SIMREC-hankepartnerit tutustumassa Kotkan simulaattorikeskukseen. Kuva: Justiina Halonen

Suomalais-venäläistä yhteistyötä öljyntorjunnan tehostamiseksi

29.03.2020

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa kehitetty öljyntorjunnan simulaatiokoulutus toimii pohjana kansainväliselle SIMREC-hankkeelle. Yhteisten simulaatioharjoitusten kautta tehostetaan rajat ylittävää yhteistyötä merellisten ympäristövahinkojen torjunnassa.

Merellinen ympäristövahinko ei katso valtiorajoja. Kapealla Suomenlahdella öljyvahinko voi koskettaa samanaikaisesti kaikkia rantavaltioita. Suomella on kahdenväliset sopimukset sekä Venäjän että Viron kanssa siitä, miten öljyvahinkotilanteessa toimitaan.

Sopimukset pohjana

Yhteistoiminnasta Itämerellä on sovittu Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusopimuksessa, eli HELCOM-yleissopimuksessa. Pohjoismaiden välisestä öljyntorjuntayhteistyöstä taas on sovittu Kööpenhaminan sopimuksella.

Suomen ja Venäjän öljyntorjuntasopimuksella ”Sopimus yhteistyöstä torjuttaessa öljyn ja muiden vahingollisten aineiden vahinkotapauksissa aiheuttamaa Itämeren pilaantumista (SopS 54/1990)” sovitaan yleisistä velvoitteista, avunpyytämisestä naapurivaltiolta ja avunantovelvollisuudesta.

Lisäksi sopimuksella on haluttu varmistua sujuvasta tiedonvaihdosta ja esimerkiksi tieteellis-teknisestä yhteistyöstä kehitettäessä öljyntorjuntavälineitä ja -menetelmiä sekä koulutettaessa öljyntorjuntahenkilöstöä. Sopimuksen pohjalta Suomen ja Venäjän toimivaltaiset viranomaiset järjestävät vuorotellen yhteisiä öljyntorjuntaharjoituksia. [1.]

Yksissä tuumin

Yhteistoimintasopimukseen pohjautuvan yhteistyön lisäksi nähtiin tarpeelliseksi tiivistää entisestään öljyntorjuntavalmiuteen liittyvää tiedonvaihtoa, tutkimusta ja koulutusta. Näistä tarpeista käynnistyi syyskuussa 2019 suomalais-venäläinen yhteishanke SIMREC (Simulators for improving Cross-Border Oil Spill Response in Extreme Conditions).

Hankkeen keskiössä on Xamkissa vuonna 2016 luotu öljyntorjunnan simulaatiokoulutusmalli. Koulutus kehitettiin alun perin pelastuslaitosten lähtökohdista ESR-rahoitteisen SCAROIL-hankkeen (Simulator Training for Cargo Handling and Oil Recovery, S20604) avulla [2]. Nyt koulutusmalli kansainvälistetään ja siitä kehitetään Suomen ja Venäjän yhteisharjoitteluun soveltuva koulutusmalli yhdessä Makarov-yliopiston (Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping) kanssa.

Tiivistä yhteydenpitoa

Yhteistyön tiimoilta on järjestetty työpajoja ja tapaamisia molemmin puolin. Tammikuun viimeisellä viikolla hankekonsortio kokoontui Kotkassa ja samalla tutustuttiin merenkulun simulaattorikeskukseen.

Tulevaisuuden tavoitteena on saada Kotkan ja Pietarissa sijaitsevan vastaavan merenkulun simulaatiokeskuksen toiminnot keskustelemanaan niin, että yhteisharjoitusten vetäminen simulaatiomaailmassa onnistuu. Simulaatioharjoittelun kautta voidaan turvallisesti hakea toiminnan rajoja haastavissa olosuhteissa ilman henkilöstöön tai kalustoon kohdistuvaa riskiä. Virtuaalimaailmaan luotu vahinkoskenaario auttaa myös hahmottamaan tehtävän kokoluokkaa sekä sen edellyttämää kalustollista resursointia ja osaamistarvetta. [3.]

SIMREC-hankkeen koordinaattorina toimii Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka. Xamkin rinnalla muita partnereita ovat Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping (Makarov), State Marine Technical University of Saint-Petersburg, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus. Hankkeen ohjausryhmässä ovat lisäksi edustettuina Suomen öljyntorjuntaviranomaisista Rajavartiolaitos ja Kymenlaakson pelastuslaitos. SIMREC-hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC 2014–2020 -ohjelma.

Viittaukset:

[1] Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välillä yhteistyöstä torjuttaessa öljyn ja muiden vahingollisten aineiden vahinkotapauksissa aiheuttamaa Itämeren pilaantumista 54/1990. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1990/19900054 [Viitattu 25.2.2020].

[2] Halonen, J. 2018 (toim). Öljyntorjunnan simulaatiokoulutus, SCAROIL-hankkeen osaprojektin loppuraportti. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisuja, Xamk Kehittää 58. Kotka. ISBN: 978-952-344-121-7. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-121-7

[3] Halonen, J. 2018. Öljyntorjuntaa simulaatioympäristössä. Teoksessa Liikkeellä. Toimintaa ja tuloksia Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Halonen, J. & Potinkara, P. (toim.) 2018. Xamk Kehittää 60. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kotka. ISBN 978-952-344-125-5. Sivut 100-109. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-126-2

Kirjoittanut Justiina Halonen

Kirjoittaja työskentelee merenkulun tutkimuspäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.