EU_lippu_iso_vanttinen_iStock_000002236203_Medium

Katsaus eurooppalaisen korkeakoulupolitiikan tulevaisuuteen

Euroopan unionissa on paraikaa käynnissä eurooppalaisen korkeakoulupolitiikan strategioiden ja asiakirjojen uudistamistyö. Keskeiset, työtä ohjaavat teemat ovat opiskelijakeskeisyys (student-centred learning) ja koulutuksen digitalisaatio.

Esitän artikkelissa on muutamia keskeisiä poimintoja edellä mainituista teemoista, tavoitteena perehdyttää lukijaa ajantasaiseen, eurooppalaiseen korkeakoulukeskusteluun.

Ideaalina syvällinen ymmärtäminen

Puhu minulle … ja minä unohdan.
Näytä minulle … ja minä muistan.
Osallista minut … ja minä ymmärrän.
Astu sivuun … ja minä toimin.

(Confucius, 551–479 BC)

Kiinalaisen filosofi Confuciuksen noin 2500 vuotta sitten lausumat sanat kuvaavat erinomaisesti opiskelijakeskeisen korkeakoulutuksen ideaalia vielä nykyaikanakin. Tavoitteena opiskelijakeskeisessä korkeakoulutuksessa on opiskelijoiden aktiivisuus, autonomia ja asioiden ymmärtämiseen pyrkivä syvä oppimisprosessi.

Eurooppalaisten korkeakouluopiskelijoiden liitto ESU (The European Students’ Union) on ollut aktiivinen opiskelijakeskeisen koulutuksen puolestapuhuja. Järjestö on julkaissut useita raportteja ja myös työkaluoppaan korkeakouluille, opettajille ja opiskelijoille (Attard ym. 2010).  Myös toukokuussa 2015 Armeniassa kokoontuva EU-ministerikokous käsittelee opiskelijakeskeistä oppimista (BFUG 2015).

Kohti digitaalista korkeakoulutusta

Confuciuksen oppimisen perusprinsiipit ovat sovellettavissa myös uusin e-oppimisen menetelmin toteutettavaan korkeakoulutukseen. Korkeakoulutuksen digitalisaatio ilmentyy eurooppalaisissa korkeakouluissa ja eurooppalaisessa korkeakoulupolitiikassa hyvin monitasoisesti.

Iso-Britanniasta löytyy opiskelijamäärältään suurin eurooppalainen etäkorkeakoulu.

Korkeakoulujen modernisaation kehitystä arvioivan seurantaraportin (Eurydice) mukaan Euroopassa on vielä harvoja maita, joiden korkeakouluissa tutkintoja on mahdollista suorittaa kokonaan etäopintoina (distance learning, e-learning).  Pohjoismaissa ei kyseisen raportin mukaan ole yhtään etäopetukseen erikoistunutta korkeakoulua. Eniten etäopetukseen erikoistuneita oppilaitoksia on Etelä-Euroopassa (Kreikka, Espanja, Italia, Kypros, Malta, Portugali).

Iso-Britanniasta löytyy opiskelijamäärältään suurin eurooppalainen etäkorkeakoulu. Vuonna 1969 perustetussa Open University-yliopistossa opiskelee noin 240 000 työssä olevaa opiskelijaa.  Espanjassa sijaitseva National Open University (UNED) on yksi Euroopan vanhimmista etäkorkeakouluista. Se on perustettu 1970-luvulla ja opiskelijoita siinä on noin 180 000. Kuitenkin useissa Euroopan maissa, mukaan lukien pohjoismaat ja Suomi, etäopiskelu on arkipäivää perinteisen korkeakouluopiskelun lisäksi. (Eyrydice 2014.)

Avointen joukkokurssien tarjonta laajenee

MOOC-opintojen (Massive Open Online Courses) tarjonta on laajentunut muutaman viime vuoden aikana. MOOC-opinnot ovat avoimia opintoja, joissa on suuret osallistujamäärät. Ensimmäisen MOOC-joukkokurssin järjesti maineikas yhdysvaltalainen MIT, Massachusetts Institute of Technology Cambridgessa vuonna 2001. Erityisesti nyt 2010-luvulla joukkokurssien tarjonta on laajentunut.

