Kymenlaakson Kauppakamarin kampanjan suunnittelivat Satu Hämäläinen, Essi Virtanen, Roosa Pulkkinen, Mari Lappalainen ja Edith Hakasalo.

Design Officen visiona yrittäjyys

04.10.2022

”Tiimeihin jako oli hyvä idea ja toimi hyvin. Kurssi oli monipuolinen ja laittoi tutkimaan myös yrittäjyyttä ja sen vaihtoehtoja. Mielestäni tällä alalla tärkeä asia. Ja saimme myös arvokasta tietoa, miten pitää omia puoliamme asiakkaiden kanssa.”

Ingressi on lainaus kesän Design Office -opintojakson opiskelijan raportista, jossa tehtävänä oli arvioida kurssin kokonaisuutta. Raporteissaan opiskelijat kuvaavat kokemuksiaan, miten opintojakson sisältö ja toteutus erosivat muusta opintotarjonnasta ja miksi tämänkaltainen oppimisympäristö on kiinnostava mahdollisuus kehitettäessä yrittäjyysopetusta tutkinto-opiskelijoillemme. Pilotin toinen opintojakso on menossa parhaillaan.

Oppimisympäristö

Design Office -oppimisympäristön visiona on kasvattaa oman alan yrittäjiä jo opiskeluaikana antamalla heille työkaluja ja kokemusta yritystoiminnasta konkreettisesti ja sitä kautta rohkeutta harkita yrityksen perustamista yhtenä työllistymisen vaihtoehtona.

Oppimisympäristö suunniteltiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kulttuurialan koulutusyksikön ja Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö Xentren yhteistyönä. Kyseessä on pilotti, josta saatujen tuloksien perusteella oppimisympäristöjä kehitetään eteenpäin.

Jo ennen opintojakson alkua kokosin opiskelijoiden harjoitustöistä edustavan portfolion, joka toimi opiskelijoiden tukena heidän hakiessaan omia asiakkaita ja jonka avulla mainostimme sisältöä yrityksille.

Kesän Design Office -mainostoimistopilotin opiskelijatiimit koostuivat graafisen muotoilun, game designin ja liiketalouden opiskelijoista. Tiimeihin jakautuneet opiskelijat oppivat yhteistyötaitoja ja verkostoitumista sekä saivat ryhmän tuen asiakasprojekteja tehdessään.

“Projekti opetti kohtaamaan asiakkaan käydessämme vierailemassa heidän toimipisteellään. Ujona ihmisenä sain tästä paljon irti muita tiimin jäseniä seuraamalla, ja pääsin testaamaan kommunikointia suoraan asiakkaalle ihan hyvillä jälkifiiliksillä.”

Asiakasprojekteja olivat esimerkiksi Kymenlaakson kauppakamarin kampanjasuunnittelun kokonaisuus, Kaakkois-Suomen Sininauha ry:n graafinen ohjeisto ja ilme, Polttopuupalstan ja 5G-mökin graafiset ilmeet sekä opiskelijoiden omat asiakkaat ja projektit.

Opiskelijat pitivät päiväkirjaa työtunneista, mikä auttoi heitä hahmottamaan käytetyn ajan suhteessa työtehtävään. Päiväkirja toimi myös opintojakson tuntimäärää arvioitaessa.

Opiskelijat valitsivat tiimeissään projektipäällikön, jonka tehtävänä oli järjestää Teams-tapaamiset, aikataulut ja pitää projektien langat käsissään.

Suunnittelutyö alkaa aina tutkimuksella, taustoituksella ja kiteytyksellä, mitä olemme tekemässä ja miksi, sekä kenelle. Näin kaikille osapuolille muodostuu yhtenäinen käsitys kokonaisuudesta ja omasta roolista siinä.

“Koen, että opin projektista yllättävän paljon ja siitä on varmasti hyötyä myöhemmin. Tämä kurssi antoi tuntumaa sille, millaista on oikeasti toimia asiakkaan kanssa ja pitää kokouksia projektin tiimoilta.”

Tutkimusvaiheen jälkeen tiimit jakoivat projektin tehtävät keskenään, pitivät suunnittelupalavereja sekä tapasivat asiakkaan kanssa esitellen ja kehittäen työn eri vaiheita yhdessä. Opettaja toimi apuna, tukena ja neuvonantajana sekä opiskelijoille että asiakkaalle. Asiakkaan rooli ja vastuu kasvaa, kun opettajasta tulee taustalla toimiva mentori.

Malli tulevaan

Grafian toimialakyselyyn alkuvuodesta 2021 vastanneista jäsenistä noin 39 % ilmoitti toimivansa päätoimisesti yrittäjänä. Kyselyn perusteella 76 % yrittäjistä toimii yksin, yritysmuodon ollessa tavallisesti toiminimi tai osakeyhtiö. Opiskelijalle hyvänä vaihtoehtona ennen varsinaisen yrityksen perustamista opintojakso tarjosi tietoa kevytyrittäjyydestä ja liiketoimintaosaamisesta.

