Logistiikkapalveluita käyttävien ajatuksia. Kuva: Heidi Järvi.

Palveluista kilpailuetua: case LogistiikkaHUB

30.05.2022

Logistiikka on 2020-luvulla paljon muutakin kuin tavaroiden kuljettamista paikasta toiseen. Miten logistiikkayritykset voisivat parantaa kilpailukykyään tai vastaavasti, miten heidän asiakkaansa voivat saada logistiikkapalveluista lisäarvoa omalle toiminnalleen? Tai kuinka nämä kaksi voitaisiin luontevasti yhdistää?

Toimintaympäristön muutos vie kohti palveluiden kehittämistä

Logistinen ketju on yhtä luotettava kuin sen heikoin lenkki. Tuotteen arvoketju muodostuu yrityksen läpivirtaavasta materiaalista ja sen jalostuksesta. Arvoketjujen yhdistäminen materiaalin alkulähteiltä loppukäyttäjälle asti muodostaa toimitusketjun (Supply Chain), jonka jokaisessa toimipisteessä muodostuu arvonlisää. Arvonlisän tulee hyödyttää loppukuluttajaa, muuten se on tarpeetonta. (Hokkanen ym. 2011, 19.)

Maailmantilanne ja muuttunut toimintaympäristö vaikuttavat globaaleihin toimitusketjuihin ja vaikutukset tuntuvat ympäri maailman. Maaliskuussa 2021 Suezin kanavaan juuttunut konttialus Ever Given aiheutti liikenteen pysähtymisen yhdellä maailman vilkkaimmalla laivaväylällä ja pakotti osan laivoista vaihtoehtoiselle reitille. Koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitukset vaikuttavat edelleen tuotanto- ja toimitusketjuihin ympäri maailman. Kiinan suurimman konttisataman Shanghain edustalla sadat laivat odottavat pääsyä purkamaan lastiaan. Sataman ja varastojen välit ovat ruuhkautuneet ja aiheuttavat pullonkaulan. Monet laivat suuntaavatkin nyt muihin Kiinan pienempiin satamiin välttääkseen ruuhkia. (Tanninen ym. 2022).

Suomi on ollut aina riippuvainen merikuljetuksista ja maailman tilanne vaikuttaa meihinkin vahvasti. Jo ennestään paineistettu maailman tilanne sai vielä uuden ja ikävän käänteen Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Sota vaikuttaa muun muassa kuljetusreitteihin maailmalla sekä polttoaineen hintojen nousuun merkittävästi. Kansainväliset rautatiekuljetukset Suomesta Venäjän kautta Aasiaan on päätetty lopettaa Ukrainan sodan takia. Rahtia on uudelleen reititetty rekoille, junille ja laivoille.

Uudet reitit kuitenkin tarkoittavat pidempiä kuljetusmatkoja ja enemmän kustannuksia. Tavaroiden on silti kuljettava, sillä ostovoima on jotakuinkin ennallaan. Pandemia kasvatti verkkokauppaostosten määrää merkittävästi, ja on katsottu, että tämä trendi on tullut jäädäkseen.

Asiakaslähtöinen palvelu kilpailutekijänä

Epävakaa maailmantilanne on tuonut mukanaan myös hintojen nousua, jotka kurittavat erityisesti logistiikka-alan yrityksiä. Jo ennestään kilpailtu ala on uusien haasteiden edessä alati nousevien polttoainekulujen kanssa. Samaan aikaan kasvaneet verkkokauppaostokset odottavat kuljetusta ja varastoratkaisuja, jotka haastavat ajallisesti verkkokauppayrittäjiä. Oma aika ja taito eivät välttämättä riitä logistiikkaratkaisujen selvittämiseen, ja ulkoistaminen olisi varmasti monelle ratkaisu.

Logistiikkapalveluille on markkinoilla selkeästi tunnistettavissa tarve. Osa yrittäjistä kaipaa pelkästään luotettavaa kuljetuskumppania, joku tarvitsisi varastoinnin ja tilausten käsittelyn, joku kaikki nämä sekä vielä brändipakkaamisen. Palveluita on toki jo saatavilla, mutta ne eivät ihan tavoita tarvitsijoita.