Ensimmäinen yhteiseurooppalainen MOOC-toiminta aloitettiin keväällä 2013 Euroopan komission tuella. Siinä toimijana on avointen yliopistojen – tai etäyliopistojen – yhdistys EADTU (European Association of Distance Teaching Universities).

Eurooppalaiset yliopistot tarjoavat kursseja omilla kielillään, joista toki useat ovat kymmenien tai satojen miljoonien puhujien maailmankieliä (portugali, venäjä, turkki). Komissio avasi kesällä 2013 myös oman MOOC-alustansa (openuped.eu), jolla yliopistot voivat tarjota omia kurssejaan. (Hiidenmaa 2013.)

Lokakuussa 2014 julkaistu raportti eurooppalaisen korkea-asteen koulutukseen uudistamiseksi sisältää suosituksia uuden teknologian käytöstä korkeakouluissa. Näkökulma ko. asiakirjassa on erityisesti e-oppimista tukevien rakenteiden vahvistamisessa. (European Comission 2014.)

Mamkissa mainiot lähtökohdat globaaliksi oppijakeskeiseksi digikorkeakouluksi

Opiskelijakeskeisyys on Mamkin vahvuus, joka viitoittaa tietä myös oppimisen tapojen muuttuessa. Kehittämistyö eOppimisen ja MOOCien parissa on jo käynnissä. Digitaalisuus parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella työn ohella sekä ympäri vuoden, perinteisten lukukausien ulkopuolella. Etelä-Savosta avautuu ovet globaaleille koulutusmarkkinoille avoimen ammattikorkeakouluopetuksen ja täydennyskoulutuksen digitalisoitumisen myötä.

Tämän artikkelin tavoitteena oli perehdyttää lukijaa ajantasaiseen Euroopan tason korkeakoulukeskusteluun. Lähdeluettelo sisältää myös linkkejä, joiden avulla lukijan on mahdollista porautua syvemmälle teemaan.

 

Lähteet

Attard Angele, Di Orio Emma, Geven Koen & Santa Robert 2010. Time for New Paradigm in Education: Student-Centred Learning. Student-Centred Learning Toolkit for Students, Staff and Higher Education Institutions. The European Student’ Union. Project Publication: Time for a New Paradigm in Education: Student Centered Learning.  Brussels, (http://download.ei-ie.org/SiteDirectory/hersc/Documents/2010%20T4SCL%20Stakeholders%20Forum%20Leuven%20-%20Student-Centred%20Learning%20Toolkit.pdf)

BFUG 2015. Bologna Follow-Up Group. ECTS Users Guide 2015. Draft Version. January 2015. (http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/1_2015/125002.pdf)

Eurydice 2014. Modernisation of Higher Education in Europe. Access, Retention and Employability. (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/165EN.pdf)

European Commission 2014. Higher Level Group on the Modernisation of Higher Education. Report to the European Commission on New Modes of Learning and Teaching in Higher Education. October 2014. Publications Office of European Union. Luxemburg. (http://ec.europa.eu/education/library/reports/modernisation-universities_en.pdf)

Hiidenmaa P. 2013. Jos vastaus on MOOC, mikä on kysymys. Helsingin yliopisto.

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia. (http://ok.helsinki.fi/wp-content/uploads/2014/01/Jos_mooc_on_vastaus.pdf)

 

Hyödyllisiä linkkejä

Euroopan unionin avaama ePlatform: http://www.openuped.eu/

Euroopan unionin avoimen koulutuksen sivusto: http://www.openeducationeuropa.eu/en

Yhdysvaltalaisten yliopistojen lanseeraaman ePlatform: https://www.edx.org/

Kirjoittanut Tuija Vänttinen

Kirjoittaja on Mikkelin ammattikorkeakoulun opetusjohtaja.

Avainsanat: