Kuvituskuva. Kuva: Kohti Etelä-Savon digitaalista innovaatiokeskittymää!

Digitaalinen Etelä-Savo – Digityöväen paratiisi 2030

05.10.2021

Digitaaliset teknologiat muuttavat yhä enemmän elämäämme, työtapojamme, ostokäyttäytymistämme sekä vuorovaikutustapojamme. Digitalisaatio mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymisen, ja sillä on jo nyt selvä vaikutus yhteiskuntaan, talouteen, tuottavuuteen ja elämän laatuun.

Digitaalisen murroksen myötä pienillä innovatiivisilla ja dynaamisilla yrityksillä on aiempaa paremmat mahdollisuudet kehittää markkinoille uusia mullistavia tuotteita ja palveluita. Innovaatiot syntyvät monesti eri alojen ja toimijoiden rajapinnoissa ja perustuvat yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Menestys on mahdollista myös eteläsavolaisille yrityksille, ja onnistumisten myötä digitalisaation hyödyntämisellä voi olla alueen elinvoimalle merkittävä vaikutus.

Euroopan komissio on pyrkinyt kiihdyttämään pienten ja keskisuurten yritysten sekä julkisen sektorin digitaalista murrosta tukemalla digitaalisten innovaatiokeskittymien (Digital Innovation Hub, DIH) perustamista.  Näiden innovaatiokeskittymien tehtävänä on toimia yrityksille ensimmäisenä kontaktipisteenä ja tarjota yhden luukun periaatetta noudattaen monipuolisesti digitalisaatiota edistäviä palveluita.

Yritykset voivat saada digitaalisista innovaatiokeskittymistä tukea esimerkiksi teknologiakokeiluihin ja infrastruktuurin yhteiskäyttöön, liiketoiminnan ja osaamisen kehittämiseen, rahoitusneuvontaan, sekä verkostojen rakentamiseen. DIH toteuttaa nämä palvelut yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa, kuten alueelliset kehitysorganisaatiot, koulutuslaitokset, kauppakamarit, paikalliset viranomaistahot sekä osaamiskeskukset.

Digitaalinen innovaatiokeskittymä Etelä-Savoon?

Etelä-Savon digitaalinen innovaatiokeskittymä (ESDIH) -hankkeen tavoitteena oli luoda suunnitelma digitaalisen innovaatiokeskittymän perustamiselle Etelä-Savoon. Koska DIH on monen toimijan verkosto, joka pyrkii vastaamaan yritysten tarpeisiin hyödyntämällä alueella olevia voimavaroja järkevämmin, suunnittelutyö oli välttämätöntä tehdä yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa.

Tästä syystä järjestimme yhdessä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa DIH:n suunnitteluun viisi vuorovaikutteista työpajaa, joihin osallistui laaja joukko eteläsavolaisia toimijoita.

Yhteinen päämäärä Etelä-Savon digitaaliselle innovaatiokeskittymälle

Aloitimme työpajatyöskentelyn pyytämällä osallistujia katsomaan tulevaisuuteen viiden vuoden päähän ja kuvittelemaan, mitä konkreettista hyötyä digitaalinen innovaatiokeskittymä on tuottanut osallistujille heidän omassa työssään.

Vastausten pohjalta tunnistimme viisi keskeistä tavoiteltavaa teemaa:

1. Uutta liiketoimintaa paikallisella osaamisella ja yhteistyöllä
2. Kasvava vetovoima ja maine
3. Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen
4. Yritysten kasvu ja osaajien työllistyminen
5. Uusia monimuotoisia innovaatioita

Osallistujat keskustelivat myös siitä, mikä olisi Etelä-Savon digitaaliselle innovaatiokeskittymälle osuva nimi ja miten vision sanoittaisi yhdellä lauseella. Näiden keskusteluiden pohjalta muotoilimme vision seuraavasti:

DIGITAALINEN ETELÄ-SAVO – Digityöväen paratiisi 2030

Työpajojen aikana olemme myös kartoittaneet vision saavuttamisen mahdollistavia tahoja, haasteita, yhteistä toimintaamme kuvaavia arvoja, sekä konkreettisia ensiaskeleita (Kuva 1).

