Vanha soutuvene artikkelin pääkuva. Read 10.Monet vanhat käyttökelvottomat veneet hylätään rannoille.

Vanhan soutuveneen voi viedä jätehuoltoyhtiölle

Mikkelissä jätehuoltoyhtiö Metsäsairila ottaa vastaan vanhoja lujitemuovista valmistettuja veneitä. Esimerkiksi soutuveneen voi viedä Metsäsairilaan tavallisen sekajätteen peräkärrykuorman hinnalla, mikäli veneen saa peräkärryllä kuljetettua. Jätehuoltoyhtiö ottaa vastaan myös suuremmat veneet.

Lujitemuovivalmisteinen vene on elinkaareltaan erittäin pitkäikäinen ja hyvin pidettynä kestää vuosikymmeniä. Suomessa lasketaan olevan yli 800 000 venettä, joista valtaosa on soutuveneitä. Lujitemuovisia veneitä arvioidaan poistuvan käytöstä vuosittain noin 1 600 kpl. Käytöstä poistetuille veneille ei ole Suomessa kierrätysjärjestelmää, ja valtaosa vanhoista käyttökelvottomista veneistä hylätäänkin rannoille.

Veneestä on poistettava irrotettavat osat

Ennen veneen toimittamista jätehuoltoon on veneestä poistettava kaikki helposti irrotettavat osat. Lasikuituvahvisteisen lujitemuovin lisäksi veneet sisältävät puu- ja metalliosia kuten terästä, messinkiä ja pronssia. Purjeveneiden suurikokoinen köli on yleensä valmistettu lyijystä, teräksestä tai valuraudasta. Lyijy on myrkyllistä, joten köli on purettava veneen murskausta. Painavan kölin voi myydä romumetallina. Veneessä oleva moottori on myös poistettava.

Osa muovista voidaan hyödyntää

Kiertotaloudessa muovi- ja komposiittimateriaaleista valmistetut tuotteet hyödynnetään raaka-aineiksi pelkän energian talteenoton sijaan. Muovipussien ja pullojen kestomuovi kierrätetään usein joko takaisin valmistusprosessiin tai uusiokäyttöön sellaisenaan.

Lujitemuovien, kuten veneiden, osalta tilanne on erilainen. Lujitemuovissa hartsi toimii materiaaliyhdistelmän kokonaisuudeksi sitovana ainesosana, eli matriisina. Hartsimatriisia ei voi kierrättää kestomuovin tavoin. Kierrättämisen vaikeusastetta lisäävät myös lujitemuovin sisältämät lujitekuidut.

Ratkaisuna materiaalivirtojen tasaamiseksi voitaisiin käyttää keräysasemia.

Lujitemuovimateriaalin kierrätys sementtiuunissa

Uuden jätelain mukaan lujitemuovijätettä ei saa sijoittaa kaatopaikalle, joten materiaalista valmistettujen tuotteiden loppukäytölle on etsittävä muita keinoja. Lujitemuovin kierrätystä on tutkittu jonkin verran, mutta teknisesti ja taloudellisesti toimivan kierrätysmenetelmän löytäminen on ollut vaikeaa.

Lujitemuovijätteen polttaminen sementtiuunissa on yksi harvoista toimivista kierrätysmenetelmistä. Kun lujitemuovi poltetaan sementtiuunissa, noin kaksi kolmasosaa lujitemuovijätteestä hyödynnetään sementin raaka-aineena ja yksi kolmasosa toimii polttoaineena.

Keräysasemat vastaanottamaan lujitemuovijätettä

Suurimmat haasteet käytöstä poistettujen lujitemuovituotteiden kierrätyksessä ovat pieniksi eriksi jakautuneen jätemateriaalin talteenotto, onnistunut alkulajittelu sekä ansaintalogiikan ja motivaation aikaansaaminen koko kierrätysverkostolle. Lisäksi materiaalivirran prosessointi tulisi saada vastaamaan ominaisuuksiltaan kierrätyspolttoaineelle ja korkealaatuiselle sementille asetettavia vaatimuksia.

Eräänä ratkaisuna materiaalivirtojen tasaamiseksi voitaisiin käyttää keräysasemia, joihin eri jäteyhtiöt voisivat toimittaa lajittelussa syntynyttä lujitemuovijätettä. Keräysasema toimisi kierrätyspolttoaineen valmistuksen puskurina varmistaen kierrätyspolttoaineen valmistukseen riittävän keskitetyn raaka- aineen saannin ja laadun.

MAMK TUTKIMUSARTIKKELI

Lisätietoa lujitemuovin kierrätyksestä on löydettävissä Mamkin tutkimusartikkelissa – Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa, Dick Blom ja Kari Dufva, 2016. http://www.theseus.fi/handle/10024/114807

Kirjoittanut Kari Dufva

Kirjoittaja työskentelee tutkimuspäällikkönä Mikkelin ammattikorkeakoulussa.