Kuvituskuva. Kuva: Pixabay.

Tutkittu tieto esillä Symbioosi-webinaarissa

14.12.2021

Vuosi 2021 on ollut monesta eri syystä erilainen kuin muut vuodet: maailman taistelu pandemian kanssa, palaaminen “normi”elämään sekä epävarmuus tulevaisuudesta korostavat tutkimuksen ja tiedon merkitystä elämässämme.

Kuvassa Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 logo (keltainen ympyrä, jossa mustalla teksti: Tutkitun tiedon teemavuosi, valkoisella vuosiluku 2021.Tänä vuonna Suomessa on vietetty tutkitun tiedon teemavuotta, jonka tarkoituksena on tuoda esiin tutkittua tietoa ja kiinnostusta tulevaisuudesta kaikille kansalaisille, päättäjille sekä erityisesti nuorille ja lapsille. Tutkitun tiedon teemavuoden järjestäjänä ovat opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), Suomen Akatemia sekä Tieteellisten seurain valtuuskunta. Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 (TTT) on kotimainen ohjelma, joka muodostuu monipuolisesti tutkitun tiedon tapahtumista ja teoista, yksi näistä on ollut Symbioosi 2021: Nuoret, hyvinvointi ja liike –webinaari järjestetty 7.10.2021.

Symbioosi-webinaarin avauspuheenvuoron pitänyt Juvenian TKI-yksikön johtaja Jaana Poikolainen kertoi symbioosi-käsitteen merkityksestä ja mikä sen merkitys on tässä webinaarissa. Esimerkiksi biologinen symbioosi tarkoittaa, että tietyt kasvit sopivat samaan elinympäristöön tiettyjen hyönteisten kanssa, ja molemmat hyötyvät toisistaan. Sosiologisella symbioosilla tarkoitetaan yksilöiden tai ryhmien välisiä valtasuhteita ja tasapainoa sekä osallistujan että sidosryhmien välillä.

Webinaarissa symbioosilla tarkoitetaan mahdollisimman vastavuoroista suhdetta ihmisten ja nuorten parissa työskentelevien organisaatioiden välillä. Webinaari oli vuoden 2021 lopussa päättyvän Mentoring NEETs -hankkeen päätöstapahtuma, jossa esiteltiin hankkeen toimintaa ja tuotiin sen sisältöjä nähtäväksi.

Ilari Salomaa avasi esityksessään hankkeen toimintaa ja kertoi verkostoyhteistyöstä nuorisotoimijoiden kanssa. Tavoitteena on ollut tuottaa nuorten työllistymistä, koulutukseen pääsemistä tai opinnoissa etenemistä tukeva mentorointipalvelu, joka hankkeen päättymisen jälkeen jää elämään osaksi sidosryhmiin kuuluvia nuorten palveluita tai oppilaitoksia.

Salomaa kertoi, että eri nuorisotoimijoiden tiloissa ja digikanavilla on toteutettu digi- ja livementorointia. Haasteita on kuitenkin ollut NEET-nuorten tavoittamisessa, ja tästä syystä kohderyhmää laajennettiin myös opiskelijoihin ja aloitettiin yhteistyö oppilaitosten kanssa.

Tiina Savallampi kertoi hankkeessa toteutetusta Kaupunkilyhäri-ryhmämentorointikonseptista. Savallampi kertoi, että konsepti sai inspiraationsa Kaupunkisinfoniasta, joka on 1920-luvulla syntynyt elokuvan laji.

Kaupunkilyhäriä käytettiin toiminnallisena ryhmämentoroinnin menetelmänä. Konseptin tavoitteena oli tuottaa omasta kotikaupungista lyhytvideo, joka sisältää päälle editoitua musiikkia. Pienryhmissä toteutettu konsepti sisälsi muun muassa käsikirjoittamista, kuvaussuunnittelua, editointia ja musiikin lisäämistä.

Kansainväliset hankekumppanit Mariusz Dzięglewski ja Damian Liszka Krakovan yliopistosta Puolasta osallistuivat Symbioosiin omilla esityksillään.

Tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoin on aiheena Huuma-hankkeessa. Tämä valtakunnallinen projekti ja sen tulokset olivat esiteltyinä monipuolisesti webinaarissa kokemusasiantuntijoiden (nuoret, jotka osallistuivat tanssityöpajoihin), taiteilija-ohjaajien, koulunopettajien sekä muiden toiminnassa mukana olevien osapuolien avulla.

Tapahtuman paneelikeskustelussa koimme oleelliseksi, että nuorten kokemusasiantuntijoiden ääni ei jää huomioimatta tilaisuudessa, joka koskee ensisijaisesti nuoria. Jokaisen nuoren mielipide on arvokas, joten oli todella merkityksellistä tuoda esiin Emilia Vepsäläisen ja Vanessa Saarasen kokemuksia tanssin positiivisista vaikutuksista heihin. Molemmat kokemusasiantuntijat kertoivat, mitä valmiuksia elämään he saivat Huumaan osallistumisen ansiosta.

Työpajoista vastaavan taiteilijaohjaajan Anna-Maria Väisäsen kertoma palaute tukee sitä, että keholliset harjoitukset tuovat hyötyä erityisesti haastavissa elämäntilanteissa oleville nuorille.

Myös Nina Pulkkinen (Sakky, Valma – erikoisopettaja), joka on ollut monen ryhmän kanssa mukana, täydensi kuvaa siitä, kuinka hyvin tanssi edistää nuorten hyvinvointia. Tanssitoiminnassa mukana olevana opettajana hän näkee päivittäin nuoria myös tanssityöpajojen ulkopuolella, joten hän pystyy havainnoimaan nuorten hyvinvointia myös arkitilanteissa.

Tanssin merkitys tapahtuu – ei pelkästään yksilötasolla, vaan se tuo myös yhteiskunnallista arvoa. Tanssi siis vaikuttaa nuorten elämään sekä siihen, miten he toimivat yhdessä muiden kanssa.

Kuvituskuva.
HUUMA-tanssityöpaja, Tanssiteatteri Raatikko, Vantaa. Kuva: Annukka Pakarinen 2019.

Symbioosi-webinaari yhdisti tutkimusta, käytäntöjä, ammattilaisia ja kokemusasiantuntijoita eri maista. Se oli tarkoitettu kaikille nuorten hyvinvointi -aiheesta kiinnostuneille, joten se sopi hyvin tutkitun tiedon teemavuoden tavoitteisiin.

Webinaari tarjosi mahdollisuuden eri toimijoille sekä nuorille päästä kuuntelemaan huipputekijöiden, ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden mielenkiintoisia puheenvuoroja, keskustelemaan keskenään sekä myös kokemaan hyvinvointiin liittyviä menetelmiä.

Symbioosi on vuosittain toistuva hyvinvointiin keskittyvä tapahtuma. Tämän vuoden teemoina olivat nuoret, hyvinvointi ja liike (kehollisuus). Webinaarin aamupäivä pidettiin englanniksi ja se sisälsi kansainvälisiä esityksiä. Iltapäivä pidettiin suomeksi.

Webinaarin järjestivät Xamkin nuorisolan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia sekä Lasten ja Nuorten Säätiö.
Symbioosi 2021 webinaarin sivu: https://www.xamk.fi/tapahtumat/symbioosi-nuoret-hyvinvointi-ja-liike/

 

Mentoring NEETs – Generational intelligent mentoring of neet young -hanke toteutetaan ajalla 1.10.2018 – 31.12.2021 ja se on saanut rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahastosta (ESR). Lisätietoa hankkeen verkkosivuilt https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/mentoring

HUUMA – Tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoin .hanke -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (2019–2022), hallinnoiva viranomainen on Hämeen ELY-keskus. Hankkeen päätoteuttajana toimii Lasten ja Nuorten Säätiö sekä osatoteuttajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, tanssityöpajoista vastaavat Tanssiteatteri Raatikko (Vantaa), ANTI – Contemporary Art Festival (Kuopio) ja Etelä-Savon Tanssiopisto (Mikkeli). Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/huuma-tulevaisuustaitoja-nuorille-tanssin-keinoin/

Lähteet

Suomessa vietetään Tutkitun tiedon teemavuotta (2021) https://www.sttinfo.fi/tiedote/suomessa-vietetaan-tutkitun-tiedon-teemavuotta?publisherId=69818392&releaseId=69897909

Mikä on Tutkitun tiedon teemavuosi? (2021) https://tutkittutieto.fi/mika-on-tutkitun-tiedon-teemavuosi/

Kirjoittaneet Jani Lehtinen ja Angelika Polak

Lehtinen työskentelee TKI-asiantuntijana Mentoring NEETs -hankkeessa ja Polak toimii – tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoilla-, JATKUMO- sekä TANSSIHETKI -hankkeissa projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovat alat -tutkimusyksikössä.