Suomi_venaja_kaksoiskansalaiset_readKansalaisuuden konstellaatiot – Nuoret Suomi-Venäjä monikansalaiset yhteiskunnallisina ja ylirajaisina toimijoina -hanketta rahoittaa Suomen Akatemia. Kuva: Timo Vainikka / Darcmedia.

Suomi-Venäjä monikansalaiset elävät Venäjän ja lännen välillä

Mikkelin ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa tutkitaan nuorten Suomi-Venäjä monikansalaisten yhteiskunnallista toimintaa ja osallisuutta Suomessa ja Venäjällä. Syksyllä 2015 alkanut tutkimushanke kestää syksyyn 2019 asti ja sitä rahoittaa Suomen Akatemia.

Suomi-Venäjä moni- tai kaksoiskansalaisilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat sekä Suomen että Venäjän kansalaisia. Lähtökohtaisesti heillä on täydet kansalaisoikeudet ja -velvollisuudet molempiin valtioihin. Toisaalta sekä Suomella että Venäjällä on velvollisuus hoitaa heidän asioitaan.

Suomi-Venäjä monikansalaisia on lähes 23 000, ja he ovat selvästi suurin ja nopeimmin kasvava monikansalaisten ryhmä Suomessa. Samaan aikaan Venäjän ja ”lännen” kiristyneet välit ovat nostaneet monikansalaisuuden merkityksen tärkeäksi kysymykseksi suomalaisessa yhteiskunnassa ja kansainvälisessä politiikassa.

Lisääntyvää tarkkailua ja epäilyä

Heihin kulminoituu hyvin paljon Suomen ja Venäjän välisten suhteiden uhkia ja mahdollisuuksia.

Monikansalaisuus voi mahdollistaa helpomman liikkumisen ja vaikuttamisen molemmissa valtioissa tai edistää kotoutumista, työllistymistä ja koulutusta.

Toisaalta asema voi luoda haasteellisia tilanteita yksilöille liittyen esimerkiksi asevelvollisuuteen tai diplomaattiseen suojeluun. Suomi-Venäjä monikansalaiset voivat kohdata myös ennakkoluuloja tai epäilyä lojaalisuudestaan molemmissa valtioissa. Heiltä voidaan myös evätä mahdollisuudet joihinkin valtion virkoihin.

Nuoret Suomi-Venäjä monikansalaiset elävät tilanteessa, jossa heihin kohdistuvaa tarkkailua on lisätty erityisesti Venäjällä, mutta myös Suomessa. Heihin kulminoituu hyvin paljon Suomen ja Venäjän välisten suhteiden uhkia ja mahdollisuuksia.

Nuoret oman asemansa tulkitsijoina

Mamkissa alkaneessa hankkeessa tutkitaan, miten nuoret Suomi-Venäjä monikansalaiset käyttävät poliittisia oikeuksiaan, miten he identifioituvat sosiaalisesti ja kulttuurisesti ja millaista heidän ylirajainen toimintansa on Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa.

Tutkimusaineistona on laaja ja edustava kysely Suomessa asuville nuorille 16–29-vuotiaille Suomi-Venäjä monikansalaisille ja sen pohjalta tehtävät haastattelut 40:lle Suomessa ja Venäjällä asuvalle Suomi-Venäjä monikansalaiselle. Hankkeessa tehdään myös ajankohtainen asiakirja-analyysi Suomen ja Venäjän federaation kansalaisuuslaeista ja käytännöistä.

Aiheen arkaluonteisuuden vuoksi tutkimustiedonkeruu voi olla haasteellista, mutta hyvin tarpeellista sekä suomalaisen moniarvoisen yhteiskunnan yhtenäisyyden että kansainvälisen politiikan näkökulmasta.

Uutta tietoa ja vaikuttamista yhteiskuntaan

Tutkimuksen tulokset tuovat uutta tietoa korkeakouluopetukseen ja monitieteelliseen tutkimukseen. Lisäksi ne antavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun pohjaksi ja avaavat kehittämismahdollisuuksia kotoutumisessa, kansalaisuutta koskevassa lainsäädännössä ja toimenpidesuosituksissa. Aiheen tutkiminen on tärkeää myös siksi, että nuoret Suomi-Venäjä monikansalaisset saattavat omata hyödyntämätöntä potentiaalia Suomen ja Venäjän välisisille taloudellisille ja poliittisille suhteille.

Nuorten Suomi-Venäjä monikansalaisten elinolojen ja aktiivisen kansalaisuuden tutkiminen kiinnittyy nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian ydinosaamiseen ja tukee sen keskeisiä toimintatavoitteita. Lisäksi hanke on osa Mikkelin ammattikorkeakoulun TKI-toimintaa, jossa Venäjä on tärkeä painopiste.

Kansalaisuuden konstellaatiot – Nuoret Suomi-Venäjä monikansalaiset yhteiskunnallisina ja ylirajaisina toimijoina, Suomen Akatemia, 2015-2019.

Kirjoittanut Jussi Ronkainen

Jussi Ronkainen työskentelee Mamkissa nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian johtajana ja Kansalaisuuden konstellaatiot -hankkeen vastuullisena johtajana.