Retkeilyteemainen moodboard ja väripaletti. Suunnittelutiimi: Sofia Airaksinen, Saana Lindstedt ja Annukka Vuorela. Kuva: Sofia Airaksinen.

Projektina yritysgrafiikan suunnittelu

05.12.2022

Yritysgrafiikan suunnittelu on yksi keskeisiä työtehtäviä graafisen muotoilun alueella. Se on myös hyvin arvostettu laji, jonka merkitys yrityksen brändin visualisoinnissa on suuri ja vaikutus pitkäkestoinen.

Design Office on Kulttuurin yksikön sekä Yrittäjyyden- ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö Xentren yhteinen pilotti, jossa kehitetään yrittäjyyden polkuja ja työkaluja sekä malleja yrittäjyysopetuksen menetelmistä. Design Office -opintojakson yhtenä asiakasprojektina opiskelijat suunnittelivat yritystään perustamassa olevalle metsätalouden opiskelijaryhmälle yritysilmeen. Suunnittelutiimin jäsenet olivat Sofia Airaksinen, Saana Lindsted ja Annukka Vuorela.

Polttopuupalsta on kolmen metsätalouden opiskelijan aloittava yritys, joka yhdistää alustatalousratkaisulla harvennushakkuut ja polttopuun käyttäjät. Yrityksen arvot tulevat vahvasti metsästä ja kestävästä kehityksestä. Aloittava yritys tarvitsi tunnuksen, joka on osa graafista ohjeistoa. Tulevia yrittäjä haastateltiin heidän toiveistaan yrityksen graafisen ilmeen suunnittelulle.

”Aluksi kartoitimme yrityksen tarpeet ja toiveet. Sovimme myös heti ensitapaamisella suuntaa antavan aikataulun, jota seuraisimme.”

Yrityksen graafinen ohjeisto koostuu logosta/tunnuksesta, typografiasta, värimaailmasta, kuvituksista ja graafisista elementeistä sekä näiden käyttötavasta ja kohteista. Ohjeiston tarkoitus on pitää yrityksen ilme yhtenäisenä kaikissa viestintäkanavissa. Tämän lisäksi yrittäjät tarvitsivat esitteen ja toiveena oli vielä nettisivun ilmeen suunnitteleminen.

”Yhteydenpito toimi Teamsia, sähköpostia ja Whatsappia käyttäen. Isommat aiheet ja kokonaisuudet kävimme läpi Teams-palavereissa ja pienemmät, kiireellisemmät asiat hoidimme Whatsappin välityksellä.”

Suunnittelutiimin jäsenillä oli jo yritysgrafiikan opinnot hallussaan, joten Design Officen puitteissa heille avautui mahdollisuus kehittää yritysyhteistyötaitoja ja tietoja. Koska kyseessä oli opiskelijoilta opiskelijoille -projekti, toi se omat haasteensa yhteiseen tekemiseen.

Aikataulussa pysyminen tuotti haasteita. Nuoret yrittäjät olivat kovin kiireisiä, ja opintojakso puolestaan tietyn ajan pituinen. Jämäkän projektipäällikön avulla suunnittelu kuitenkin eteni sovitusti.

Polttopuupalstan tunnus ja väripaletti. Kuva: Sofia Airaksinen.

Projekti alkaa tutkimuksella

Graafisen muotoilun suunnitteluprojekti alkaa uuden aiheen taustatutkimuksella.  Opiskelijat käyttivät Kapfererin prismaa, SWOT-analyysia ja Double diamond -mallia analysoinnin ja tutkimuksen apuna. Lisäksi opiskelijat katsoivat videoita ja lukivat artikkeleita koskien metsien hakkuita ja polttopuita. Taustatutkimus auttoi opiskelijoita projektin aihepiirin ja kokonaisuuden hahmottamisessa sekä ideoinnissa.

Ideointi- ja suunnitteluvaiheessa opiskelijat tekivät luonnoksia tunnuksesta ja ehdotuksia väripaletista ja typografiasta. Asiakas toivoi graafisen ilmeen olevan tyylikkään näköinen. He myös toivat esille mieltymyksen tumman vihreään väriin.

Design Officen keskeisiä oppimistavoitteita on asiakasyhteistyö ja yrittäjämäinen toiminta. Asiakkaan haastattelu ja kuunteleminen johdattavat suunnittelutyötä oikeaan suuntaan.

Tiimin suunnittelijat tutkivat metsän ja luonnon värisävyjä, kuten esimerkiksi puiden, lehtien ja neulasten värejä sekä kaarnan ruskeaa. He käyttivät apunaan moodboard-menetelmää, jonka avulla suunnittelija ideoi erilaisia tunnetiloja, värimaailmoja ja tyylejä projektista. Menetelmä auttaa suunnittelijaa ja asiakasta löytämään yhteisiä näkemyksiä ja suuntaviivoja rakentuvasta projektista.

Vuorovaikutuksella tuloksia

”Keskustelimme paljon ryhmässä ideoistamme. Valitsimme yhdessä, mitä värejä ja fontteja logoon tulee. Päätimme pitää “palsta” -sanan vihreänä. Koin tiimini antaman palautteen todella avuliaaksi logoehdotuksieni eteenpäin muokkaamisessa. Lopulta valitsimme jokaiselta yhden logoehdotuksen, jotka lähetimme asiakkaalle.”

Tunnuksen luonnoksista opiskelijat tekivät useita vaihtoehtoja esimerkiksi suunnitellen logotekstin kirjaimia puun syihin tai liekkeihin, sekä luonnoksia, joissa ikoni on logotekstin yläpuolella. Luonnoksissa ideat tarkentuivat Suomessa yleisiin puulajeihin eli koivuun, mäntyyn ja kuuseen.

Näytekappale esitteestä. Kuva: Sofia Airaksinen.

”Koko prosessin ajan oli tunne, että toiveemme ja omat aikataulut otettiin huomioon. Lopputulos oli hieno tuotos onnistuneesta yhteistyöstä. Me kirjoitimme tekstit ja otimme kuvat esitettä ja käyntikortteja varten, jotka sitten graafikot muokkasivat modernin tyylikkääksi kokonaisuudeksi. Kaiken kaikkiaan olemme hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön ja sen tuloksiin.”

Yrittäjyys kasvaa oman alan sisältä

Design Office -pilottien palautteiden ja tuloksien mukaan yrittäjyysopetuksen kohdennetut tietoiskut ja luennot kannattelivat opiskelijoita projektien ja asiakkaiden kanssa. Mallissa opiskelijat ovat suoraan yhteydessä asiakkaaseen, neuvottelevat, sopivat palkkioista ja aikatauluista sekä laativat tarjouksia, opettaja on asiantuntijan roolissa mahdollistamassa toiminnan, neuvonantajana ja pedagogisena käsikirjoittajana.

Opettajalta tämä vaatii oman alan yrittäjyyden tuntemusta ja sen tuomaa hiljaista tietoa, jota opiskelija ei muualta saa. Yrittäjämäinen asenne, tiedot ja toimintatapa siirtyvät opiskelijalle asiakastöiden vaiheita yhdessä läpikäydessä ja ohjauksen keskittyessä oman erikoisalan kysymyksiin.

Lainaukset opiskelijoiden raporteista.

Nuoret yrittäjät

Projektityön asiakkaana toimi kolme Xamkin metsätalouden opiskelijaa. He työstivät yritysideaansa lehtori Maarit Vahvasen ohjauksessa, joka kertoo yrittäjyysvalmennus -opintojakson sisällöstä näin:

Ajatus yhteisestä yrityksestä sekä yritysideasta voi syntyä jo opiskeluaikana. Inspiraationa voi toimia oman alan opinnoissa tehtävät oppimistehtävät, tapahtumat tai odottamattomatkin kohtaamiset.

Aluksi Polttopuupalsta oli kolmen opiskelijan idea, joka tarkentui nykyiseen muotoonsa vapaavalintaisten yrittäjyysopintojen Yrittäjyysvalmennus -opintojaksolla keväällä 2022. Yritysidea alkoi jalostua metsätalousinsinööriopiskelijoiden kohdattua opintojen merkeissä syksyllä 2021, jonka myötä myös kiinnostus yrittäjyyteen syveni. Yritysideaa on työstetty esimerkiksi yhteisillä automatkoilla kohti kampuskaupunkia.

Yrittäjyysvalmennuksen aikana yritysideaa työstäneet opiskelijat kartoittivat laajemmin alan mahdollisuuksia sekä pohtivat tulevaisuuden liikeideaa oman osaamistaustan ja alan kehityssuuntien myötä. Näin sai alkunsa upea Polttopuupalstan tarina.

Tällä hetkellä Polttopuupalstan taustalla työskentelee energinen opiskelijakaksikko Siri Henelund-Kuula ja Elina Virtanen. Opinnot ja työelämän kiireet ovat hidastaneet hieman yritysidean etenemistä, mutta tulevaisuus näyttää millaiseen muotoon yritystarina vielä konkretisoituu. Seuraavaksi tavoitteena on päästä toteuttamaan pilottivaihetta, jonka avulla liikeidean toimivuutta päästään testaamaan tarkemmin.

Xamkin innovaatio- ja yrittäjyysopintojen vapaavalintaisista opinnoista löytyvä Yrittäjyysvalmennus -opintojakso tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden oman yritysidean kehittämiseen. Opintojaksolle on myös mahdollista osallistua, mikäli tavoitteena on löytää potentiaalinen yritysidea tai kehittää jo olemassa olevaa omaa liiketoimintaa.

Opintojakson sisältö on osittain räätälöitävissä opiskelijan yritysidean mukaisesti. Räätälöitävyyden mahdollistaa myös opintojakson joustava laajuus, 1–10 opintopistettä. Omaan opiskelusuunnitelmaan voi poimia sopivan yhdistelmän yrittäjyysopintoja, ja omaa yritystoimintaa voi viedä jo konkreettisesti eteenpäin.

Tärkeän elementin opintojaksolle tuo opiskelijoiden yhteiset ryhmävalmennukset, joiden aikana omia ajatuksia ja ideoita pääsee sparrailemaan eri alojen opiskelijayrittäjien kanssa. Yrittäjyysvalmennus tarjoaakin hyvän pohjan opiskelijalle, ja ideasta voi syntyä toimiva yritys jo opiskeluaikana.

Kirjoittanut Tarja Brola

Kirjoittaja työskentelee lehtorina Kulttuurin koulutusyksikössä sekä Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö Xentressä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.