Työelämän muuttuessa yrittäjyysvalmiuksien ja yrittäjämäisen toiminnan merkitys vahvistuu. Kuva Pixabay.

Xamk edistää yrittäjyyttä ja yritysyhteistyötä

08.10.2018

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen määritellään yhdeksi strategian poikkileikkaavaksi teemaksi. Yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus on yhtenä kärkenä TKI-toiminnan vahvuusaloilla. Xamk lupaa edistää elinikäistä oppimista ja yrittäjyyttä. (Xamk, Strategia 2018 – 2030.)

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi uudet yrittäjyyslinjaukset vuonna 2017. Linjausten tarkoituksena on näyttää suuntaa eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämiseksi ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi.

Ministeriön linjauksissa todetaan, että yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen voi oppia. Yrittäjyysvalmiuksiin kuuluvat mm. luovuus, innovaatiokyky, riskienhallinta ja vastuullisuus sekä kyky tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen toimintaan. Työelämän muuttuessa yrittäjyysvalmiuksien ja yrittäjämäisen toiminnan merkitys vahvistuu.

Yrittäjyyslinjaukset antavat oppilaitoksille työkaluja käytännön työhön, toiminnan arviointiin ja sen kehittämiseen niin oppilaitosjohdolle kuin yrittäjyyskasvatusta toteuttavillekin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017.)

Yrittäjyyskasvatusta yhteistyössä

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on myönteisen muutoksen aikaansaaminen niin asenteen kuin toiminnankin tasolla suhteessa yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan.

Yrittäjyyskasvatuksen onnistuminen oppilaitoksessa edellyttää johdon sitoutumista, mahdollisuuksien luomista ja resurssien varmistamista yrittäjämäisen toimintakulttuurin, opettajuuden ja yrittäjyyspedagogiikan vahvistamiseksi. Oppimisympäristöjen tulisi antaa mahdollisuudet monenlaisille kokeiluille ja toimintatavoille.

Yrittäjyyskasvatus kytkeytyy ympäröivään yhteiskuntaan, työelämään ja verkostoihin, joten kehittämistä on tehtävä yhdessä sidosryhmien kanssa.

Lisää yrittäjyyttä työelämään

Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan ihmisiä, jotka osaavat ennakoida tulevaa, näkevät uusia mahdollisuuksia, ovat aloitteellisia, uskaltavat kokeilla, löytävät luovia ratkaisuja ja osaavat kehittää innovaatioita. Tarvitaan ihmisiä, jotka ryhtyvät toimeen ja saavat aikaan tuloksia. Tulevaisuuden työntekijöiltä edellytetään siis yhä enemmän kykyä toimia yrittäjämäisesti.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä ajattelua ja toimintatapaa edistetään monella rintamalla. Opiskelija voi opintojaksotarjonnasta valita useita toisiaan tukevia ja oman yrittäjyyspolun jatkumon mahdollistavia toteutuksia. Hän voi testata ja kehittää ideoitaan sekä verkostoitua esimerkiksi opiskelijoiden yrittäjyysyhteisö Patteri ES:n toiminnassa tai saada jopa henkilökohtaista valmennusta.

Työelämäyhteistyö projekteineen, innovaatiokilpailut, mikrorahoitusmahdollisuus, hankkeet ja yhteistyö alueiden kehitysyhtiöiden kanssa tarjoavat opiskelijoille monia mahdollisuuksia kehittää omia valmiuksiaan ja viedä ideoita ja unelmia eteenpäin. Avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa alkaa vuonna 2019 Yrittäjyyden korkeakouludiplomikoulutus.

Yrittäjyys on koettava

Ei riitä, että opitaan tietämään yrittäjyydestä, vaan yrittäjyyttä opitaan tekemällä ja toimimalla yrittäjämäisesti tai yrittäjänä. Aito yrittäjäasenne, tekemällä oppiminen, toimiminen aidossa ympäristössä ja dynaamisissa verkostoissa auttavat syväoppimaan yrittäjyyttä. Opittuaan yrittäjämäisen asenteen ja toimintatavat opiskelijalla on entistä paremmat eväät luoda haluamansa tulevaisuus. Yrittäjyys kannattaa kokea.

Koe yrittäjyys Xamkissa

Yrittäjyysviikkoa vietetään ympäri maailmaa samaan aikaan, marraskuun puolivälissä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk toimii Global Entrepreneurship Week -tapahtumien pääkoordinaattorina Suomessa.

GEW-tapahtumissa Xamkin kampuksilla on ohjelmaa, jonka avulla pyritään lisäämään tietoutta yrittäjyydestä ja yrittäjäksi ryhtymisestä sekä rohkaisemaan ja inspiroimaan ihmisiä yrittämään ja toteuttamaan ideoitaan.

Tapahtuma on loistava tilaisuus verkostoitumiseen ja uusien ideoiden etsimiseen. Tarjolla on tietoa, inspiroivia tarinoita ja kokemuksia ideoiden kehittämisestä ja yrittäjäksi ryhtymisestä. Yrityksiä on kutsuttu mukaan esittelemään toimintaansa, rekrytoimaan ja verkostoitumaan. Kaikilla on tilaisuus osallistua workshopeihin ja työpajoihin.

Yritteliäät opiskelijat organisoivat tapahtumia ja vastaavat käytännön järjestelyistä. Tapahtuman rakentaminen on yksi esimerkki oppimiskokemuksesta, missä monet yrittäjämäisen toiminnan elementit tulevat näkyviksi ja koetuiksi. Yhdessä tekemällä onnistumme!

Global Entrepreneurship Week 12.-16.11.2018.

Tapahtuma on suunnattu ensisijaisesti Xamkin opiskelijoille, yrityksille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille tahoille. Tapahtumat järjestetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin kampuksilla Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa.

Yritysesittelyjä, haastatteluja, painavia puheenvuoroja eturivin esiintyjiltä, työpajoja, tilaisuus rekrytointiin, verkostoitumiseen ja markkinointiin.

www.yrittajyysviikko.fi

https://genglobal.org

Lähteet:

Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017. Koulutuksen yrittäjyyslinjaukset 2017. [Saatavisssa: https://minedu.fi/yrittajyyslinjaukset]

Xamk, Strategia 2018 – 2030. [Saatavissa https://www.xamk.fi/xamk/strategia/]

Kirjoittanut Marianne Roslund

Kirjoittaja työskentelee lehtorina ja innovaatio- ja yrittäjyysopintojen moduulivastaavana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.