VIM artikkelin pääkuva. Read 10. Kuva: Manu Eloaho.Kuva: Manu Eloaho.

Uutta ympäristöteknologiaa testattiin onnistuneesti

VIM-hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää ympäristöpäästöjä. Hanke tuottaa alueen yrityksille tietoa ympäristövaikutusten vähentämisestä ja resurssien tehokkaammasta käytöstä. Hankkeessa tutkitaan muun muassa kaupunkitaajamassa syntyvien hulevesien vaikutusta vesistöihin.

Hulevedet eli sade- ja sulamisvedet voivat aiheuttaa kaupungeissa ja taajamissa tulvia niin kaduilla kuin viemäriverkostoissa. Vesien sisältämät epäpuhtaudet voivat heikentää esimerkiksi pohjavesien laatua.

– Hulevesien vaikutuksista monet ovat saaneet kokemusta tänä kesänä, kun satanut vesi aiheutti Mikkelissä kaupunkialueella runsaita tulvia ja aineellisia tulvavahinkoja. Hulevedet heikentävät myös purkuvesistöjen ja pohjavesien laatua, projektipäällikkö Niina Laurila Mikkelin ammattikorkeakoulusta kertoo.

Uusia menetelmiä laadun seurantaan on jo olemassa.

Uutta teknologiaa pohjaveden laadun tarkkailussa

Hule- ja pohjavesien laatua tutkitaan perinteisesti ottamalla vesinäytteitä ja seuraamalla ympäristöntilaa jatkuvatoimisilla mittalaitteilla. Näin vesinäytteistä saadaan kuitenkin selville ainoastaan orgaanisten aineiden kokonaispitoisuudet yksittäisessä vesinäytteessä.

Uusia menetelmiä laadun seurantaan on jo olemassa. Hankkeessa testattiin uutta ympäristöteknologian sovellusta; passiivisia näytteenottimia pohjaveden laadun tarkkailussa. Passiivisella näytteenotolla voidaan selvittää orgaanisten yhdisteiden veteen liuennut osuus, joka on riskinhallinnan kannalta oleellisempaa kuin yksittäisen vesinäytteen tarkastelu.

Veteen liuennut osuus tuottaa yhdisteille altistumisesta kokonaisvaltaisempaa kuvaa. Esimerkiksi osaa yhdisteistä voi esiintyä vedessä niin pieninä pitoisuuksina, ettei niitä voida määrittää yksittäistä ajanhetkeä kuvaavasta vesinäytteestä.

Passiivisia näytteenottimia voidaan käyttää kohteessa viikkojen ja kuukausien ajanjaksoja, jolloin tutkimukseen tavoitetaan huomattavasti suurempi vesimäärä, kuin mitä yksittäisessä vesinäytteessä.

Uuden menetelmän testaus opinnäytetyössä

Mamkin opiskelija Henri Kettunen testasi passiivista näytteenottoa opinnäytetyössään pohjavesiympäristössä. PAH-yhdisteet eli polyaromaattiset hiilivedyt syntyvät polttoaineiden epätäydellisessä palamisessa, ja useat niistä ovat syöpää aiheuttavia. Yhdisteitä syntyy esimerkiksi liikenteessä ja energiantuotannossa. Työympäristöissä niitä tavataan eniten koksaamoilla, puutavaran kreosoottikyllästämöilla ja kreosootilla kyllästettyjen pylväiden asennuksessa. PAH-yhdisteet saastuttavat maaperää ja vesistöjä sekä ovat haitallisia vesieliöille.

PAH-yhdisteet saastuttavat maaperää ja vesistöjä sekä ovat haitallisia vesieliöille.

– Tein tutkimuksen kohteessa, jossa oli ennestään havaittu PAH-yhdisteitä. Opinnäytetyöni tulokset osoittavat, että näytteenottimena käytetty silikonikumi kerää tehokkaasti yhdisteitä pohjavedestä. Samaa osoittivat myös laboratoriokokeet, Kettunen kertoo.

Silikonikumisia näytteenottimia ei ole aiemmin testattu pohjavesiympäristössä.

– Tämä vaati paljon taustatyötä käytettävien materiaalien ja analyysimenetelmän selvittämiseksi. Passiivinen näytteenotto pohjaveden havaintoputkesta on haasteellisempaa sen takia, että putken ahdas koko ja materiaali vaikuttavat tutkimuksen suunnitteluun. Aiheesta kaivataan edelleen myös lisätutkimuksia, Kettunen kertoo.

Hulevesien tutkimuksista saadun datan pohjalta hankkeessa tehdään tietokonemallinnusta hulevesien käyttäytymisestä. Saatu tieto hyödyttää tulevien ympäristöriskien ennakoimista. VIM-hankkeessa mitataan ja analysoidaan myös liikenteen ja energiatuotannon ilma- ja melupäästöjen vaikutusta ympäristöterveyteen.

VIM-HANKE

Mikkelin ammattikorkeakoulun Veden ja ilman monitorointi ympäristöntilan turvaamiseksi Etelä-Savossa – VIM -hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta, Etelä-Savon Energia Oy, Metsäsairila Oy ja Mikkelin Vesilaitos. Lisätietoja: www.mamk.fi/vim

Henri Kettusen opinnäytetyö: Silikonikumisen passiivisen näytteenottimen käyttö PAH-yhdisteiden monitorointiin pohjavedestä http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605259710

Kirjoittanut Henri Kettunen ja Niina Laurila

Henri Kettunen on valmistunut Mamkista ympäristöteknologian insinööriksi (AMK) ja työskentelee Mikkelin kaupungilla ympäristösuojeluharjoittelijana. Niina Laurila on VIM-hankkeen projektipäällikkö Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

Avainsanat: