Hoitoon ohjautumisen kehittäminen on nähty tärkeänä, koska iltaisin ja viikonloppuisin päivystykseen hakeutuu kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden lisäksi niitä, jotka eivät päiväaikaan ole päässeet tai ehtineet terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Kuva: Marja-Leena Kauronen

Mobiilisovellus ohjaa yleislääkäripäivystykseen

03.10.2017

Kymenlaakson keskussairaalan yleislääkäripäivystykseen hakeutumista ohjataan tulevaisuudessa mobiilisovelluksen avulla. Sovellus auttaa hoidon tarpeen arvioinnissa hoitoon hakeutuvaa jo tämän kotona. Sovellusta on kehitetty Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä Carean ja Xamkin yhteisessä Gahwa-hankkeessa (Games and Apps for Health and Wellbeing).

Hoitoon ohjautumisen kehittäminen on nähty tärkeänä, koska iltaisin ja viikonloppuisin päivystykseen hakeutuu kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden lisäksi niitä, jotka eivät päiväaikaan ole päässeet tai ehtineet terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Jokainen kiireetön potilas hidastaa päivystyksessä kriittisesti sairaiden potilaiden hoitoa ja 30–40 prosenttia päivystyshoitoon hakeutuvista potilaista voisi odottaa hoitoa seuraavaan arkipäivään (Seppänen 2013).

Vähentää tarpeettomia käyntejä

Valmis sovellus vähentää tarpeettomia päivystyskäyntejä, jolloin päivystyshoidon resursseja voidaan käyttää kiireellisiin hoitoihin ja päivystystoiminta pysyy tehokkaana. Tätä kautta säästetään myös päivystyshoidosta aiheutuvia kustannuksia.

Sovelluksen tarkoituksena on antaa yleislääketieteen päivystykseen hakeutuville tietoa ja ohjeita hoidon tarpeen arvioimiseksi ja päätöksentekoon hoitoon hakeutumisen ajankohdasta. Oleellista on, onko päivystykseen lähdettävä samana päivänä vai voiko käynnin siirtää seuraavaan päivään oman terveyskeskuksen vastaanotolle.

Sisällöt tarkistettu asiantuntijoilla

Mobiilisovelluksen sisältö pohjautuu Sosiaali- ja terveysministeriön antamiin, päivystyshoitoa koskeviin ohjeisiin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010), joiden perusteella on laadittu kriteeristö sairaanhoitajan päivystysvastaanotolla tai puhelimessa tekemää hoidon tarpeen arviointia varten.

Mobiilisovelluksen sisältö tulee rakentumaan lasten ja aikuisten yleisimmistä päivystyskäyntien syistä, joka laadittiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Alkuperäistutkimusten haut toteutettiin Cinahl- (EBSCO), Medic-, PubMed- ja ScienceDirect-tietokantoja käyttäen, minkä lisäksi tehtiin manuaalinen haku yliopistojen julkaisuihin sekä suomalaisiin terveysalan tieteellisiin lehtiin.

Aineisto analysoitiin deduktiivisella sisällönanalyysilla, jossa analyysin pohjana toimi käytössä oleva päivystyshoidon kriteeristö. Analyysin avulla lasten ja aikuisten eri erikoisaloihin kuuluvat hoitopolut saatiin muodostettua ja hoitoon hakeutumisen ohjeet laadittua sekä lapsille että aikuisille.

Ohjeiden paikkansa pitävyyden ovat tarkastaneet Carean kirurgian, ortopedian, sisätautien, lasten ja lastenkirurgian erikoisalojen yli- tai erikoislääkärit.

Tässä vaiheessa lääketieteellinen tieto sovelluksen kehittämiseksi on koottu, mutta itse sovellus on vielä kehittämisen alla. Odotukset sen valmistumiseen ja käyttöönottoon ovat johtajaylihoitaja Pia Rantamäen mukaan suuret.

 

Lähteet:
Seppänen, A. 2013. Päivystys kuormittuu kiireettömän hoidon hakijoista. Suomen lääkärilehti 18/2013 vsk 68. Saatavissa: http://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/paivystys-kuormittuu-kiireettoman-hoidon-hakijoista-11395

Sosiaali- ja terveysministeriö. Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:4.

 

Games and Apps for Health and Wellbeing

Yhteistyökumppanit Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Carea, Kotka-Haminan seudun kehittämisyhtiö (Cursor Oy), Kouvola Innovation. Rahoittaja Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hankkeen kesto: 1.1.2015 – 30.6.2017.

 

Kirjoittaneet Sanni Molonen ja Marja-Leena Kauronen

Sanni Molonen toimii Careassa Kymenlaakson keskussairaalan päivystysosastolla sairaanhoitajana ja  Marja-Leena Kauronen yliopettajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Terveyden edistämisen (yamk) koulutusohjelmavastaavana.