä päämääristä EU:ssa on vähähiilisen yhteiskunnan toteutuminen. Kestävä energiatalous ja ympäristön hyvinvoinnin turvaaminen edellyttävät uusia keinoja ympäristön suojeluun ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen sekä teollisuudessa että kotitalouksissa.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi uusien menetelmien kehittämistä materiaalien ja jätteiden hyötykäyttöön, kierrätykseen ja energian talteenottoon. Myös energiaomavaraisuuden mahdollisuuksien eteenpäin vieminen on ajankohtaista. Ympäristöturvallisuuden edistämisessä pyritään teollisuuden sekä maa- ja metsätalouden ympäristöriskien ehkäisyyn.

Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistyö vastaa asetettuihin tavoitteisiin

Yllä mainittuihin teemoihin Mamkissa vastaa etenkin materiaalit ja ympäristöturvallisuus -painoalalla tehtävä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI). Sisällöt nousevat korkeakouluyhteisön vahvuuksista ja alueen tarpeista. Tutkimushankkeet sekä erilaiset avoimet innovaatio- ja oppimisympäristöt ovat esimerkkejä kehittämistyöstä alueen eri toimijoiden välillä. Laboratorioympäristöt puolestaan tarjoavat yrityksille ja teollisuudelle niiden toimintoja tukevia testaus- ja mittauspalveluja.

Eurooppa 2020 strategian päämäärien saavuttamiseksi koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan yhdistäminen (Knowledge Triangle) on välttämätöntä. Merkittävä osa vaikuttavuudesta syntyy maakunnissa toimijoiden yhteistyönä. Parhaimmillaan tuloksena on jopa kansainvälisesti merkittäviä innovaatioita. Alueilla tapahtuva kehittämistyö tuottaa näin paitsi osansa EU:n yhteisten päämäärien saavuttamiseen, on yhtälailla edellytyksenä tavoitteisiin pääsylle.

 

¹ Eurooppa 2020. http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm Viitattu 17.5.2014.
² Euroopan komissio. http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm Viitattu 20.5.2014.
³ Horizon 2020. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/newsroom/550/ Viitattu 17.5.2014.
4 Työ- ja elinkeinoministeriö. http://www.tem.fi/ohjelma2014 Viitattu 17.5.2014.

Kirjoittanut Hanna Kuninkaanniemi

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö Mikkelin ammattikorkeakoulussa.