Tavoitteenamme on puhtaiden vesistöjen säilyttäminen tuleville sukupolville. Kuva: Manu Eloaho.

Vesistöjen puhtautta edistämässä

18.03.2024

Ympäristöturvallisuuden ja vesiteknologian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä on tehty Mikkelin kampuksella yli 25 vuotta, ja vesiosaamista on jaettu ympäristöteknologian koulutuksessa Mikkelissä yli 50 vuotta.

Ympäristöturvallisuutta kehittämässä

Xamkin ympäristöturvallisuuden ja vesiteknologian tutkimusryhmän kehitystyön tavoitteita ja painopisteitä ovat puhtaat teknologiset ratkaisut bio-, vesi- ja kiertotaloudessa, älykkäät monitorointimenetelmät ja ympäristöturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvien riskien hallinta sekä yhdyskuntien ja teollisuuden ympäristön tilan monitorointi.

Tutkimus- ja kehittämistyön strategisia kärkiä ovat muun muassa luonnonvesien ja rakennetun ympäristön vesien, kuten pinta-, hule- ja jätevesien monitorointi sekä ravinnevirtojen käsittelyn tehostaminen.

Xamk kehittää ja pilotoi yhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa uusia mittaus- ja mallinnusmenetelmiä ja ratkaisuja muun muassa juomaveden valmistukseen humuspitoisesta pintavedestä. Tavoitteena on ilmastonmuutosten vaikutusten monitorointi, riskien torjunta ja ennakointi osaamisen kasvattaminen.

Työ edistää vesistöjen puhtautta, ravinteiden suljettua kiertoa ja kasvattaa osaltaan alueen vesiosaamisesta liiketoimintaa. Yhteistyötä tehdään Blue Economy (BEM) Mikkeli -klusterin, yritysten, muiden tutkimuslaitosten ja kuntien kanssa vesienhoitoon ja kiertotalouteen liittyvien tavoitteiden toteuttamiseksi niin alueellisesti Etelä-Savossa kuin kansallisesti ja kansainvälisesti Itämeren alueella. Tutkimustyön tukena on ympäristöteknologian koulutusohjelma, ympäristölaboratorio, demonstraatioympäristöt Vesikko ja Bioluuppi sekä BEM-toimijat.

Xamkin tutkimus ja kehittämistoiminta ja ympäristöteknologian koulutus toimivat yhteistyössä Mikkelin kampuksen ympäristölaboratoriossa. Kuva: Manu Eloaho.

Vesiosaajia kouluttamassa

Ympäristöteknologian (AMK) koulutuksessa vesiosaaminen on yhtenä kärkenä. Koulutuksessa käsitellään muun muassa vesikemiaa, vesinäytteenottoa, luonnonvesiä, vesien hallintaa, veden käsittelyä ja puhtaan veden hankintaa. Valmistuneet ympäristöinsinöörit työllistyvät hyvin niin yksityisen puolen organisaatioihin kuin hallinnollisiin tehtäviin.

Koulutamme lisäksi kansainvälisiä osaajia Environmental Engineering (AMK) -tutkinto-ohjelmassa, jossa opiskelu tapahtuu paljon maastotöiden kautta. Tutkintokoulutuksen lisäksi Xamk tarjoaa myös Suomen ympäristökeskuksen sertifioimaa vesinäytteenotto ja mittaus erikoistumisalan näytteenottokoulutusta.
Ympäristöteknologian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittavat opiskelijat saavat laajemman kuvan vesialan hallinnollisista työkaluista ja riskinhallinnasta. Vesiosaamista käsitellään myös Kestävän kehityksen teknologiat (YAMK) -tutkinnossa kestävän vesitalouden näkökulmasta.

Kaikki koulutukset hyödyntävät opetuksessaan Mikkelin kampuksen Ympäristölaboratoriota, jossa pystymme perehtymään vesikemian perusteisiin sekä suorittamaan soveltavia töitä vesianalytiikan parissa.

Ympäristöteknologiankoulutus toimii tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten ja TKI-toimijoiden kesken. Yhteistyö konkretisoituu usein harjoitteluiden ja opinnäytetöiden muodossa. Meiltä kasvaa uusia vesiosaajia alueen tulevaisuuden tarpeisiin.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) edistää yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä ja elinkeinoelämää uudistavia ratkaisuja koulutuksen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kautta. Xamkissa työskentelee yli 900 asiantuntijaa neljällä kampuksella (Kotka, Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna), ja opiskelijoita on yli 12 000. Lisätietoja Xamkin verkkosivuilta: www.xamk.fi

Xamk osallistuu yhdessä Mikkelin kaupungin, LUT-yliopiston ja MikseiMikkelin kanssa syyskuussa 2024 järjestettävään  Mikkeli Water Week -tapahtumaan. Tapahtumassa tuodaan monipuolisesti esille puhtaan veden merkitystä ja mahdollisuuksia. Lisätietoja: Mikkeli Water Week 2024 – Puhtaan veden pääkaupunki

Kirjoittaneet Hanne Soininen ja Juho Rajala

Soininen työskentelee tutkimusryhmäpäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksella ympäristöturvallisuuden ja vesiteknologian tutkimusryhmässä ja Rajala koulutusjohtajana Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikössä.