Kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen ja keskustelun kautta on mahdollista löytää uusia näkökulmia ja innovaatioita, joita voidaan soveltaa suoraan paikalliseen ympäristöön.

Paikallisesti vaikuttava tutkimus on myös kansainvälistä

07.03.2018

Vaikka tutkimuksen vaikuttavuudella voidaan tarkoittaa monia eri asioita kuten esimerkiksi vaikutusta poliittisiin päättäjiin, mediaan tai yleiseen mielipiteeseen, on etenkin ammattikorkeakouluissa tehtävän tutkimuksen yksi vaikuttavuuden kulmakivistä sen paikallinen vaikutus ihmisten arkeen. Tätä paikallisuuden korostamista ei tule kuitenkaan tehdä kansainvälisyyden kustannuksella.

Semantiikassa sanojen merkityksiä etsitään usein vastakohdista. Komplementaarisen vastakohtaisuuden periaatteen mukaisesti paikallisen vastinparina voi esiintyä esimerkiksi kansainvälinen tai maailmanlaajuinen.

Reaalimaailman esimerkkien valossa tämä paikallisuuden ja kansainvälisyyden vastakkainasettelu on kuitenkin ongelmallinen. Vaikka globaalin talouden, politiikan ja kulttuurin yhtenäistävät vaikutukset ovat kiistatta nähtävissä, ne eivät kuitenkaan peitä alleen kaikkia paikallisia eroja ja ilmiötä.

Paikallisen ja kansainvälisen tason erottamisen sijaan huomiota onkin alettu kiinnittää yhä enemmän niiden väliseen vuorovaikutukseen. Myös tutkimuksen vaikuttavuuden näkökulmasta alueellisuus ja kansainvälisyys kietoutuvat yhteen ja palvelevat toisiaan.

Paikallisuuden ja kansainvälisyyden suhde on kaksisuuntainen

Kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen ja keskustelun kautta on mahdollista löytää uusia näkökulmia ja innovaatioita, joita voidaan soveltaa suoraan paikalliseen ympäristöön. Vaikutus voi kuitenkin olla myös yleisluontoisempi. Kansainvälinen tutkimusyhteistyö voi auttaa kiinnittämään huomiota vähälle huomiolle jääneisiin teemoihin tai yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja avata näin uusia näkökulmia päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun.

Paikallisuuden ja kansainvälisyyden suhdetta pohdittaessa on myös muistettava, että paikallisilla innovaatioilla, ajattelumalleilla ja toimintavoilla voi olla globaaleja vaikutuksia. Kansainvälistyminen ei siis tarkoita globaalien trendien ja ilmiöiden armoille heittäytymistä, vaan niihin aktiivista vaikuttamista. Vaikuttavan ja vastuullisen tutkimuksen tehtävänä on siis lisätä ymmärrystä maailmanlaajuisista haasteista ja tukea hyvinvoinnin saavuttamista myös omien rajojen ulkopuolella.

Vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksesta

Filosofi Ilkka Niiniluoto on kuvannut tieteellistä tutkimusta ”totuuden lähestymiseksi”. Tieteen edistyksen ja tutkimustiedon kasvun myötä ongelmia voidaan kuvata ja ratkaista entistä tarkemmin. Tähän tieteen kehittymiseen kytkeytyy myös tutkimuksen vaikuttavuuden ydin.

Kumuloituminen lisää tutkimustiedon vaikuttavuutta niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti. Tutkimustiedon kumuloituminen vaatii puolestaan kansainvälistä yhteistyötä. Tietoa on tuotettava osana kansainvälistä tiedeyhteisöä paikallinen moninaisuus ja globaalit ilmiöt huomioiden. Kansainvälinen tutkimustoiminta ei siis ainoastaan lisää korkeakoulujen paikallista vaikuttavuutta, vaan se on myös keskeinen osa niiden globaalia vastuuta.

Kirjoittanut Marko Kananen

Kirjoittaja työskentelee tutkijana nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.