Alyko_paakuva__MG_0640Pelastuspäällikkö Jyri Silmäri esittelee Etelä-Savon pelastuslaitoksen tilannekeskusta projektipäällikkö Vuokko Malkille. Kuva: Timo Vainikka / Darcmedia.

Uusia menetelmiä ympäristövahinkojen torjuntaan

Mikkelin ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulujen yhteinen ympäristövahinkojen torjuntaa kehittävä Älykö-hanke tutkii, ennakoi ja pienentää ympäristöriskejä.

”Itä-Suomen maa-alueiden ja Saimaan vesistöalueen öljyn- ja vaarallisten aineiden varastoinnin ja kuljetusten ympäristöriskien älykäs minimointi ja torjunta” -hanke tutkii ja tunnistaa ympäristöriskejä. Riskien kartoitusta tehdään muun muassa mallintamalla onnettomuusskenaarioita ja haitallisten aineiden leviämistä.

Hankkeessa kehitettävät uudet puhdistustekniikat, jätelogistiikka ja älyteknologia ympäristön monitorointiin sekä tiedon jakamiseen luovat mahdollisuudet alueen yritystoiminnan kasvulle.

Toimintamalleja viranomaisten käyttöön

– Itä-Suomen alueella on onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden kautta tunnistettu öljyn kuljetuksesta johtuvia, Saimaan herkkään vesistöön kohdistuvia ympäristöriskejä, Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Jyri Silmäri kertoo.

Jyri Silmärin mukaan ÄLYKÖ-hankkeen tarkasteluissa on tärkeää ottaa huomioon jo tapahtuneet onnettomuudet ja yhdistää riskien arviointeihin mallintaminen.

– ÄLYKÖ-hankkeen tuloksena saadaan hyviä toimintamalleja myös viranomaisten käyttöön, Silmäri jatkaa.

Katse tulevaisuuteen

Hankkeessa kehitetään yhdessä yritysten kanssa tuoteinnovaatioita öljyvahinkojen ennaltaehkäisyyn ja onnettomuuksien vaikutusten minimointiin.

Hankkeessa tutkitaan öljyisten materiaalien puhdistustekniikoita, etsitään uusia pikamittausmenetelmiä öljyvahinkojen seurantaan, sekä tutkitaan kevyen polttoöljyn ja bioöljyn ominaisuuksia ja käyttäytymistä makeassa vedessä. Lisäksi etsitään onnettomuuksissa muodostuville jätemateriaaleille uusia resurssitehokkaita käyttökohteita. Ympäristömonitoroinnin kehittäminen lisää onnettomuuksien jälkihoidon kustannustehokkuutta sekä ympäristöturvallisuutta.

– Hanke ennakoi tulevaisuuteen tutkimalla muun muassa markkinoille tulevia bioöljyjä, Silmäri kertoo.

Hankkeessa keskitytään myös kuljetusyritysten ensitoimenpiteiden ja jätelogistiikan optimoinnin kehittämiseen, sekä kehitetään teollisuusyritysten vesilaitosten toimintaa onnettomuustilanteiden aikana.

Yhteistyöllä kestävää kasvua

Tuloksena syntyy kohdennettu Itä-Suomen maa-alueiden ja Saimaan syväväylän vesistöalueen riskikartoitus. Hankkeessa kehitetään avointa ympäristötietoa ja sen käyttöä päätöksenteossa, kansalaisten tilanne- ja vaaratiedottamisessa sekä ympäristöriskien vähentämisessä. Tulokset tukevat yritysten, tutkimuslaitosten ja viranomaisten yhteistyötä sekä varautumisen kustannustehokkuutta.

Hankkeessa testattavat uudet puhdistusteknologiat edesauttavat alueen yritystoiminnan kasvua. Kehittämistyö luo uusia mahdollisuuksia myös yritysten palveluliiketoiminnalle.

– Onnettomuuksien ympäristövaikutuksen minimointi on tärkeää, jotta alueen herkkä vesiluonto säilyisi puhtaana ja onnettomuuksista johtuvat terveysvaikutukset minimissä, pelastuspäällikkö Jyri Silmäri toteaa.

alyko_kuvituskuva

Pelastuspäällikkö Jyri Silmäri ja projektipäällikkö Vuokko Malk tutustuvat öljynkeräyskontteihin, joita on Etelä-Savon pelastuslaitoksella käytössä puolen kymmentä. Kuva: Timo Vainikka / Darcmedia.

 

Älykkäitä menetelmiä ympäristövahinkojen torjuntaan

ÄLYKÖ on Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun yhteishanke. Yhteishanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan unionin aluekehitysrahastosta, Öljysuojarahasto, Etelä-Savon pelastuslaitos, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, Meritaito Oy ja Metsäsairila Oy. Hanke on käynnistynyt 1.1.2015 ja se päättyy 31.12.2016. Lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Vuokko Malk Mikkelin ammattikorkeakoulusta.


Kirjoittanut Hanne Soininen ja Justiina Halonen

Hanne Soininen työskentelee tutkimuspäällikkönä Mikkelin ammattikorkeakoulussa ” Materiaalit ja ympäristöturvallisuus – strateginen kehittäminen” -hankkeessa. Justiina Halonen työskentelee tutkimuspäällikkönä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa.