Osaaminen, motivaatio ja epävarmuudensieto ovat yrittäjyyden ja yrittäjämäisen käyttäytymisen kulmakiviä.Osaaminen, motivaatio ja epävarmuudensieto ovat yrittäjyyden ja yrittäjämäisen käyttäytymisen kulmakiviä. Kuva: Marja-Liisa Kakkonen.

Tavoitteeksi yrittäjähenkinen toimintakulttuuri

Korkeakoulujen rooli yrittäjyyden edistämisessä on yrittäjämäisen asenteen ja toimintatapojen vahvistamista, innovaatioiden mahdollistamista, yritystoiminnan tukemista korkeakoulutuksessa hankitulla osaamisella ja kasvuyrittäjyyden edistämistä. Tehtävien ja tavoitteiden saavuttaminen on korkeakouluille kuitenkin iso haaste.

Mikkelin ammattikorkeakoulun visio on olla tunnettu laadukkaasta toiminnastaan ja olla tuloksiltaan maamme kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukossa. Yrittäjyyden liittyen visiona voisi siten olla tunnettuus laadukkaasta ja yrittäjähenkisestä toimintakulttuurista ja sijoittuminen tuloksissa kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukkoon.

Yrittäjähenkinen ajattelutapa vaatii uuden oppimista

Vision toteutuminen edellyttää, että korkeakoulujen opettajilla on valmiudet yrittäjyyskasvatukseen, yrittäjyyden opettamiseen ja edistämiseen. Kaikille ”mamkilaisille” pitäisi myös tarjota mahdollisuus opiskella yrittäjyyttä ja kehittää yrittäjämäistä ajattelutapaa ja toimintaa. Yrittäjähenkinen toimintakulttuuri toteutuu parhaimmillaan yhteistyössä toimintaympäristön kanssa kullekin koulutukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Mamkin arvot ovat laatu, luovuus ja vastuullisuus. Arvot eivät ole ristiriidassa yrittäjämäisen toimintatavan ja yrittäjähenkisen toimintakulttuurin kanssa. Yrittäjämäiseen toimintatapaan ja asenteeseen on myös sisään rakennettuna aloitteellisuus, luovuus, vastuullisuus. Yrittäjähenkinen toimintakulttuuri puolestaan edellyttää avointa ja läpinäkyvää toimintaa, johon Mamkin laatujärjestelmä on alusta alkaen perustunut.

Nykytilan kartoitus henkilöstökyselyllä

Lokakuussa 2014 toteutettiin Webropol-kysely Mamkin koko henkilöstölle. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten henkilöstö kokee Mamkin strategian toteutuneen yrittäjähenkisen toimintakulttuurin näkökulmasta.

Mitä asioita olemme kukin tahoillamme tehneet yrittäjähenkisen toimintakulttuurin eteen, ja ennen kaikkea, mitä pitää vielä tehdä? Tutkimuksen toteutus ja yksityiskohtaiset tulokset on luettavissa julkaisussa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-494-7, joten tässä yhteydessä todetaan ainoastaan päätulokset.

Tulostietoisuus, joustavuus ja välittäminen kertoivat yrittäjähenkisyydestä

Lähetettyyn kyselyyn saatiin 54 vastausta. Neljän avoimen kysymyksen vastaukset kertovat toimintakulttuurin nykytilasta ja tavoiteltavasta suunnasta. Yrittäjähenkisyys tunnistettiin arjen käytänteissä monin eri tavoin, vaikka toisaalta joidenkin mielestä se ei näy juuri lainkaan.

Yrittäjähenkinen toimintakulttuuri näkyy esimerkiksi tulostietoisuutena ja valmiutena kokeilla uusia tapoja tehdä työtä.

Yrittäjähenkinen toimintakulttuuri näkyy esimerkiksi tulostietoisuutena ja valmiutena kokeilla uusia tapoja tehdä työtä. Lisäksi toimitaan joustavasti muutostilanteissa ja tehdään tarvittaessa tavoitteiden saavuttamisen edellyttämiä korjausliikkeitä sekä välitetään työkavereista.

Vahvistamista tarvitaan vielä

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan asteikolla 1–5, miten yrittäjähenkinen toimintakulttuuri on toteutunut Mamkissa tähän mennessä. Vastausten keskiarvo oli 3 ja vastaukset jakaantuivat lähes ”Gaussin käyrän” mukaisesti.

Vastausten perusteella voidaan todeta, että yrittäjämäinen toimintakulttuuri on kohtuullisella tasolla, mutta yrittäjyyden edistämistä tarvitaan edelleen. Lisäksi vastaukset osoittavat, että ilmapiiri edistämiselle on suotuisa ja erilaisia mahdollisuuksia käytännön toteutuksiin tunnistetaan.

Henkilöstöltä vinkkejä kehitystyöhön

Vastaajat kertoivat, että henkilöstölle pitää avata, mitä yrittäjähenkisellä toimintakulttuurilla konkreettisesti haetaan ja miten sitä voi hyödyntää. Yrittäjämäiseen toimintaan kannustavaa koulutusta toivotaan koko henkilökunnalle. Lisäksi vastaajat halusivat, että opetus ja kehittäminen kiinnitettäisiin entistä enemmän työelämän ja yritysten tarpeista lähteviin kehittämiskohteisiin.

Ajattelun ja toimintatapojen muutos ei ole helppoa, ja vaatii selkeää tahtotilaa ja aikaa, mutta myös taloudellisia resursseja. Mamkissa on kuitenkin tehty jo paljon yrittäjähenkisen toimintakulttuurin edistämiseksi, joten tästä on hyvä jatkaa.

Kirjoittanut Marja-Liisa Kakkonen

Kirjoittaja on liiketalouden laitoksen koulutusjohtaja Mikkelin ammattikorkeakoulussa.