Vaikuttavan hankeviestinnän palat voisi koota eri toimijoiden yhteistyönä. Kuva: Pexels.

Vaikuttavaa hankeviestintää

04.12.2023

Uuden ohjelmakauden ohjeet painottavat viestinnän merkitystä tutkimus- ja kehittämishankkeissa, ja hyvä niin. Mutta mitä vaikuttava hankeviestintä itse asiassa on?

Viestintää tarvitaan, jotta tutkimus- ja kehittämistyö saadaan näkyväksi. Viestinnän avulla työn tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista kerrotaan eri yleisöille.

Tutkimus ja kehittäminen tuottavat uutta tutkimukseen sekä asiantuntijoiden ammattitaitoon perustuvaa tietoa ja hyviä käytäntöjä. Avoin viestintä tukee siten ammattikorkeakoulujen lakisääteistä aluekehittämisen tehtävää sekä tieteen ja tutkimuksen avoimuuden periaatteiden toteutumista.

Viestinnällä on myös tärkeä rooli työn sujuvoittajana. Osallistava ja keskusteleva viestintä sitouttaa toimijoita, luo verkostoja ja tuo monipuolisia näkemyksiä kehittämistyöhön. On tärkeää, että kohde- ja sidosryhmät otetaan mukaan kehittämiseen, ja viestintä on siinä tärkeä työväline.

Vaikuttavan viestinnän periaatteet

Hankkeessa tehtävä työ on kaiken viestinnän perusta, ilman sitä viestinnällä ei ole sisältöä. Hankeviestinnän ydin tulee hankesuunnitelmassa luvatuista toimenpiteistä, tavoitteista ja tuloksista. Viestintä elää hanketoiminnan mukana ja kehittyy jatkuvasti.

Viestintää on suunniteltava aivan kuin hankekin on suunniteltu. Viestinnän tavoitteet kannattaa asettaa realistisesti ja hyödyntää organisaatioiden valmiita viestintäkanavia. Yhteistyö on voimaa viestinnässäkin.

Vaikuttava viestintä tavoittaa yleisönsä. Se on laadukasta, kohderyhmät huomioivaa sisältöä. Siinä, missä hanketoiminnan vaikuttavuus on positiivisen muutoksen aikaansaamista, viestinnän vaikuttavuus on esimerkiksi ymmärrystä, tunnetta, kohderyhmässä tapahtuvaa muutosta ajattelun tai toiminnan tasolla.

Vaikuttava viestintä on myös sitä, että erilaisiin viestintäkanaviin tehdään juuri niihin sopivaa sisältöä. On ymmärrettävä eri viestintävälineiden erityispiireet ja toimintalogiikat. Hankebyrokraattinen sisältö sosiaalisen median kanavassa voi toimia tarkoitustaan vastaan ja jopa karkottaa seuraajia.

Itä-Suomen hanketoimijoille järjestettiin syyskuussa 2023 viestintäkoulutus, johon yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun digitaalisen viestinnän asiantuntija Sonja Kärkkäisen kanssa kokosimme Hankeviestinnän huoneentaulun.

On myös muistettava, että tutkimus- ja kehittämistyö on hyvin monialaista ja monimuotoista. Kaikille hankkeille ei sovi samanlaiset viestinnän tavat ja linjaukset esimerkiksi aiheen sensitiivisyydestä tai työn luonteesta riippuen.

Uuden ohjelmakauden kuviot

Kun uuden ohjelmakauden hanketyö on vihdoin saatu käyntiin, myös viestinnän toimenpiteet ovat käynnistyneet. Uuden ohjelmakauden säännöt ja ohjeet ovat toisaalta selkeät, toisaalta niiden tulkinnat hakevat muotoaan.

Ohjeiden kirjo ja niiden erilaiset tulkinnat jopa vaikeuttavat hankeviestintää ainakin näin ohjelmakauden alkuvaiheessa. Selkeät ohjeet, yhtenäiset tulkinnat ja käytännönläheiset esimerkit helpottaisivat sekä asiantuntijan, viestijän että rahoittajan työtä.

Entä jos uuden ohjelmakauden kunniaksi tekisimme viestinnän ohjeet yhteistyössä?

Hyödynnetään kaikkien osapuolten ammattitaitoa ja luodaan toimintamallit erilaisille viestintätuotteille ja erityyppisiin viestintäkanaviin. Viestinnän asiantuntijat tuntevat viestimet, asiantuntijat sisällön ja kohderyhmät, ja rahoittajat tuntevat hankkeen ja rahoitusinstrumenttien säännöt.

Meillä kaikilla on sama päämäärä: tehdä merkityksellistä työtä ja kertoa siitä mahdollisimman monelle.

Kirjoitus perustuu osittain Itä-Suomen hankeviestijöille 26.9.2023 pidettyyn hankeviestinnän koulutukseen, jossa esityksen pitivät yhdessä Savonian digitaalisen viestinnän asiantuntija Sonja Kärkkäinen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Anne Hytönen. Koulutuksen materiaali ja muuta hyödyllistä tietoa löytyy Rakennerahastojen verkkosivulta Itä-Suomen materiaalipankista.

Kirjoittanut Anne Hytönen

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.