MAMK Areena 20_editKuva: Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy.

Mamk Areena – liikkeellä uusia mahdollisuuksia

Areena-monitoimihallin rakentamisen päämääränä on koko alueen hyvinvoinnin ja vetovoiman kasvattaminen. Parhaimmillaan Areena ja sen myötä Kalevankankaalle syntyvä elämyspuisto voidaan avata uusille kokemuksille jo vuonna 2017.

Liikunnan merkitystä korostetaan hyvinvoinnin osatekijänä koko väestön elämänkulussa. Liikunta on keskeinen ja kustannustehokas osa myös terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Liikunnan ohella tietoisuus taiteen ja kulttuurin myönteisistä vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin on lisääntynyt ja kulttuurilähtöisten menetelmien käyttö yleistynyt. Tällaisten hyvinvoinnin edellytysten luomiseen tarvitaan uudenlaista ja monialaista yhteistyötä. (Mm. OKM 2014; STM 2014 ja 2015.)

Eteläsavolaiset harrastavat liikuntaa maan keskitasoa vähemmän ja alueella sairastavuus on muuta maata suurempaa (THL). Tutkimuksilla on osoitettu, että liikunnan olosuhteiden rakentaminen on tehokas keino vaikuttaa suomalaisten liikkumistottumuksiin. Myös uusien, nuorisokulttuuristen liikuntalajien kehittämistä pidetään tärkeänä. Lisäksi korkeakoulujen liikuntapalvelut nähdään aiempaa vahvemmin osana suomalaisen liikuntakulttuurin ja myös koko korkeakoulujärjestelmän kehittämistä. (OKM 2014; Itkonen ja Kauravaara 2015.)

Mikkelissä on yhteinen tarve monipuolistaa liikuntamahdollisuuksia

Vuonna 2012 Mikkelin kaupungissa tehdyn selvityksen mukaan liikuntapaikkojen lisärakentamiselle ja monitoimiareenalle on kaupungissa selkeä tarve. Alueen urheiluseurojen näkökulmasta liikuntatilat eivät nykyisellään täytä lajien vaatimuksia, ja myöskään ammattikorkeakoulun opiskelijoiden liikuntamahdollisuudet eivät ole enää riittävät.

Huhtikuussa 2014 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus teki Mikkelin kaupunginhallitukselle esityksen selvittää, voidaanko alueen voimavaroja yhdistää monitoimihalli Areenan rakentamiseksi. Yhteistyön käynnistyttyä suunnitteluun on Mikkelin ammattikorkeakoulun johdolla osallistunut kaupungin, urheiluseurojen, Suomen Nuoriso-opiston ja Jäähalli Oy:n edustajia.

Mikkelin ammattikorkeakoululle Areena on keskeisesti investointi opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin. Päämäärä on koko alueen hyvinvoinnin ja vetovoiman kasvattaminen. Tavoitteena on, että väestön mahdollisuudet harrastaa liikuntaa paranevat ja monipuolistuvat merkittävästi. Lisäksi luodaan puitteet, jotka mahdollistavat erilaisten kulttuuritapahtumien sekä kansallisen ja kansainvälisen tason urheilutapahtumien järjestämisen Mikkelissä.

Uusia ulottuvuuksia koulutukseen ja hyvinvoinnin edistämiseen

Ammattikorkeakoulun toimintaan Areena integroituu paitsi valmistuttuaan, myös jo rakennusvaiheessa. Useat eri koulutusalat voivat hyödyntää Areenaa esimerkiksi monialaisena oppimisympäristönä. Areena mahdollistaa myös tulevaisuuden työvoimatarpeisiin liittyvien uusien koulutusavauksien tekemisen. Terveyteen ja hyvinvoinnin digitaalisiin sovelluksiin liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta laajenee Areenan myötä merkittävästi. Lisäksi tavoitteena on tarjota helposti saavutettavia hyvinvointipalveluja väestötasolla.

HannaEsitys1

Kuva: Mikkelin ammattikorkeakoulun lähtökohdat Areena-investointiin.

 

Areenan valmistelutyö jatkuu yhdessä Mikkelin kaupungin ja alueen muiden keskeisten toimijoiden kanssa vuoden 2015 aikana. Lisäksi halutaan kuulla laajasti kaupunkilaisten, Areenan tulevien käyttäjien, ajatuksia suunnitelmasta.

Parhaimmillaan Areena ja Kalevankankaalle syntyvä elämyspuisto voidaan avata uusille kokemuksille jo vuonna 2017.

 

Lähteet:

Itkonen Hannu ja  Kauravaara Kati (toim.) (2015). Liikunta kansalaisten elämänkulussa. Tulkintoja liikkumisesta ja liikunnanedistämisestä. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 296. LIKES. 2015.

Mikkelin kaupunki (2012). Mikkelin monitoimihalli, hankesuunnitelma. Pöyry Finland Oy.

Niemi Kalevi ja Kuninkaanniemi Hanna (toim.) (2015). Mamk Areena. Hyvinvointia ja vetovoimaa. Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2014). Osaamisella ja luovuudella hyvinvointia. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus 2014. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:18.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö (2014). Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Toimeenpanosuunnitelma.

Sosiaali- ja terveysministeriö (2015). Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia. Toimintaohjelman 2010-2014 loppuraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2015:17.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet.

Kirjoittanut Hanna Kuninkaanniemi

Kirjoittaja on kehityspäällikkö Mikkelin ammattikorkeakoulussa.