Kuvituskuva. Kuva: Marvin Meyer, Unsplash.

Digitaalisesta innovaatiokeskittymästä buustia Kymenlaakson digikehitykseen

30.05.2022

Digitaalisen alan kehittyminen ja digitalisaation edistyminen näkyy suoraan Kymenlaakson taloudessa työpaikkoina ja veroeuroina. Kehitys vaikuttaa myös niin yksityisiin kuin julkisiin toimijoihin, jotka hyötyvät digitaalisista innovaatioista toiminnassaan. Miten digikehitystä voidaan tukea ja vahvistaa?

Kymenlaakson on tärkeää pitää huolta siitä, että alueen yritykset jatkavat liiketoimintansa ja toimintojensa digitalisaatiota pysyäkseen kilpailukykyisinä. Vahvistusta kaivataan sekä ICT- ja digitalisaatioratkaisuja tarjoavissa yrityksissä että digitaalisia ratkaisuja oman ydinliiketoiminnan tukena hyödyntävissä yrityksissä. Erityisen merkittäväksi digiliiketoiminnan ja uusien digi-innovaatioiden kehittäminen nousee Kymenlaaksossa, kun huomioidaan Venäjän markkinoiden hiipuminen niin logistiikassa kuin matkailussakin.

Kymenlaakson digiyritykset – maailmanluokan helmiä ja hyvää perustekemistä

Kymenlaakson digiekosysteemissä aktiivisia ICT- ja digitalisaatioratkaisuja tarjoavia yrityksiä on noin 120. Yritykset toimivat etupäässä kotimaan markkinoilla – Kymenlaaksossa ja pääkaupunkiseudulla.

Joukossa on monia huippuasiantuntevia yrityksiä, joilla on maailmanluokan tuotteita ja kasvupotentiaalia. Kymenlaakson digiekosysteemin erikoisaloja ovat peliala ja peliteknologioiden hyödyntäminen sekä kyberturvallisuus ja teollisuuden digitaaliset ratkaisut.

Potentiaalia on paljon mutta ICT- ja digitalisaatioratkaisuja tarjoavat yritykset työllistävät vielä muuta Suomea vähemmän. Alan yritykset Kymenlaaksossa ovat usein mikroyrityksiä, ja monet yrityksistä kärsivät osaajapulasta.

Miten digikehitystä voidaan tukea?

Digital Innovation Hub DIH Kymenlaakso -hankkeessa tehtyjen selvitysten ja kartoitusten perusteella digiosaajien kouluttamiseen ja TKI-toimintaan, kuten tuotteistamiseen, yrityksissä sekä oppilaitoksissa tulee panostaa voimakkaasti. Yrityksien kansainvälistymis- ja rahoitusmahdollisuuksia tulee tukea yhä tehokkaammin, erityisesti mikäli halutaan hillitä muuttuneen turvallisuustilanteen vaikutuksia Kymenlaakson talouteen.

Yksi alueen digitalisaatiota hyödyntävien pk-yritysten tärkeimmistä kehitystarpeista on kyberturvallisuus. Kyberturvallisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti myös ICT-alan yrityksissä. Moni yritys kaipaa apua digitaaliseen markkinointiin ja myyntiin. Myös yritykselle kertyvän datan hyödyntämiseen tarvitaan lisää osaamista ja käytännön ratkaisuja.

Kymenlaakson digiekosysteemin jatkokehittämistä voidaan vauhdittaa lisäämällä yhteistyötä niin yritysten, oppilaitosten, kehittämisyhtiöiden ja muiden julkisten yrityskehitystoimijoiden sekä rahoittajatahojen kesken. Tässä kohtaa kuvaan astuu Digital Innovation Hub – digitaalinen innovaatiokeskittymä, joka pystyy pitkäjänteiseen ja vaikuttavaan työhön alueen yritysten digitaalisen murroksen edistämisessä ja toimii aktiivisena osana digitaalisen kehityksen verkostoja koti- ja ulkomailla.

Mikä ihmeen digitaalinen innovaatiokeskittymä?

Digital Innovation Hub eli digitaalinen innovaatiokeskittymä on Euroopan Unionin luoma konsepti, jonka taustalla on EU:n huoli alueen pk-yrityksien digitalisaatiotasosta verrattuna kilpaileviin talousalueisiin, Aasiaan ja USA:han. EU:n tavoite on, että kullekin EU:n alueelle syntyy oma digitaalinen innovaatiokeskittymä, jonka kautta erityisesti pk-yritykset voivat löytää tukea digitalisaatioon ja innovaatiotoimintaan.

Digitaalinen innovaatiokeskittymä on olemassa olevia ja uusia resursseja yhteen kokoavaa verkostomaista toimintaa, jolla on koordinaattori tai vastuutaho. Tukea ja palveluita tulisi olla saatavilla eri tasoilla niin digitalisaation hyödyntämiseen kuin ICT- ja digitalisaatioratkaisuja tarjoavien yritysten innovaatio- ja tuotekehitykseen.  Keskittymä tukee alueen olemassa olevien digitaalisten erikoisosaamisten kehitystä – Kymenlaaksossa kyberturvallisuutta, peliteknologioiden hyödyntämistä ja teollisuuden digitaalisia ratkaisuja.

Mitä EU edellyttää digitaalisen innovaatiokeskittymältä (DIH):

– Keskittymän koordinoijan tulee olla ei-kaupallinen organisaatio.

– DIHin tulee sijaita omalla alueellaan fyysisesti.

– DIHillä on oltava säännöllisesti päivitettävät verkkosivut, joilla selkeästi kerrotaan, mitä kyseinen DIH tekee ja mitkä ovat sen digitalisaatiota edistävät palvelut yrityksille.

– DIHillä on oltava ainakin kolme esimerkkiä siitä, kuinka se on auttanut yrityksiä digitalisoitumaan.

Xamk koordinoimaan Kymenlaakson digitaalista innovaatiokeskittymää?

Hankkeen selvityksissä Xamk nousee esille Kymenlaakson digiekosysteemin keskeisenä toimijana, joten Xamk olisi luonteva taho digitaalisen innovaatiokeskittymän koordinoijaksi. Tulevaisuuden digiosaajien kouluttamisen lisäksi Xamk tarjoaa yrityksille palveluja digitalisaatioon liittyen kuten opiskelijayhteistyötä opinnäytetöiden ja työharjoittelujen kautta, tuotekehitys-, mittaus- ja analysointipalveluja esimerkiksi kyberturvallisuuslaboratoriossa sekä täydennyskoulutuksia ja avoimen ammattikorkeakoulun koulutuksia yritysten henkilöstön osaamisen uudistamiseen.

Xamk hallinnoi kymmeniä digitalisaatiota edistäviä TKI-hankkeita, joihin osallistuu satoja kymenlaaksolaisia yrityksiä vuosittain. TKI-hankkeet tarjoavat yrityksille koulutusta, sparrausta ja teknologia- ja innovaatiokonsultointia. Xamk myös tarjoaa yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille tukea innovaatioihin ja kiihdyttämöohjelmia liikeideoiden lentoon saamiseen.

Digital Innovation Hub Kymenlaakso

Xamkin hallinnoima ja Kymenlaakson liiton rahoittama hanke on kartoittanut Kymenlaakson digitaalista ekosysteemiä, selvittänyt alueen yritysten digitalisaatioon liittyviä tarpeita ja rakentanut toimintamallia Kymenlaakson omalle digitaaliselle innovaatiokeskittymälle – Digital Innovation Hub Kymenlaaksolle.  Lue lisää elokuussa 2022 päättyvästä hankkeesta: https://www.xamk.fi/DIH

Jutun päälähteenä on Digital Innovation Hub DIH Kymenlaakso -hankkeessa laadittu Kymenlaakson digitaalinen ekosysteemi -selvitys, tekijä Marie Skavø-Sinisalo.

 

Kirjoittaneet Marie Skavø-Sinisalo ja Hanna Nieminen

Kirjoittajat työskentelevät Xamkin Digitaalinen talous -vahvuusalan TKI-hankkeissa.