Juvenian hankkeet keskittyvät usein nuoriin, joiden erityistarpeisiin ei ole pystytty vastaamaan tai niitä ei ole osattu tarpeeksi ottaa huomioon. Kuva: iStock

Juvenia edistää yhdenvertaista ja osallistuvaa nuoruutta

03.10.2017

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian toiminnassa yhdistyvät nuorisotutkimus ja nuorisoalan kehittäminen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan punaisena lankana on yhdenvertaisen ja osallistuvan nuoruuden edistäminen ja tukeminen.

Juvenian tarina alkoi vuonna 2008 kolmevuotisena kehittämishankkeena, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. Kehittämishankkeen tavoitteena oli vahvistaa itäsuomalaista nuorisoalaa ja vahvistaa Mikkelin asemaa kansallisena ja kansainvälisenä nuorisoalan tutkimuksen ja osaamisen keskittymänä. Mikkeliin haluttiin luoda uusi, koulutusta, tutkimusta ja käytännön nuorisotoimintaa kehittävä keskus.

Kehittämishanke onnistui, ja sen jälkeen Juvenia on vakiinnuttanut paikkansa kansallisena nuorisotutkimuksen ja nuorisoalan kehittäjäorganisaationa. Toimintavuosiensa aikana Juvenia on toteuttanut yli 50 nuoriin liittyvää alueellista, kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja kehityshanketta.

Aineksia päätöksentekoon ja nuorisoalan kehittämiseen

Juvenian tutkimushankkeissa on tuotettu tietoa, joiden pohjalta poliittisessa päätöksenteossa ja nuorisoalan kehittämisessä voidaan paremmin huomioida nuorten osallisuuden edistäminen, alueelliset erityiskysymykset ja nuorten syrjäytymiseen liittyvät tekijät. Itä-Suomen nuorisopuntarilla tuodaan esiin itäsuomalaisten nuorten oma ääni heidän elinolojensa kehittämisessä.

Juvenian hankkeissa on kehitetty konkreettisesti nuorten palvelujärjestelmää ja nuorisotyön menetelmiä. Yksikkö on kehittänyt nuorten työpajoja, nuorisovaltuustoja, koulunuorisotyötä ja matalan kynnyksen Ohjaamo-toimintaa.

Juvenia on ollut mukana kehittämässä monialaista yhteistyötä oppilaitosten, järjestöjen, kirjastojen ja kuntien kanssa ja kehittänyt esimerkiksi digitaalisen nuorisotyön, mediakasvatuksen ja -vaikuttamisen menetelmiä. Juvenia on tarjonnut myös koulutus- ja asiantuntijapalveluita nuorisoalalle ja muille hanketoimijoille.

Palveluiden kehittäminen ja tutkimus kohdistuvat kaikkiin nuoriin, mutta usein hanketoiminta on keskittynyt erityisesti nuoriin, joiden erityistarpeisiin ei ole pystytty vastaamaan tai niitä ei ole osattu tarpeeksi huomioida. Juvenian kohderyhminä ovat olleet koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret, syrjäseuduilla asuvat nuoret, maahanmuuttajat, vammaiset, tai oppimisvaikeuksia omaavat nuoret.

Nuorille tämä on merkinnyt yhdenvertaisuuden lisääntymistä ja kohdatuiksi tulemista ympäristöissä, jotka ovat heille merkityksellisiä. Lisäksi nuoret ovat oppineet tärkeitä taitoja työelämää ja opiskeluja varten. Samalla Juvenia on vahvistanut alueellista kilpailukykyä työllistämällä useita tutkijoita ja kehittäjiä. Opiskelijoille Juvenia tarjoaa opinnäytetyöaiheita, harjoittelupaikkoja sekä projektiaiheita työssä oppimiseen.

Uranuurtaja kilpaillussa tutkimusrahoituksessa

Juvenian tutkimus- ja kehittämistoiminnan tasoa on mitattu useassa kilpaillussa rahoitushaussa. Nuoriin Suomi-Venäjä kaksoiskansalaisiin liittyvä tutkimus on toinen perättäinen Juvenian toteuttama Suomen Akatemian tutkimushanke.

Yhteiskuntatieteellisen liikuntatutkimuksen kentällä Juvenia on ollut kaksi kertaa ainoa rahoitusta saanut ammattikorkeakoulutoimija. Kunnallisalan kehittämissäätiö myönsi ensimmäisen kerran rahoitusta ammattikorkeakoulun hallinnoimaan hankkeeseen, kun se rahoitti Juvenian ja Itä-Suomen yliopiston syrjäseutunuoria käsittelevää tutkimusta. Juvenia on ainoa ammattikorkeakoulutoimija, jolle Koneen säätiö on myöntänyt rahoitusta.

Tällä hetkellä toteutuksessa oleva maaseutujen liikunnallista kokeilukulttuuria kehittävä hanke sai kansainvälisen rahoituksensa hyvin kilpaillusta Erasmus+ Sport -ohjelmasta.

Juvenia

Kirjoittanut Jussi Ronkainen

Kirjoittaja on Juvenian johtaja.