Hanna_opiskelijoitaMamkia halutaan kehittää henkilöstön, opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien mielipiteet huomioiden. Kuva: Mamk.

Kilpailukyky rakennetaan yhteistyössä

Korkeakoulun kehittäminen on mitä suurimmissa määrin yhteistyötä ja yhdessä toimimista, yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Aktiivinen kansalaisuus tarkoittaa vaikuttamista ja toimimista yhteiseksi hyväksi, sekä vastuun ottamista yhteisistä asioista ja osallistumista niiden hoitamiseen (Laitinen ja Nurmi 2007). Perustana on luottamus (Putnam 2000), luottamus omaan itseen sekä luottamus yhteisöä kohtaan. Myös osallisuus edellyttää luottamusta, sekä lisäksi yhteisön, joka mahdollistaa aktiivisen osallistumisen.

Korkeakoulun kehittäminen on mitä suurimmissa määrin yhteistyötä ja yhdessä toimimista, yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Keskiössä ovat opiskelijat, henkilöstö ja sidosryhmät. Ilman yhtä ei ole toista, tai kolmatta.

Mamkin strategia laadittiin osallistaen

Mikkelin ammattikorkeakoulussa yhdessä tekeminen ja hyvä yhteishenki ovat sekä henkilöstön että opiskelijoiden mielestä keskeisiä vahvuuksia. Tämä kävi ilmi strategiatyössä keväällä 2013. Ammattikorkeakoulun strategia uudistettiin laajasti osallistavana prosessina. Lähtökohtana oli etsiä ja löytää menestystekijöitä, jotka tulevaisuudessa vahvistavat ammattikorkeakoulun roolia alueen kilpailukyvyn edistäjänä ja kirkastavat toiminnan painopisteitä suhteessa muuhun korkeakoulukenttään.

Yksi keskeinen osa strategiatyötä oli digitaalinen verkkoaivoriihi (Fountain Park), jossa henkilöstö, opiskelijat ja sidosryhmät pääsivät ideoimaan ja arvioimaan ammattikorkeakoulun tulevaisuuden menestystekijöitä. Tuloksena oli kaikkiaan 450 osallistumista ja yli 1000 kommenttia.

Henkilöstön lisäksi opiskelijat olivat strategiatyössä aktiivisesti mukana alusta loppuun asti. Opiskelijakunta MAMOKin johdolla opiskelijoiden ääni kuuluu vahvasti valmiissa strategiassa: ”Opiskelijan Mamk tarkoittaa nykyaikaista korkeakoulua, jossa opiskelijat ovat enemmän kuin asiakkaita. Opiskelijan Mamkissa opiskelijoiden mielipiteillä on oikeasti väliä. MAMOK ”
Myös keskeiset sidosryhmätahot olivat merkittävässä roolissa strategiaa laadittaessa. Sidosryhmätoimijoiden ydinviestinä korostetaan työelämäläheisyyttä ja menestystekijänä tunnistetaan erikoistuminen.

Sanoista tekoihin

Ennen tekoja ja toimenpiteitä strategia on vielä sanoja – osin kuva nykyhetkestä, osin näkymä tulevaisuudesta. Osallistava prosessi nosti esille teemoja, jotka sittemmin muodostivat strategialle kantavan perustan. Prosessilla tavoiteltiin sitä, että ammattikorkeakouluyhteisön jäsenet tunnistavat sisällöistä oman paikkansa toimia ja vaikuttaa.

Yhteinen ideointi ja laaja osallistuminen myös sitouttivat uudistusten läpivientiin. Esimerkiksi koulutuksen monimuotoisuutta ja verkko-opetusta on kehitetty opiskelijalähtöisesti, tutkimus- ja kehittämistoiminnan profiloinnilla tähdätään parempaan vaikuttavuuteen ja palvelutoimintaa on uudistettu aluelähtöisesti.

Tärkeimpänä voimavarana tunnistetaan yhteisön jäsenet. Strategian mukaan on tärkeää, että opiskelijat ja henkilöstö tuntevat kuuluvansa osaksi korkeakoulua ja sen pienyhteisöjä.

Korkeakoulukentän muutoksessa yhteistyön merkitys korostuu

Korkeakoulukentän uudistuessa toiminnan laadun ja vaikuttavuuden merkitys kasvaa. Tässä puolestaan korostuu aiempaakin enemmän yhteinen kehittämisnäkymä ja yhteisön jäsenten keskinäinen luottamus.

Mikkelin ammattikorkeakoulun tulevaisuuden menestystekijöitä etsittäessä yhdessä tekeminen arvioitiin tärkeimpien asioiden joukkoon. Osallistavuudella voidaan paitsi erottautua, myös vahvistaa ammattikorkeakoulun toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä muuttuvassa korkeakoulumaailmassa. Aktiivisista kansalaisista hyötyy koko alue.

 

Lähteet

Laitinen, M. ja Nurmi, K. E. 2007. Aktiivinen kansalaisuus ja sen oppiminen. Teoksessa Arola, P. ja Sallila, P. (toim.) Koulussa kansalaiseksi. Opettaja ja aktiivinen koulukulttuuri. Kansanvalistusseura. Saarijärvi, 11–30.

Putnam, R. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster.

Fountain Park. http://www.fountainpark.fi/palvelut/strategia/strategian-laatiminen/

Kirjoittanut Hanna Kuninkaanniemi

Kirjoittaja on Mikkelin ammattikorkeakoulun kehityspäällikkö.