Kuvituskuva. Kuva: Pixabay.

Yhdessä olemme vahvempia! Kasvukilta vahvistaa kansainvälistymisverkostoja ja yhteistyötä

14.12.2021

Kansainvälistymistä ja vientiä oppii tekemällä, mutta kaikkea ei tarvitse oppia kantapään kautta. Kullanarvoisia vinkkejä, oppeja ja yhteyksiä voi saada myös toisilta vientiyrityksiltä.

Tämä oli yksi lähtökohta, kun Kasvukillan toimintaa käynnistettiin Etelä-Savossa viime keväänä. Mallia otettiin Etelä-Pohjanmaan Vientikillasta.

Kasvukillan tapaamisessa kaksi yritysedustajaa kertovat Teams-alustalla kokemuksistaan ja näkemyksistään valitusta vientiin liittyvästä teemasta. Tämän jälkeen kasvusta, kansainvälistymisestä ja viennistä kiinnostuneet toimijat yksityiseltä ja julkiselta sektorilta keskustelevat aiheesta, verkostoituvat ja jakavat kokemuksiaan.

Järjestyksessään neljännen Kasvukilta-tapaamisen teemaksi valikoitui vesiosaaminen, kiertotalous sekä verkostoituminen ja klusterit. Perinteisesti vesiosaamisella tarkoitetaan joko puhtaaseen veteen liittyvää teknologiaa, tuotteita ja palveluja tai jätevedenkäsittelyä.

Kuvassa Mikko Laitinen.
Toimitusjohtaja Mikko Laitinen kertoi Kasvukillan tapaamisessa Operon Oy:n kansainvälistymisestä.

Mikkelissä erinomaista pohjaa alan yhteistyölle tuo Blue Economy Mikkeli -klusteri (BEM). Se kokoaa kansainvälistymisestä, laaja-alaisesta yhteistyöstä, kiertotalouden mahdollisuuksista ja verkostomaisesta toimintatavasta kiinnostuneet yritykset, tutkimuslaitokset ja rahoittajat kasvattamaan vesisektorin liiketoimintaa, hyödyntämään viimeisintä teknologiaa sekä luomaan kansainvälisiä verkostoja. Myös alueen kehittämishankkeet kuten Business in Biotechnology and Circular Economy -hanke tukevat tätä teemaa.

Kasvukillan tilaisuutta markkinoitiin ja toteutettiin laajana yhteistyönä alueen toimijoiden ja hankkeiden kesken. Tämä osoitti, että Kasvukillan tapaamiset toimivat erinomaisena yhteistyöalustana hankkeille ja erilaisille olemassa oleville klustereille.

Yritysnäkökulmaa tilaisuuteen toivat BEM-klusteriyhteistyössä toimivat Operon Group Oy:n toimitusjohtaja Mikko Laitinen ja Mipro Oy:n Vesi- ja energiatoimialan toimituspäällikkö Aleksi Ikonen. He peilasivat kokemuksiaan ja näkemyksiään kasvusta ja kansainvälistymisestä Mikkelissä EcoSairilan yhteydessä toimivaan ympäristöliiketoiminnan fyysiseen ja digitaaliseen klusteriin ja innovaatioalustaan.

Operon Group Oy toimii Mikkelin Vesilaitoksen operaattorina sekä uuden vesilaitoksen MRB-prosessin toteuttajana EcoSairilassa. Mipro Oy tunnetaan puolestaan parhaiten metro- ja rautatieturvallisuusjärjestelmistään, mutta tässä tilaisuudessa keskityttiin sen vesihuollon automaatiojärjestelmiin sekä niihin liittyviin ratkaisuihin ja palveluihin.

Kiertotaloudesta mahdollisuuksia kansainvälistymiseen

Kiertotalous on sisäänkirjoitettu suomalaiseen vesiosaamiseen. Puhdas vesi on tärkeä suomalainen brändi ja kilpailuetu. Operon haluaa tuoda ympäristökädenjäljen kaikkeen toimintaansa.

– Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, kuinka puhdasta vettä prosessien kautta saadaan ulos, täsmensi Laitinen.

Molemmat yritysedustajat korostivat, että BEM-innovaatioalusta mahdollistaa kasvupolkuja ja laajempaa yhteistyötä.

Kansainvälisessä liiketoiminnassa tulee kiinnittää huomiota markkinan kokoon, sen erityispiirteisiin ja omiin resursseihin. Kannattaa pohtia, millaisen riskin on valmis kantamaan.

– Kansainvälisessä kilpailussa ei pärjätä yksin, vaan tarvitaan laaja-alaista osaamista, muistutti Laitinen.

Yksittäistä tuotetta on vaikea myydä, siksi tarvitaan laajoja verkostoja, jolloin voidaan tarjota kokonaispaketteja.

– Jo tarjousvaiheessa on tärkeää miettiä, miten suhteita voi ylläpitää. Se vaatii suunnitelmallisuutta sekä resurssointia, ohjeisti Ikonen.

Laitinen kertoi kansainvälistymisen monista mahdollisuuksista ja poluista parikymmenpäiselle osallistujajoukolle. Hän näki Operonin toiminnassa ja kansainvälistymisessä keskeisenä yhteistyöverkostot, joita tukevat tarvittavat rahoituslähteet sekä tasapainossa olevat omat paikalliset sekä kohdemaan tuntevat resurssit.

Verkostot ovat kansainvälistymisessä tärkeitä kaikilla tasoilla aina valtionhallinnosta paikallisiin toimijoihin. Laitinen korosti, ettei kohdemaasta ei ole koskaan liikaa tietoa.

– Referenssit on oltava kunnossa ja aikatauluviivästyksiin on hyvä varautua, Laitinen summasi.

Jokaisen pienemmän yrityksen on valittava oma fokuksensa ja mietittävä tarkasti, mikä omassa liiketoiminnassa ja palveluissa sekä tuotteissa on uniikkia. Operonin tapa toimia on riippumattomuus ja kolmen eri yrityksen osaamisen yhdistäminen yhden yhtiön toimintatavaksi.

Esimerkkinä Laitinen kertoi isosta Public Investment Facility -rahoituksella toteutettavasta projektista Vietnamiin sekä Vietnamista strategisena kohdemaana. Vietnamissa on hyvä maaperä yhteistyölle, sillä suomalainen osaaminen on siellä vanhastaan tunnettua ja tunnustettua. Yhteistyössä ovat olleet tärkeinä linkkeinä myös valtiovallan korkea tason tapaamiset sekä Suomen edustuston tuki ja muiden Vietnamissa toimineiden vinkit ja opit.

Bioliiketoiminnan mahdollisuudet tutuiksi

Business in Biotechnology and Circular Economy -hankkeen näkökulmasta Kasvukilta-tilaisuus tarjosi mahdollisuuden kertoa hankkeen verkostoitumis- ja koulutusmahdollisuuksista bioliiketoiminnan ja kiertotalousalan yrityksille, tuoda esiin ajankohtaista vesiosaamista ja kuulla alan yritysten tarpeista. Lisäksi voitiin kertoa, millaisia mahdollisuuksia ja verkostoja pietarilaiset hankekumppanit ITMO-yliopisto ja Association for Environmental Partnership (AsEP) voivat tuoda suomalaisyrityksille yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksein vetämän hankkekonsortion ja Xamkin kanssa.

Klusterit ja hankkeet mahdollistavat kokeiluja sekä tuovat resursseja uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen.

Operonin huoneentaulu, ”yhdessä olemme vahvempia”, soveltuu myös alueemme klustereihin ja ekosysteemeihin, verkostoihin ja hankkeisiin sekä yhdessä tekemiseen. Kumppanuuksissa eri roolit sekoittuvat, sillä asiakkaat, toimittajat, alihankkijat ja jopa kilpailijat ovat samalla kehityskumppaneita.

Etelä-Savossa on runsaasti eri tarkoituksiin suunniteltuja verkostoja. Ne palvelevat ihmisten ja organisaatioiden välistä tiedonvaihtoa, toimialaan keskittyvää yritysten yhteiskehittämistä ja kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Klusterit ja hankkeet mahdollistavat kokeiluja sekä tuovat resursseja uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen.

Hyödynnä siis alueen verkostoitumismahdollisuuksia ja omia verkostojasi laajasti ja luovasti. Näin pääsemme yhdessä parhaisiin tuloksiin.

Kasvukillan tilaisuus toteutettiin yhteistyössä Kaakkois-Suomi – Venäjä 2014-2020 raja-alueyhteistyöohjelman Business in Biotechnology and Circular Economy (Bisnestä bioteknologiasta ja kiertotaloudesta) BBC1 -hankkeen kanssa. Hanke saa rahoitusta Euroopan Unionilta, Suomen tasavallalta ja Venäjän federaatiolta.

Tutustu BBC1 hankkeeseen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin tarkemmin tästä linkistä: https://biocircularbusiness.com/

Kasvukillan seuraava tilaisuus järjestetään 13.1.2022 klo 14–16 katso lisää tapahtumasivulta: https://www.xamk.fi/tapahtumat/kasvukillan-tapaaminen-13012022/

Lisätietoja BEM-klusterista löydät tältä sivulta: https://ecosairila.fi/blue-economy-mikkeli/bem-klusteri/

Kirjoittanut Niko Arola

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.