Kuva: Pixabay.

Yrittäjäksi opiskelu kasvattaa, perustit yrityksen tai et

05.12.2022

Yrittäjätaitoja kannattaa opiskella, vaikka yrittäminen ei juuri nyt olisi ajankohtaista.

Nuoret ovat entistä kiinnostuneempia aloittamaan yritystoiminnan. Viime vuoden kesällä 4H:n toimitusjohtaja Tomi Alakoski kertoi MTV3:lle, että heillä oli kesän aikana ennätysmäärä, noin 1 600, 4H-yrittäjää (MTV3 2021). Tämä on äärimmäisen positiivinen ja kiinnostava ilmiö, joka sai meidät pohtimaan, minkälaisia taitoja yrittäessä oppii, ja miten yrittäjyyteen liittyvää innostusta voisi löytää Xamkin ja Haaga-Helian opiskelijoilta.

Moni yrittäjyyskoulutuksiin lähteneistä opiskelijoista ei perusta yritystä koulutuksensa aikana. Ongelmiksi kuvataan kokemustemme mukaan ajan ja motivaation puute sekä mahdollisesti edelleen liian vähäiset valmiudet. On ymmärrettävää, että henkilö, joka vasta opiskelee, ei ole valmis toteuttamaan opittua käytännössä – etenkin, kun puhutaan yrityksen perustamisesta ja sen menestyksekkäästä operoinnista.

Useimmille työelämässä syvennetty osaaminen ja hiotut taidot tuovat varmuutta omiin kykyihin ja uudenlaisten vastuiden ottamiseen. Rutinoitunut palkkatyöläinen osaa myös tunnistaa oman alansa kehittämiskohteita, ongelmia ja ratkaisuja, joista voi kehittää liiketoimintaa. Nuorena opiskellut yrittäjyyden taidot voivatkin tulla joillekin tarpeeseen vasta myöhemmällä iällä.

Yrittäjyys ei ole mitenkään muusta elämästä erillinen ilmiö. Yrittäjyyttä on kaikkialla, ja se on läpileikkaava teema kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Yrittäjyyteen törmääminen on nykyaikana työn sirpaloitumisen, työn uudelleenjaon ja tekemisen mallien vuoksi erittäin todennäköistä, joten siihen tutustuminen jo opiskeluaikana on suotavaa.

Opiskelijoiden on hyvä tiedostaa, ettei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa yrittää ja siten myöskään ei ole yhtä oikeaa yrittäjyyden kurssia. Aihetta kannattaakin lähestyä yrittäjyyteen liittyvien aiheiden kautta. Mistä asiat saavat hintansa? Miten testataan kysyntää? Mistä löydän asiakkaan?

Keskeistä yrittäjyydelle on erilaisten ongelmien tunnistaminen ja niiden ratkaisujen ideointi.

Pilkkomalla isoja asioita pieniksi voidaan nopeasti huomata, että yrittäjyyteen liittyvät aiheet ovat melko tavanomaisia. Ehkä yrittäjyyden tärkeintä antia onkin uudenlaisten näkökulmien saaminen. Ei opiskelua pelkästään opintopisteiden vuoksi, vaan asioiden ymmärtämisen ja soveltamisen vuoksi.

Keskeistä yrittäjyydelle on erilaisten ongelmien tunnistaminen ja niiden ratkaisujen ideointi. Puhutaan potentiaalin tunnistamisesta, mikä on hyödyllistä kaikilla elämän osa-alueilla. Yrittäjämäinen työskentely voi kiihdyttää uraa palkkatöissä pitkälle, sillä kukapa ei haluaisi tiimiinsä taitavaa ongelmien ratkaisijaa.

Potentiaalien tunnistaminen on ensimmäinen askel matkalla kohti yrittäjyyttä. Se ei vielä pelkästään kanna kovin pitkälle. Yrittäjäksi alkaminen vaatii myös muita taitoja, aikaa, vaivaa ja verkostoja sekä pääomaa.

Opiskelijan kannattaa opiskella yrittäjyyttä ja siihen liittyviä aiheita monipuolisesti, jotta voi löytää oman vahvuutensa. Jokaisen ei tarvitse olla asiantuntija kaikessa, mutta jokaiselle on hyödyllistä tietää useimmista aiheista edes vähän. Se helpottaa avun löytämistä silloin, kun sitä tarvitaan.

Yrittäjät elävät terveemmin

Yhdysvalloissa tehtiin vuonna 2010 yrittäjyyden hyötyjä esiin nostava tutkimus, jossa vertailtiin työssäkäyvien ja yrittäjien terveyttä. Tutkimusten mukaan yrittäjien todettiin olevan terveempiä ja elävän pidempään. Yrittäjillä on vähemmän sairauksia, alempi verenpaine, parempi yleinen hyvinvointi sekä elämäntyytyväisyys. (Clear 2022.)

James Clear (2022) pohti syitä tutkimuksen tuloksille blogissaan, ja päätyi seuraaviin ajatuksiin. Hänen mukaansa yrittäjät ovat terveempiä, koska heillä on parempi ajattelumalli elämään ja työhön. Yrittäjät antavat itselleen luvan muuttaa maailmaa ja tavoitella selkeästi unelmiaan. (Clear 2022.)

Yrittäjille on ominaista kontrolli oman elämän suhteen sekä tarkka itsensä johtaminen. Lisäksi yrittäjillä on selkeä merkityksen tunne elämästä. He heräävät aamulla selkeä visio mielessään siitä, mihin suuntaan työtä kannattaisi viedä. Epävarmojen aikojen tullen, selkeän päämäärän tunne kantaa yrittäjät tämän ajan yli. (Clear 2022.)

Yrittäjillä on vähemmän sairauksia, alempi verenpaine, parempi yleinen hyvinvointi sekä elämäntyytyväisyys. Kuva: Pixabay.

Yllä olevia ajatuksia voi yhdistää Carol Dweckin (2016) tutkimuksiin kasvun asenteeseen liittyen. Dweck on tutkinut yli 30 vuoden ajan älykkyyttä, ja hänen mukaansa henkilöt, joilla on kasvun asenne, uskovat siihen, että älykkyys on muuttuva ominaisuus, jota voi kehittää jatkuvasti. Tällaiset ihmiset tekevät töitä sen eteen, että he oppivat virheistään, löytävät uusia keinoja ratkaista asioita ja ovat uteliaita koko ajan oppimaan jotain uutta. (Dweck 2016.)

Vastuu oppimisesta on opiskelijalla, mutta opiskelijaa ei jätetä yksin

Kehotammekin opiskelijoita ajattelemaan niitä hyötyjä, joita yrittäjänä toimiessa voi oppia. Joillekin voi riittää, että oppii muutaman tärkeän käsitteen kuten Business Model Canvas, Lean Startup, Design Sprint, tai iteratiivinen tuote- ja palvelumuotoilu. Jokaisen uuden menetelmän kohdalla kannattaa miettiä, miten hyödyntää opittuja käsitteitä työelämässä tai vaikkapa harrastuksissa.

Yrittäjänä aloittavien opiskelijoiden on hyvä muistaa, että matka ei todellakaan ole helppo. Yrittäjä joutuu usein tekemään monia isoja päätöksiä viime kädessä itse, ja lähtö yrittäjäksi vaatii rohkeutta. Suomessa ei kuitenkaan jätetä yrittäjää yksin, ja terve pelko voi olla jopa tervetullutta.

Työ- ja elinkeinoministeriön kolumnissa 5.9.2022 muistutetaan, että ohjausta ja neuvontaa yrityksen perustamiseen on kattavasti tarjolla. Hallitus tulee tukemaan yrittäjyyttä syksyn aikana kahdeksalla alueellisella nuorten start up -kokeilulla. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2022.)

Opiskelijoiden on tosiaan hyvä muistaa, etteivät he jää yksin.

Xamk Booster -hanketta rahoittaa Otsakorven Säätiö. Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta.

Lähteet

Clear, J. 2022. Why Everyone Should Act Like an Entrepreneur. https://jamesclear.com/health-benefits-entrepreneurship

Dweck, C. 2016. Mindset. Menestymisen psykologia. Kuinka voimme toteuttaa piileviä kykyjämme. Viisas elämä.

Työ-ja elinkeinoministeriö. 2022. https://valtioneuvosto.fi/-//1410877/yrittajyys-yha-varteenotettavampi-uravaihtoehto-nuorille-ohjausta-ja-neuvontaa-yrityksen-perustamiseen-kattavasti-tarjolla

MTV3, 2021. (https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/monitoimiveljekset-miksu-15-ja-jami-18-tyollistavat-itsensa-kesan-ajan-yrittajina-ilmio-on-vahvassa-nuorten-keskuudessa/8171916#gs.e9nu8j

Kirjoittaneet Antti Leppilampi ja Petri Kähärä

Leppilampi työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ja Kähärä projektiasiantuntijana  Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa.