Kuva: Alyibel Colmenares, Pixabay.

Yrittäjä opiskelijana – opiskelu yritystoiminnan kehittämisessä

02.10.2023

Moni yrittäjä ja kevytyrittäjä palaa koulunpenkille tavoitteenaan päivittää ammatillista osaamistaan, oppia ihan täysin uutta ja saada opiskelun tuloksena uusi tutkinto. Opiskeluun kuuluvan harjoittelun, kehittämistehtävän ja opinnäytetyön voi tehdä omaan yritykseen.

Yrittäjyyden ja opiskelun yhdistäminen on varmasti haastavaa muun muassa ajankäytön suunnittelussa. Uusien asioiden opiskelu antaa kuitenkin paljon erityisesti, kun opiskeltavien asiakokonaisuuksien teoriatietoa voi soveltaa käytännössä suoraan oman yrityksen hyväksi.

Erityisesti verkko-opinnot mahdollistavat opintojen aikatauluttamisen varsin vapaasti aikataulutetuista kurssitehtävistä huolimatta. Verkko-opiskelu vaatii itseohjautuvuutta ja omatoimisuutta esimerkiksi tiedonhaussa. Verkko-opinnoissa opiskelijan työmäärä on sama kuin muissa opintojen toteutusmuodoissa, joten tämä on hyvä huomioida aikatauluttamisessa ja yrittäjyyden ja opiskelun yhdistämisessä.

Kehittämisen kohteena oma yritystoiminta

Opintojen aikana tehdään paljon erilaisia kehittämistehtäviä ja työelämäprojekteja eri opintojaksoilla. Yrittäjä tai kevytyrittäjä voi hyödyntää näiden tehtävien tekemisessä omaa toimintaympäristöään, ja suunnata kehittämisen kohteeksi esimerkiksi oman yritystoiminnan, sen palvelut ja yhteistyökumppanuudet. Yrittäjä voi halutessaan myös avata kehittämistehtävän kohteeksi (oman yrityksensä) muille opiskelijoille.

Yrittäjä voi hyödyntää ammattikorkeakoulussa tutkintoon vaadittavat harjoittelujaksot omassa yrityksessään. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija tekee harjoittelusuunnitelman ja hyväksyttää sen opiskelija- tai harjoitteluvastaavalla. Harjoittelussa opiskelijan ammatillista käytännön osaamista kehitetään suunnitelman mukaisesti.

Harjoittelun lisäksi myös opinnäytetyö on mahdollista tehdä omalle yritykselle. Opinnäytetyössä voidaan tehdä opintojakson kehittämistehtävää laajempi kehittämistehtävä, ja ennen opinnäytetyön aloittamista opiskelija laatii tutkimussuunnitelman, ja hyväksyttää sen opinnäytetyön ohjaajalla.

Ammatillisen osaamisen osoittaminen näyttönä

Ammattikorkeakoulussa tunnistetaan ja tunnustetaan aikaisemmin hankittua osaamista kahdella eri tavalla. Yrittäjänä hankittua ammatillista osaamista voi ensinnäkin todentaa osaamisen näyttönä. Opiskelija todentaa opettajalle hallitsevansa opintojakson sisällön opettajan määrittämällä tavalla. Usein käytettyjä tapoja ovat esimerkiksi portfolio, raportti, tentti, itsearviointi ja keskustelu, opetustuokio tai -tallenne ja suullinen esitys.

Tutkintoon voidaan hyväksilukea myös aikaisemmin muodollisessa koulutuksessa suoritettuja opintoja muodollisessa koulutuksessa. Yrittäjä on voinut suorittaa opintoja esimerkiksi avoimessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, korkeakoulussa sekä kesäyliopistossa. Hyväksiluettavien opintojen tulee vastata tutkinnon tavoitteita.

Yrittäjällä on lukuisia mahdollisuuksia yhdistää yrittäjyys ja opiskelu sujuvasti toisiinsa. Esimerkiksi opintojaksojen kehittämistehtäviä voi hyödyntää oman yritystoiminnan kehittämisessä ja uudistamisessa. Voi olla hyödyllistä myös toimia toimeksiantajan roolissa ja antaa muiden opiskelijoiden tuottaa ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.

Opiskelu kannattaa aina!

Pia Jääskeläinen

Kirjoittaja toimii lehtorina ja koulutusvastaavana Liiketalouden yksikössä.