Mustat joutsenet saattavat yllättää. Niillä tarkoitetaan ennakoimattomia tapahtumia, joilla on valtavat vaikutukset. Kuva: iStock

Ennakointitieto tukee matkalla tulevaisuuteen

03.10.2017

Monet tahot tuottavat monenlaista ennakointitietoa, joka parhaimmillaan näyttää suuntaa yrityksen kasvun mahdollisuuksille. Henkilöstön osaaminen on keskeinen yrityksen kasvuvaltti. KYMIEXACT-hanke hyödyntää alueen ennakointitietoa täsmäosaamisen luomisessa Kymenlaaksoon.

Tulevaisuuden ennustaminen ei ole helppoa. Ennustamisen tueksi voidaan tarkastella menneitä aikoja eli esimerkiksi koota tilastotietoa ja arvioida sen perusteella tulevia suuntauksia. Vaikka ennakoinnin ja tulevaisuuden tutkimuksen suunta on tulevassa, ei pidä aliarvioida historiasta oppimisen merkitystä (ks. Wilenius 2017).

Erilaisia malleja

Erilaiset tulevaisuutta kuvailevat skenaariot ovat myös mahdollisia, kun pohditaan sitä, millaisia tulevaisuuksia on odotettavissa. Delfoi-mallissa tulevaisuuden oraakkeleina toimivat eri alojen asiantuntijat (usein anonyymisti), jotka ottavat kantaa ja arvioivat tulevan kehityksen mahdollisuuksia. Useat tahot tuottavat ennakointitietoa, jonka käytölle asetetaan usein suuria toiveita.

Filosofisesti ajatellen tulevaisuuteen varautumisessa tai ennakoinnissa on kyse myös siitä, missä määrin yksilöllä tai yrityksellä on vaikuttamismahdollisuuksia oman asemansa suhteen.

Ekstrapolaatio on näkökulma, jossa painotetaan tietoa viimeksi kuluneiden vuosien tapahtumista, joista vedetään suoria johtopäätöksiä tulevaan kehitykseen. Ekstrapolaatiossa suhteutetaan oma toiminta tulevaisuuden visioon.

Toinen näkökulma liittyy näkemykselliseksi ajattelutapaa, jossa halutaan muuttaa nykyistä todellisuuden tilaa etsimällä uudenlaisia tulevaisuuden visioita. Kolmas malli yhdistää kaksi edellistä mallia ja siinä aktiivisesti luodaan tulevaisuutta uskoen esimerkiksi valintojen vaikutukseen tulevaisuuden muuttamisessa. (Masini 1993.)

Megatrendit ja hiljaiset signaalit

Ennakointitiedon suoraa hyödyntämistä vaikeuttaa moni seikka. Yritystoiminnan kannalta globaalin maailmantalouden heilahdukset saattavat olla huonosti ennakoitavia tai vaikeasti tulkittavia.

Megatrendit ovat selviä, mutta niiden lisäksi syntyy hiljaisia signaaleja ja niiden erottaminen kaiken kohinan keskeltä on haastavaa. Toisaalta niin sanotut mustat joutsenet eli ennakoimattomat tapahtumat, joilla on valtavat vaikutukset, ovat mahdollisia. Ennakointitieto on aina jonkin toimijan kannalta tulkittua. Näin ollen tulkinta saattaa sisältää myös tavoitteellista tulevaisuuden luomista, jolloin ennakointitiedon tulkitsija toimii oman asiansa ajajana.

Viisasta varautua

Yhtä kaikki, on viisasta varautua tulevaisuuteen ja toimia aktiivisesti tulevaisuutta luoden.  Osaamisen näkökulmasta tarkastellen on tärkeä kysyä, millainen on tulevaisuuden työelämä ja miten siihen on varauduttava ennakointitietoon perustuen. Määrällisesti voidaan arvioida, kun paljon jonkin ammatin osaajia tarvitaan työmarkkinoilla. Toisaalta on tärkeää tietää, millaista osaamista työntekijöillä tulee olla.
Yritysten valmius ja kyky seurata ennakointitietoa on vaihteleva niin, että osa yrityksistä visioi ja luo omaa tulevaisuuttaan, kun osa yrittää selviytyä lähitulevaisuuden haasteista.

KYMIEXACT – täsmäosaamista Kymenlaaksoon -hankkeessa pyritään osaamistarpeiden nykyistä parempaan ennakointiin älykkään erikoistumisen kärkialoilla eli digitalisaatiossa, biotaloudessa ja logistiikassa.

Alueellisiin osaamistarpeisiin liittyvä ennakointitieto on tärkeää sekä koulutuksen tarjoajille että kärkialojen yrityksille. Yritykset voivat sen avulla investoida henkilöstön osaamiseen varautuen tulevaisuuden haasteisiin. Alueen koulutusorganisaatiot puolestaan kehittävät yhteistyössä täydennyskoulutusmallia sellaiseksi, että ne kykenevät vastaamaan yritysten osaamistarpeisiin ketterästi ja täsmällisesti.

Lähteet:
Masini, E. 1993. Why Futures Studies. London: Grey Seal, 39-44.
Wilenius, M. 2017. Patterns of the Future. Understanding the Next Wave of Global Change. New Jersey: World Scientific.

KYMIEXACT –täsmäosaamista Kymenlaaksoon

1.5.2017-31.12.2019. Osatoteuttajat Xamk (hallinnoija), KSAO ja Ekami. Rahoittaja ESR.

Kirjoittanut Tiina Kirvesniemi

Kirjoittaja toimii KYMIEXACT-hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.