Kuva on otettu BioSairilan biokaasulaitoksen alueelta, yleiskuvassa näkyy osa laitosta. Yhteistyöllä kierto-ja biotalousalaa vahvistamassa. Kuva: Manu Eloaho, Xamk.

Mikkelin EcoSairilaan rakentuu uusi kierto- ja biotalouden kehittämisympäristö

16.03.2021

Etelä-Savon kierto- ja biotalousosaaminen vahvistuu, kun Mikkelin EcoSairilaan nousee uudenlainen kehittämisympäristö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin ja Metsäsairila Oy:n yhteistyönä.

Biokaasulaitokset ovat yleistyneet Suomessa, mutta alalla on edelleen merkittävää kasvupotentiaalia. Etelä-Savossa on tällä hetkellä kolme biokaasulaitosta, Juvan Bioson Oy, BioHauki Oy ja BioSairila Oy.

Tulevaisuudessa biokaasun tuotantoprosessien on oltava aiempaa energia- ja kustannustehokkaampia. Tuotantoprosessiin vaikuttavat tekijät on tunnistettava ja niitä on pystyttävä hallitsemaan paremmin.

Pienemmän mittakaavan koeympäristössä testejä voidaan tehdä hallitusti ja kustannustehokkaasti, jolloin niiden käyttöönotto täyden mittakaavan laitoksissa on riskittömämpää ja kustannustehokkaampaa. EcoSairilaan rakennettavassa kokeiluympäristössä voidaan testata menetelmiä, joilla parannetaan biokaasulaitosten energiatehokkuutta ja kannattavuutta.

Biokaasulaitoksille uusi ympäristö tarjoaa alustan toiminnan kehittämiseen. Laboratorio- ja demonstraatiomittakaavan kokeiden tuloksena saadaan uutta tietoa muun muassa biokaasulaitosten optimoinnista ja haitta-aineiden vaikutuksesta biokaasuprosessiin. Tuloksista hyötyvät erityisesti biokaasualan toimijat, maatalousyrittäjät, jätehuolto- ja energia-alan yhtiöt ja tutkimuslaitokset.

Kehittämiskokonaisuus mahdollistaa biokaasualan kansallisen ja kansainvälisen tason yritysten ja tutkimuslaitosten kehittämisympäristön ja -verkoston muodostumisen Etelä-Savoon.

Maatalousvaltaiselle maakunnalle uusi kokeiluympäristö tuo mahdollisuuksia myös maatalouden sivuvirtojen ja biojätteiden hyödyntämisessä. Kokeiluympäristö mahdollistaa myös biokaasulaitoksissa muodostuvan mädätteen tuotteistamisen entistä tehokkaammin turvallisiksi, toimiviksi ja kannattaviksi kierrätyslannoitteiksi.

Kokeiluympäristön rakentaminen mahdollistuu kahden rinnakkaishankkeen yhteistyönä. BioCir- ja BioLuuppi -hankkeet saivat yhteensä yli 1,1 miljoonan euron rahoituksen Etelä-Savon ELY-keskukselta Euroopan aluekehittämisen rahastosta (EAKR). Hanketta rahoittavat myös Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Energiasäätiö sr sekä BioHauki Oy.

Kirjoittaneet Hanne Soininen ja Ville Kakkonen

Hanne Soininen on tutkimuspäällikkö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Ville Kakkonen Metsäsairila Oy:n toimitusjohtaja.