Kun palveluita luodaan, on tärkeää huomioida asiakkaiden todelliset tarpeet. Puhtaasti organisaation lähtökohdista luotu palvelu ei välttämättä ole menestyksekäs asiakkaiden näkökulmasta. Kilpailukykyinen palvelu syntyy vasta, kun asiakkaiden tarpeisiin osataan vastata. Menestyvän palvelun tulisi ratkaista asiakkaan ongelma hänelle sopivalla tavalla, ja tähän asiakkaan ajatusmaailmaan on mahdollista päästä selvittämällä asiakkaiden odotuksia ja tarpeita eri menetelmin.

Case: Älykäs ja palveleva HUB

Railgate Finland – Smart Hub Solution-hankkeessa selvitettiin asiakkaiden tarpeita logistiikan lisäarvopalveluille työpajojen, kyselyn, haastattelujen ja verkkoetnografian kautta. Vaikka toimenpiteet hankesuunnitelman mukaisesti kohdistuivat Kouvolan nousevalle RRT-alueelle, niin löydöksistä hyötyy muutkin toimijat. Tavoitteena oli luoda älykäs palveleva logistiikan HUB, joka auttaisi juuri logistiikkapalveluissa. Näkökulmia selvitettiin sekä logistiikan palveluita tarjoavilta yrityksiltä, että palveluita ostavilta yrityksiltä. Tavoitteena oli tunnistaa asiakastarpeita sekä yritysten tarjoamaa.

Logistiikka-alan sidosryhmiä ja asiantuntijoita työpajassa. Kuva: Heidi Järvi.

Löydöksistä muodostettiin älykäs ja palveleva logistiikkaHUB-vientikonsepti, jonka pilotointi aloitettiin syksyllä 2021. HUBin tarjonta kymenlaaksolaisille yrityksille kattoi IT-integraation tilausten käsittelyä varten, varastoinnin sitä tarvitseville, sekä kuljetuksen kohdemaahan loppukäyttäjälle pitäen sisällään vientidokumentaatiot. Pilotissa mukana olleet yritykset sopivat yhdessä HUB-toimijan kanssa minkälaisia palvelukokonaisuuksia he tarvitsivat.

Kokemukset pilotoinnista olivat positiivisia ja tarve palveluille todellinen. Logistiikkatoimintojen ulkoistaminen vapauttaa yrittäjän aikaa muihin toimiin, mikä liiketoiminnan kehittämisen kannalta tärkeää. Myös epävarmuus esimerkiksi vientiasioissa hälvenee asiantuntevan palvelutarjoajan käsissä. Logistiikkapalveluita tarjoavien on asiakastarpeiden tunnistamisen kautta helpompi sanoittaa ja tuotteistaa omaa tarjontaa. Palveluiden kautta voi syntyä uusia asiakkuuksia ja muodostaa uutta, aineetonta liiketoimintaa.

Hankevalmistelu ja toteutus ovat oiva esimerkki eri tahojen kuten koulutuksen, viranomaisten ja yritysten yhteiskehittämisestä sekä yhteistyötä.  Railgate Finland – Smart Hub Solution-hankkeessa pilotoitiin vientikaupan HUB-konseptia, joka oli kaikille osapuolille menestyksellinen. Tarkoituksena on jatkaa pk-yritysten vienninedistämistoimia ja lisätä vientiä EU- ja EFTA-alueiden ulkopuolelle kansainvälisen yhteishankkeen kautta yhdessä virolaisten ja ruotsalaisten kanssa.  Tätä varten olemme hakeneet Interreg Central Baltic ohjelmasta rahoitusta, jossa Xamk toimisi uuden hankkeen päätoteuttajana.

Lähteet:

Hokkanen, S, Karhunen, J. & Luukkainen, M. 2011. Johdatus logistiseen ajatteluun. 6. uudistettu painos. Jyväskylä: Sho Business Development Oy.

Tanninen H, Järvisalo J, Drake M ja Laitila T. 2022. ”Kiinasta on tullut täysin arvaamaton” – Rahtilaivajonot kasvavat Shanghain satamassa: isku osuu koko maailman tuotantoketjuihin. Verkkolehti. Saatavissa: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kiinasta-on-tullut-taysin-arvaamaton-rahtilaivajonot-kasvavat-shanghain-satamassa-isku-osuu-koko-maailman-tuotantoketjuihin/2a5e29ea-867f-401b-bbb3-f28a66bd0546 [viitattu 9.5.2022].

Kirjoittaneet Heidi Järvi ja Tiina Poikolainen

Järvi työskentelee projektipäällikköinä ja Poikolainen tutkimuspäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.