Vuotovesien hallintaa  artikkelin pääkuva. Read 10.Vuotovedet aiheuttavat ongelmia vesihuollossa. Kuva: Manu Eloaho.

VEVO-hanke ottaa vuotovedet hallintaan

Vuotovedet lisäävät viemärijärjestelmien energiankulutusta ja huonontavat puhdistamojen puhdistustulosta. Lisäksi ne voivat aiheuttaa jäteveden ylivuotoja pumppaamoilla ja puhdistamoilla. Etelä-Savossa vuotovesien hallintaa viedään eteenpäin VEVO-hankkeessa.

Vuotovedet ovat hule- tai pohjavettä, joka pääsee viemärijärjestelmään esimerkiksi viallisten putkiliitosten kautta. Hulevedet eli sade- ja sulamisvedet ovat merkittävä vuotovesien lähde. Vuotovettä voi syntyä myös pohjavesistä, kun pohjaveden pinta on viemärijärjestelmää ylempänä.

Vuotovesien määrä on tutkimusten mukaan jopa yli kolmannes jäteveden virtaamasta.

-Vähentämällä vuotovesiä jätevesiviemäriverkostossa saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä. On tärkeää saada tietoa kunnostusta vaativista kohteista, verkostoteknikko Satu Kuparinen Savonlinnan Vedestä kertoo.

Vuotovettä kulkeutuu puhdistamoihin huomattavia määriä

Vuotovesien määrä on tutkimusten mukaan jopa yli kolmannes jäteveden virtaamasta. Vuotovedet kuormittavat jätevesijärjestelmää ja voivat aiheuttaa ylivuotoja jätevedenpumppaamoilla tai -puhdistamoilla. Tämä johtaa puolestaan ympäristön pilaantumiseen ja voi aiheuttaa terveysriskejä.

-Vuotovesien käsittely jätevesienpuhdistamoilla kuluttaa energiaa sekä huonontaa puhdistamojen puhdistustulosta. Lisäksi vuotovedet voivat saastuttaa pohjavesiesiintymiä, projektipäällikkö Tuija Ranta-Korhonen Mamkista sanoo.

Lisää energia- ja ekotehokuutta vesilaitosten toimintaan

VEVO-hanke pyrkii lisäämään vesihuoltolaitosten energia- ja ekotehokkuutta. Mamkin asiantuntijat selvittävät hankkeessa Etelä-Savon vesilaitosten jätevesiverkostojen vuotovesien määriä ja muodostumista sekä vaikutusta laitosten energiankulutukseen.

Lisäksi kehitetään jäteveden pumppaamoihin sijoitettavaa online-tekniikkaa, joka tuottaa tietoa jatkuvasti. Tekniikan avulla vuotovesien havaitseminen ja seuranta viemärijärjestelmässä helpottuu. Hankkeen aikana kartoitetaan myös kaupunkien viemäriverkostojen kriittiset pisteet.

-Kartoituksen avulla saadaan tietoa kunnostusta vaativista kohteista ja voidaan siten kohdentaa niukkoja taloudellisia resursseja entistä tehokkaammin, Ranta-Korhonen kertoo.

Saatu tieto kootaan selvitykseksi, joka auttaa vesilaitoksia parhaiden menetelmien löytämisessä ja niiden käyttöönotossa. Näin lisätään jätevesijärjestelmien ekotehokkuutta ja kehitetään vesilaitosten toimintaa vähähiilisempään suuntaan.

VEVO-HANKE

Esiselvitys Etelä-Savon vesihuoltolaitosten vuotovesistä – vähähiilisyyden edistämiseksi – VEVO-hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta, Mikkelin Vesilaitos, Savonlinnan Vesi, Pieksämäen Vesi Oy ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen kesto on 1.1.2016- 28.2.2017. Lisätietoja: www.mamk.fi/vevo

Kirjoittanut Tuija Ranta-Korhonen ja Hanne Soininen

Tuija Ranta-Korhonen on VEVO-hankkeen projektipäällikkö ja Hanne Soininen metsä, ympäristö ja energia -painoalan tutkimuspäällikkö Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

Avainsanat: