Kuvassa teksti: Mun osaaminen tulevaisuuden työelämässä. Kuva: Xamk.

Verkkovälitteinen yhteistyö lukioiden ja korkeakoulujen välillä

15.03.2022

Korkeakoulun tarjoaman verkkokurssin avulla luodaan arvoa lukion opiskelijoille ja opettajille.

Vuonna 2019 voimaan tullut lukiolaki velvoittaa lukiot yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018). Lukiot voivat tehdä korkeakouluyhteistyötä esimerkiksi vierailujen tai niin sanottujen kurkistusopintojen kautta, jolloin lukiolaiset pääsevät näkemään, millaisia korkeakoulukurssit ovat.

Lisääntynyt digiteknologian hyödyntäminen mahdollistaa yhteistyön, sillä monista lukiokunnista on pitkät etäisyydet korkeakoulukaupunkeihin. Verkkovälitteinen yhteistyö voi osaltaan parantaa korkeakoulukosketuksen saavutettavuutta ja vaikuttaa siihen, ettei korkeakouluttautuneiden suhteellinen määrä heikkenisi maaseutualueilla. On tärkeää, että nuoret ympäri Suomea pääsevät tasapuolisesti tutustumaan korkeakouluopintoihin ja muodostamaan niistä omaa käsitystään.

Olemme rakentaneet yrittäjyyskasvatuksen kontekstissa verkko-oppimisalustoja hyödyntävän yhteistyömallin lukioiden ja korkeakoulujen välille. Me korkeakoulutoimijat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkista ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista rakensimme lukiolaisille suunnatun yrittäjyys- ja työelämäteemaisen opintojakson Xamkin Open Learn -verkko-oppimisalustalle.

Open Learn on Moodle-pohjainen alusta, joten opiskelijat pääsevät harjoittelemaan verkkoympäristöä, joka tulee luultavasti heille vastaan korkeakouluopinnoissa. Tämä kehittää myös yleisesti valmiuksia suorittaa verkko-opintoja, joiden merkitys kasvaa jatkuvasti.

Jaettu opettajuus

Verkko-oppimista hyödyntävään yhteistyössä olemme pyrkineet niin mielekkääseen oppimiseen kuin opettamiseen. Yhteistyössämme opettajuus on jaettu siten, että korkeakoulutoimijat toimivat verkkoalustalla valmentajina sekä verkkotuutoreina, ja lukion opettajat rekrytoivat opiskelijat opintojaksolle ja tukevat heitä paikallisesti.

Sekä kurssin suunnittelu- että toteutusvaiheissa korostuu paikallisten lukioiden opettajien asiantuntijuus. Opettajat saavat myös työelämäyhteyksiä, kun he kutsuvat paikallisia yrittäjiä antamaan opiskelijoille opintojaksolla ratkaistavan haasteen. Opiskelijat ovat saaneet kosketusta korkeakoulujen asiantuntijoihin, kun olemme antaneet heille palautetuista tehtävistä henkilökohtaista kannustavaa palautetta. Tämä voi sekä kehittää opiskelijoiden luottamusta omiin taitoihinsa että omalta osaltaan luoda myönteisestä kuvaa korkeakouluopinnoista.

Tukea itseohjautuvuuteen

Lukiota suorittavalle opiskelijalle itsenäinen, itseohjautuva työskentely verkko-oppimisympäristössä ei ole välttämättä kovin tuttua. Jotta oppiminen on mielekästä, on tärkeää, että sekä lukion opettajat että korkeakoulutoimijat tarjoavat opiskelijoille erilaista tukea.

Me korkeakoulutoimijat olemme valmentaneet opiskelijat ottamaan verkkoalustan käyttöön sekä jakaneet alustan kautta vinkkejä opintojakson suorittamiseen ja yleisesti verkko-opiskeluun. Opettajat ja opinto-ohjaajat ovat puolestaan tukeneet paikallisesti opiskelijoiden työskentelyä tapaamalla heitä säännöllisesti. Parhaimmillaan he ovat ottaneet valmentajan roolin, jossa he ovat keskusteluttaneet ja tukeneet opiskelijoita, mutta antaneet heidän työskennellä itsenäisesti.

Kuva 1. Esimerkki opintojakson tehtävästä.

Verkkokurssin tehtävien itsenäinen suorittaminen on haastanut opiskelijoita suoriutumaan erilaisista tehtävistä, ja opettajien tarjoama tuki tehnyt tämän mahdolliseksi. Opintojakson tehtävät ovat kannustaneet lukiolaisia korkeakouluopintojen tapaan omaan pohdintaan ja tulkintaan aineistojen pohjalta.

Tehtävät ovat siis haastaneet opiskelijoita tarkoituksella niin itsenäisen työskentelyotteen kuin sisällön kautta. Opiskelijaa on kuitenkin tuettu reagoimalla hänen toimintaansa aina strategisen kannustavalla tuella, kommentoinneilla ja koosteilla.

Arvoa myös opettajille

Verkkokurssin opiskelijoille tarjoamisen lisäksi verkkovälitteinen yhteistyö on tarkoittanut lukion opettajien ja korkeakoulujen tiivistä yhteistyötä etäyhteyksin. Olemme toteuttaneet opintojakson tähän mennessä viisi kertaa neljän eri Etelä-Savon kunnan lukion kanssa, ja lähes kaikki yhteydenpito on toteutettu Teamsin välityksellä. Tämä on mahdollistanut yhteistyön sovittamisen tehokkaasti opettajien tiukkaan kalenteriin ja välttänyt kulkemiset kuntien välillä.

Yhteisten keskustelujen kautta olemme pystyneet sparraamaan opettajia ja neuvottelemaan toteutusta yhdessä heidän kanssaan.  Kokonaisuuteen kuuluu merkittävänä osana lukion opettajien ja meidän korkeakoulutoimijoiden keskinäinen kunnioitus ja positiivinen vuorovaikutus.

Verkkovälitteisessä yhteistyössä on siis luotu arvoa niin opiskelijoille kuin opettajille.

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hanke (2019–2022) saa Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta. Lue lisää: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/yrittajyyskasvatuksella-elinvoimaa-etela-savoon/

Lähde

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2018. Esitys uudeksi lukiolaiksi julki. WWW-dokumentti. Päivitetty 24.1.2018. Saatavissa: https://okm.fi/-/esitys-uudeksi-lukiolaiksi-julki-vahvaa-yleissivistysta-tiivistyvaa-korkeakouluyhteistyota-ja-panostuksia-lukiolaisten-hyvinvointiin [viitattu 16.2.2022].

Kirjoittaneet Piritta Parkkari ja Pekka Hytinkoski

Kirjoittajat työskentelevät TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö Xentressä ja pedagogisena suunittelijana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa.