INGENIUM avaa ovia kansainväliseen yhteistyöhön

29.05.2023

Xamk on mukana Eurooppa-yliopisto INGENIUMissa, joka on kymmenen eurooppalaisen korkeakoulun muodostama kampus. Yhteistyö avaa uusia, kansainvälisiä mahdollisuuksia Xamkin opiskelijoille, opetukselle ja tutkimukselle sekä alueen työelämälle.

Eurooppa-yliopistot ovat kansainvälisiä korkeakoulujen verkostoja. Tiivis yhteistyö on pohjana uudentyyppiselle eurooppalaiselle korkeakoulukampukselle, jossa voi suorittaa opintoja missä tahansa verkoston korkeakoulussa.

Eurooppa-yliopisto INGENIUMin 10 korkeakoulua ovat University of Oviedo, Espanja (INGENIUMin koordinaattori), Medical University of Sofia, Bulgaria, University of Crete, Kreikka, Karlsruhe University of Applied Sciences, Saksa, South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Suomi, University “G. d´Annunzio” of Chieti – Pescara, Italia, University of Skövde, Ruotsi, Munster Technological University, Irlanti, University of Rouen-Normandy, Ranska sekä Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, Romania

Kumppanuuskorkeakoulut kehittävät huipputasoista koulutusta, yhteisiä opintoja ja tutkintoja. Yhteistä opintotarjontaa kehitetään muun muassa tarjoamalla verkoston käyttöön avoimia oppimateriaaleja ja tuottamalla esimerkiksi lyhytkursseja ja pieniä osaamiskokonaisuuksia (micro credentials). Yhteinen laatukriteeristö ja arviointikäytännöt takaavat koulutuksen laadun.

– Tulevaisuudessa Xamkin opiskelijat voivat valita opintoja myös INGENIUMin opintotarjonnasta ja kytkeä niitä osaksi tutkintoaan tai vahvistaa osaamistaan jatkuvan oppimisen hengessä, projektijohtaja Eeva Kuoppala kertoo.

Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnalle INGENIUM tarjoaa alustan kansainväliselle tutkimusyhteistyölle. Yhteistyöllä haetaan ratkaisuja globaaleihin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

– Ensimmäiset yhteiset tutkimushankkeet ovat jo vireillä, Kuoppala iloitsee.

Enemmän kuin kumppanuutta

Uusinta Eurooppa-yliopistoa rakennetaan Euroopan komission nelivuotisella rahoituksella, jossa jokainen korkeakoulu vastaa yhden osakokonaisuuden vetämisestä. Kuoppala vetää projektia, joka koordinoi Xamkissa tehtävää INGENIUM yhteistyöstä.

Xamkin vastuulla on työpaketti, jonka teemana on Innovatiivinen pedagogiikka ja jatkuva oppiminen.

– Kuten työpaketin nimi kertoo, innovaatiot ja niiden hyödyntäminen opetuksessa on keskeinen osa INGENIUMin toimintaa, samoin kuin jatkuvan oppimisen tukeminen pienten osaamiskokonaisuuksien kautta, Kuoppala korostaa.

– Jaamme yhteisesti hyväksi todettuja pedagogisia käytäntöjä ja kehitämme niitä edelleen yhdessä.

Xamkin johdolla INGENIUMille on perustettu innovaatiokomitea ja luodaan innovaatiostrategia. Niiden avulla innovaatioita hyödynnetään mahdollisimman strategisesti ja laaja-alaisesti sekä koulutuksessa että tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Xamkin työpaketissa kehitetään myös Education Lab- ja Staff Academy -konsepteja. Education Lab on ikään kuin hajautettu tutkimus- ja kehittämisyksikkö, jonka kautta korkeakoulujen virtuaalisia ja fyysisiä tutkimus- ja kehittämistiloja avataan verkoston käyttöön.

Staff Academy esittelee puolestaan eri korkeakoulujen hyviä opetuskäytäntöjä, joissa painottuvat opiskelijakeskeisyys, pedagogiset menetelmät sekä tutkimuksen ja opetuksen yhdistäminen.

– Molemmat konseptit kytkeytyvät kiinteästi Xamkissa jo meneillään oleviin kehittämishankkeisiin kuten opetuksen ja oppimisen rakenteita uudistava UusiX2030, Kuoppala tähdentää.

Jokaisella verkostoon kuuluvalla korkeakoululla on omat vahvuutensa, mutta kantavana teemana on yhteistyö opintojen ja tutkimuksen kehittämisessä.

– Esimerkiksi Munsterin yliopistolla on vahva osaaminen yrittäjyyden tukemisessa ja työelämäyhteistyössä, Kuoppala valottaa.

Kaikki INGENIUM-projektin työpaketit tuovat jokaiselle verkostoon kuuluvalle korkeakoululle lisäarvoa yhteisten kehittämiskohteiden kautta. Kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä esteitä halutaan purkaa ja luoda tilalle uusia toimintamalleja yhteistyön edistämiseksi.

– Tämä vaatii vielä paljon työtä, mutta olemme oikealla tiellä, Kuoppala muistuttaa.

Tärkeä osa kaikkea yhteistyötä on niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan liikkuvuus verkoston korkeakoulujen välillä. Liikkuvuus on sisäänrakennettu opintoihin osana tutkinnon suorittamista. Myös opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa kannustetaan yhtä lailla liikkuvuuteen verkoston sisällä.

– INGENIUMissa keskeistä onkin saattaa yhteen henkilöstö ja opiskelijat, sekä työelämäkumppanit Kuoppala lisää.

– Verkostoituminen tarjoaa oivan kasvualustan yhä uusille innovaatioille niin opetuksessa kuin tutkimuksessa.

Kuvassa Eurooppa-yliopisto INGENIUMin kumppaneita ryhmäkuvassa yliopistoyhteistyön aloitustilaisuudessa Oviedossa, Pohjois-Espanjassa tammikuussa 2023.
Eurooppa-yliopisto INGENIUMin rakentaminen käynnistettiin virallisesti Oviedossa, Pohjois-Espanjassa 24.–25.1.2023.

Eurooppa-yliopistot korkeakoulutuksen lippulaivoina

Uudet, kansainväliset korkeakouluverkostot ovat osa Euroopan komission strategiaa, jonka mukaan Eurooppaan rakentuu vuoteen 2024 mennessä 60 korkeakouluverkostoa. Kolmessa rahoitushaussa on tähän mennessä valittu 44 eurooppalaista korkeakouluverkostoa, joissa on mukana yli 340 korkeakoulua 31 maasta.

Tällä hetkellä Eurooppa-yliopistojen muodostamissa verkostoissa on mukana 14 suomalaista korkeakoulua. Ammattikorkeakouluja on mukana viisi; Xamkin lisäksi Hämeen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia, Karelia ja Savonia.

Opetushallituksen mukaan Eurooppa-yliopistot toimivat esimerkkeinä muille korkeakouluille. Tavoitteena on edistää tietoon perustuvaa taloutta, työllisyyttä ja hyvinvointia Euroopassa.

Keskeistä on myös yhteistyö sidosryhmien kanssa. Työelämäkumppanit ja opiskelijat ovat vahvasti mukana INGENIUMin toiminnan kehittämisessä.

– Haluamme tuoda alueelle korkeatasoisia osaajia ja uutta tietoa muun muassa yritystoiminnan edistämiseksi, Kuoppala päättää.

Eurooppa-yliopisto INGENIUMiin kuuluu kahdeksan yliopistoa ja kaksi ammattikorkeakoulua. Xamk on mukana ainoana suomalaisena korkeakouluna.

INGENIUM aloitti toimintansa vuoden 2023 alussa. Tulevien vuosien painopisteet ovat pedagoginen innovatiivisuus, yhteisöllisyys, kestävä kehitys sekä yrittäjyys.

Euroopan komission nelivuotisella rahoituksella (2023–2026) vahvistetaan korkeakoulujen yhteistyötä ja kehitystä kohti uutta eurooppalaista korkeakoulukampusta. Xamkin osuus 14 miljoonan euron rahoituksesta on hieman yli 1,9 miljoonaa euroa.

Lisätietoa Eurooppa-yliopisto INGENIUMin verkkosivuilta: https://ingenium-university.eu/ (englanniksi) sekä Xamkin verkkosivuilta xamk.fi/ingenium (suomeksi).

Lähteet

Euroopan komissio (s.a.). Eurooppalaiset yliopistot -aloite. Saatavilla: https://education.ec.europa.eu/fi/education-levels/higher-education/european-universities-initiative [viitattu 21.4.2023]

Eurooppa-yliopisto INGENIUMin verkkosivut. https://ingenium-university.eu/

Opetushallitus (s.a.). Eurooppalaiset yliopistot. Saatavilla: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eurooppalaiset-yliopistot [viitattu 21.4.2023]

Xamk. 2022. Xamk kehittämässä uutta eurooppalaista korkeakoulua. Tiedote. Saatavilla: https://www.xamk.fi/tiedotteet/xamk-kehittamassa-uutta-eurooppalaista-korkeakoulua/

Xamk. 2023. Uuden Eurooppa-yliopisto INGENIUMin yhteistyö alkoi – Xamk mukana ainoana suomalaisena korkeakouluna. Tiedote. Saatavilla: https://www.xamk.fi/tiedotteet/uuden-eurooppa-yliopisto-ingeniumin-yhteistyo-alkoi-xamk-mukana-ainoana-suomalaisena-korkeakoulu/

Kirjoittanut Anne Hytönen

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ja on mukana INGENIUM-yhteistyössä.