“Osallistuin kurssilla Ota askel kevytyrittäjyyteen -valmennukseen. Kahdella Teams -luennolla käsiteltiin kevytyrittäjyyttä ja laskutuspalveluja. Uutta tietoa tuli paljon lyhyessä ajassa.”

Tässä mallissa opiskelija harjoitteli yrittäjyyttä tehden projekteja tiimissä, joko itsenäisesti tai ryhmän kanssa. Tiimit opettelivat hinnoittelemaan oman työnsä tarjouksen muotoon ja neuvottelemaan siitä asiakkaan kanssa.

“Kurssilla sain lisää kokemusta asiakasprojektin tekemisestä. Kurssilla harjoiteltiin myös asiakashankintaa ja käsiteltiin työn hinnoittelua. Koen tämän kurssin olleen hyödyllinen, sillä niitä aiheita ei ole muilla käymilläni kursseilla käsitelty.”

Opettajan rooli oli mahdollistaa toiminta ja opettaa keskeisiä oman alan yrittäjyyden työkaluja, kuten esimerkiksi asiakashankintaa, oman työn hinnoittelun perusteet, tarjouksen laatiminen, neuvottelutekniikka, asiakkaan sitouttaminen ja yrityksen perustamiseen liittyvät toimenpiteet. Oma yrittäjyystaustani toi opettajan hiljaista tietoa kurssin sisältöön.

Kymenlaakson Kauppakamarin kampanjan suunnittelu: Satu Hämäläinen, Essi Virtanen, Roosa Pulkkinen, Mari Lappalainen ja Edith Hakasalo.

Palaute ja tulokset

Design Office -opiskelijapalautteen kysymykseen “Opintojakso oli työelämäläheinen ja sellainen, josta on hyötyä työelämässä (esimerkiksi yhteistyö yrityksen, muun organisaation tai tutkimus- ja kehittämistoiminnan kanssa, ajankohtaista tai työelämässä tarvittavaa osaamista kehittävää sisältöä)” kaikki opiskelijat antoivat parhaan tuloksen 5.

Näin opiskelijat vastasivat opettajan laatimaan kysymykseen “Harkitsen yrittäjäksi ryhtymistä opintojen aikana/jälkeen tai jossain vaiheessa myöhemmin”:

– Mahdollista. Silti edelleen tuntuu, että helppoa alkuun pääsy ei ole luovilla aloilla?
–  Aikaisemmin jo kastanut varpaitani yrittäjyyteen ja kurssi osoitti, että se ei olisi mitenkään mahdoton ajatus.
– Juu
– Kevytyrittäjyys ainakin kiinnostaa, helpompi polku aloittaa ja katsoa saako esim. asiakaskontakteja tarpeeksi täysinäiseksi yrittäjäksi.
– Jälkeen tai jossain vaiheessa myöhemmin.
– Harkitsen vakavissani oman yrityksen perustamista

Yrittäjyysopetusta kehitetään Xentressä

Design Office tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden oppia, millaista on oikeasti toimia suoraan asiakkaan kanssa sekä järjestää ja pitää kokouksia projektin tiimoilta. Opiskelijat harjoittelivat myös asiakashankintaa ja opettelivat työn hinnoittelua. He saivat neuvottelemansa palkkiot itselleen esimerkiksi kevytyrittäjänä. Uutta heille oli erilaisiin oman alan neuvottelutekniikoihin tutustuminen ja niiden käyttöönotto projekteissa.

Opiskelijat kokivat tiimityöskentelyn hyvänä ja antoisana tapana jakaa tietoa ja verkostoitua. Kaikkiaan opintojaksoa pidettiin hyvin työelämäläheisenä ja monipuolisena. Se sai opiskelijat tutkimaan yrittäjyyttä ja pohtimaan sitä vaihtoehtona työllistyä.

Opettajan rooli vaihteli opettajan ja mentorin välimaastossa, ollen kuitenkin yrittäjyyden asiantuntija – ei ainoastaan opiskelijoille, vaan myös asiakkaille. Opintojakson huolellinen suunnittelu ja valmistelu kantoi yli kesäloma-ajan, opiskelijat tekivät ja toimivat tiimeissä projektien parissa keskeytymättä.

Pilotin tuottamaa tietoa ja malleja tullaan käyttämään yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö Xentressä uusien oppimisympäristöjen suunnitteluun.

Sitaatit Design Office -opintojakson opiskelijoiden raporteista.

Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö Xentre edistää yrittäjyyttä, yhteistyötä ja innovaatiota. Xentre kokoaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun palvelut ja tuottaa niitä yritysten tarpeisiin. Lisätietoa verkkosivuilta Xentre – Xamk.

 

Kymenlaakson Kauppakamarin kampanjan suunnittelu: Satu Hämäläinen, Essi Virtanen, Roosa Pulkkinen, Mari Lappalainen ja Edith Hakasalo.

Eurot Kymenlaaksoon -kampanja

Työn tilaajana toimi Kymenlaakson kauppakamari. Kampanjan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasi Design Officen opiskelijatiimi, johon kuuluivat Satu Hämäläinen, Essi Virtanen, Roosa Pulkkinen, Mari Lappalainen ja Edith Hakasalo. Kymenlaakson kauppakamarin viestintäpäällikkö Kirsi Juura kertoo palautteessaan näin:

“Yhteistyö opiskelijoiden ja kauppakamarin välillä oli hyvin tiivistä Teamsin kautta  heti keväästä alkaen. Aluksi mietimme tiimin kanssa kampanjan tavoitteet, jakelukanavat ja viestien sisältöjä.

Pohjana oli Kymenlaakson kauppakamarin kaupan alan valiokunnan toive saada kampanja, jonka avulla kannustetaan tekemään hankintoja omasta maakunnasta ja kampanjan nimen mukaisesti jättämään eurot Kymenlaaksoon. Toisena toiveena valiokunnalla oli artikkeleita yrityksistä, joissa tulisi esille se merkitys, joka kotimaakunnassa tehdyillä ostoilla on mm. kaupan kannattavuuteen, henkilöstön määrään, koko Kymenlaakson elinvoimaan ja kuntien/kaupunkien verotuloihin.

Koska kampanjan toteutus oli määrä ajoittaa syys-lokakuulle valitsimme ajankohtaan sopivaksi teemaksi lähiruoan ja -elintarvikkeet ja muut lähituottajien tuotteet.

Opiskelijoiden tehtävä oli lopulta valmistaa neljä erilaista banneria sekä tehdä neljä haastattelua.

Bannerien sisällöksi tuli tuottaa sopivat kuvitus ja sloganit bannereihin (Kaikki on koton. Käyää syämää).

Sloganien vetovoimatekijäksi valitsimme kymenlaaksolaisen murteen, jolla haluttiin korostaa paikallisuutta myös näin kielen kautta. ”Makui meiän maakunnast” -tyylisesti. Oikeiden kieliasujen varmistamiseksi käännyimme vielä Kymenlaakson museoiden puoleen, josta saimme varmistusta murresanojen kieliasulle.

Opiskelijat työstivät osan kuvista itse ja osan ostivat kuvapankista.

Kokoonnuimme Teamsissa noin kerran viikossa, ja jokaisella kerralla määrittelimme tarkasti seuraavat tehtävät toimenpiteet, mahdolliset muutokset edellisiin versioihin ja tarkensimme monia käytännön yksityiskohtia. Hankalin vaihe oli heinäkuu, jolloin olin itse kesälomalla, samoin opettaja ja opiskelijat joutuivat ennen lomia varmistamaan kaiken tiedon, jonka pohjalta tehdä iso osa kampanjan toteutuksesta valmiiksi.

Lopputulos on kauppakamarin mielestä erittäin hyvä. Bannereiden kuvitus on moderni ja raikas. Väritys vuodenaikaan erittäin hyvin sopiva. Opiskelijoiden tuli suunnitteluvaiheessa huomioida myös jakelukanavien asettamat reunaehdot, esimerkiksi kadunvarsien ledtaulujen näyttöjen vaateet ja ohiajavien kuljettajien muutaman sekunnin ajan tauluun kohdistama huomio – sanoman ja kuvituksen tuli olla selkeä.

Varmasti opiskelijoista itsestään isona haasteena oli artikkelien tekeminen, kun viestinnän opinnot eivät varsinaisesti kuuluneet heidän opinto-ohjelmaansa. Yhteistyöllä kauppakamarin ja sen jäsenyritysten kanssa siitäkin selvittiin hyvin.

Kaikin puolin tulos on hyvä ja yhteistyö oli hyvin sujuvaa. Erityisenä plussana pidin sitä, että opiskelijat sitoutuivat aikataulujen noudattamiseen, vaikka olivatkin kiinni omissa töissään ja kampanjan toteutuksen loppuvaiheessa myös jo alkaneissa opinnoissaan. Aktiivisuus yksityiskohtien ja tietojen tarkistamisessa ovat hyvää ammattitaitoa, jolla vältetään virheet. Toivon, että itse prosessi toi opiskelijoille kokemusta ja ammattitaitoa kampanjan toteuttamisen sen monista eri vaiheista, vaatimuksista, yhteistyön merkityksestä asiakkaan kanssa sekä kampanjoinnin eri vaiheiden yhdessä muodostamasta laajuudesta.”

Kirjoittanut Tarja Brola

Kirjoittaja työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa lehtorina Kulttuurin koulutusyksikössä sekä Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö Xentressä.