Tekstitunniste: Kuva kertoo työpajojen tuloksien yhteenvedon seuraavasti: Visio: Digitaalinen Etelä-Savo Visiolause: Digityöväen paratiisi 2030 Tavoiteltavat teemat: •Uutta liiketoimintaa paikallisella osaamisella ja yhteistyöllä • Kasvava vetovoima ja maine • Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen • Yritysten kasvu ja osaajien työllistyminen • Uusia monimuotoisia innovaatioita Arvot: • Tuloksellisuus • rohkeus ja ennakkoluulottomuus • jouheva yhteistyö • luottamus Mahdollistajat: • yritykset • koulutusorganisaatiot • kehitysorganisaatiot • julkiset toimijat • kauppakamari • kehityshankkeet • yhteistyöverkostot Vahvista etenkin: • yritysyhteistyötä • resurssien hyödyntämistä • osaamisen näkyväksi tekemistä 5 askelta kohti visiota: • tee asiointi yritysten kanssa helpoksi • luo kohtaamispaikat yritysyhteistyölle • kehitä koulutusta työelämälähtöisemmäksi ja koordinoi koulutusyhteistyötä • tue yritysten TKI- ja liiketoiminnan kehittämistä ja kansainvälistymistä • tiedota ja markkinoi saavutuksista.
Kuva 1. Yhteenveto työpajan tuloksista. Kuva: Tanja Niemi.

Kohti Etelä-Savon digitaalista innovaatiokeskittymää

Jotta voisimme hyötyä digitaalisesta murroksesta ja vahvistaa Etelä-Savon elinvoimaisuutta, tarvitsemme jatkossakin laajaa yhteistyötä. Yritysten on entistä tärkeämpää tunnistaa uudet osaamistarpeensa ja tarttua rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin. Yritysten osallistuminen on myös tärkeää, jotta innovaatiokeskittymä kytkeytyy elinkeinoelämään ja sillä on hyvät orgaaniset kasvuedellytykset.

Koulutusjärjestelmämme on pystyttävä reagoimaan riittävän nopeasti yritysten uusiin osaamistarpeisiin. Tutkimus- ja kehitysorganisaatioidemme täytyy kiihdyttää digitaalista murrosta toimimalla uuden tiedon luojana ja välittäjänä sekä tarjota yrityksille innovaatioiden kehittämismahdollisuuksia.

Julkisten tahojen tehtävänä on puolestaan huolehtia hyvin toimivasta yleisestä toimintaympäristöstä ja tukea yritysten uudistamista ja kansainvälistymistä esimerkiksi edistämällä innovaatioekosysteemien, kiihdyttämöiden, kumppanuuksien ja kokeilujen toteutumisia.

ESDIH-hankkeessa kiteytetty ja alueen eri toimijoiden kanssa tunnistettu yhteinen tahtotila määrittelee suunnan yhteisille ponnistuksille alueen elinvoimaisuuden kehittämiseksi. Sen avulla tiedostamme paremmin, miten voisimme omalla toiminnallamme vahvistaa samalla maakunnalle tärkeitä teemoja ja toimintamalleja.

Tämä mahdollistaa sen, että voimme nyt yhteistyössä käynnistää ekosysteemin suunnittelu- ja kehittämistyön sekä tuoda yhdessä luodut ideat käytännön toteutukseen vahvistamaan Etelä-Savon yritysten kasvua ja alueen elinvoimaa.

Julkaisun kansi.Etelä-Savon digitaalinen innovaatiokeskittymä (ESDIH) -hankkeessa luotiin yhteistyössä yritysten ja alueellisten toimijoiden kanssa suunnitelmat digitaalisen innovaatiokeskittymän perustamiselle

Kesto 01.09.2020–31.07.2021, kokonaisbudjetti 99 770 euroa. Hankkeen rahoitti Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Hankkeen tulokset on julkaistu Kohti Etelä-Savon digitaalista innovaatiokeskittymää -julkaisussa. Saatavilla: https://www.theseus.fi/handle/10024/504328

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta https://www.xamk.fi/esdih

Kirjoittaneet Sami Jantunen, Kati Saltiola ja Mikko Lampi

Sami Jantunen työskentelee ESDIH-hankkeen projektipäällikkönä ja tutkimuspäällikkönä Xamkin digitaalisen talouden TKI-yksikössä. Kati Saltiola työskentelee ohjelmakoordinaattorina Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:ssä, ja Mikko Lampi kehitysjohtajana Metatavu Oy:ssä.