Ylhäältä otetussa valokuvassa näkyy runsaslukuinen osallistujajoukko pöytien ääressä keskustelemassa. Huhtikuisessa Kymenlaakson tulevaisuusverstaassa käsiteltiin nuorten tulevaisuutta. Kuva: Enni Jaatinen.

Kymenlaakson tulevaisuusverstas ja sosiaalinen innovointi

27.05.2024

Kymenlaakson tulevaisuusverstaan konseptia ja päämääriä tarkasteltaessa on helppo nähdä yhtäläisyyksiä sosiaalisen innovoinnin tavoitteiden kanssa. Sosiaalisella innovaatiolla tarkoitetaan ratkaisuja, joiden tavoitteena on yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin paraneminen (OECD). Myös tulevaisuusverstaassa työstetään kestävää menestystä osaamista ja työllistymistä tukevien teemojen avulla.

Kymenlaakson tulevaisuusverstaassa ennakoidaan yhdessä

Kymenlaaksossa on järjestetty jo seitsemän kertaa maakunnan ennakoinnin kärkitapahtuma, Kymenlaakson tulevaisuusverstas. Kestävän menestyksen ja osaamistarpeiden parissa käytävään tulevaisuuskeskusteluun kutsutaan elinkeinoelämän, julkisen hallinnon ja oppilaitosten asiantuntijoita sekä opiskelijoita, asukkaita ja muita, jotka tuntevat tulevaisuusteeman innostavana ja haluavat vaikuttaa tulevaisuutta koskevaan päätöksentekoon.

Tarkempi teema vaihtelee vuosittain, mutta yhteistä kaikille verstaille on, että ne kannustavat eri sidosryhmiä Anita Rubinin mallin (Linturi 2019) mukaiseen työskentelyyn. Verstaan avulla aktivoidaan osallistujia (osallistaminen), annetaan uskoa omiin kykyihin (voimaannuttaminen), autetaan ottamaan kantaa ja kantamaan vastuuta (sosiaalinen oppiminen) ja pyritään löytämään konkreettisia vaihtoehtoja (tulevaisuusajattelu). Verstas voi toimia myös osana strategiaprosessia (prosessityöskentely), joka maakunnan kontekstissa voi tarkoittaa esimerkiksi tuloksien hyödyntämistä maakunnan strategiaprosessissa, tai osallistujien omien kehitysprosessien tarpeita.

Sosiaaliset innovaatiot luovat arvoa ihmiselle ja yhteiskunnalle

Sosiaalisia innovaatioita voidaan määritellä monilla tavoilla. Yleisesti voidaan sanoa, että niiden avulla pyritään vastaamaan sosiaaliseen tarpeeseen ja tuottamaan arvoa yhteiskunnalle. Tämä voi tarkoittaa käytännössä konkreettisia ideoita, palveluita tai tuotteita, joiden kehittäminen ja käyttöönotto vastaavat haastaviin, usein systeemisiin ongelmiin. Usein ratkaisut edellyttävät aktiivista hallinnon, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin yhteistyötä. (Stanford Graduate School of Business.)

Nick Jain jakaa sosiaalisten innovaatioiden piirteet kahdeksaan osa-alueeseen IdeaScale-verkkosivustolla (2023). Hänen mukaansa sosiaaliset innovaatiot:

1. tuottavat sosiaalista vaikuttavuutta tuottamalla hyvinvointia ja parantamalla elämän laatua
2. kutsuvat eri sidosryhmät yhteistyöhön ja yhteissuunnittelemaan kollektiivisen innovoinnin hengessä
3. tarttuvat haasteisiin systeemisellä otteella huomioiden sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristötekijöiden keskinäisen yhteyden
4. rohkaisevat epätavanomaiseen ajatteluun ja uusien ongelmanratkaisutapojen tutkimiseen
5. painottavat empatiaa ja käyttäjäkeskeistä suunnittelua
6. kannustavat luovuuteen ja innovatiiviseen ajatteluun
7. synnyttävät mitattavia tuloksi
8. voimaannuttavat ja osallistavat heikossa asemassa olevia.

Sosiaalisen innovoinnin ja tulevaisuusverstastoiminnan rajapinnalla

Tulevaisuusverstastoiminnalla ja sosiaalisella innovoinnilla on useita yhteneviä piirteitä. Molemmissa kutsutaan viheliäisten, systeemisten ongelmien pariin eri sidosryhmiä. Tavoitteena on yhdessä päästä kestävään, hyvinvointia edistävään näkemykseen luovia työskentelymetodeja hyödyntäen. Voimavarat kasvavat yhteistyön, omiin kykyihin uskomisen sekä uuden oppimisen myötä. 

Erojakin löytyy. Tulevaisuusverstaassa usein kyseessä on visiointi, skenaarioiden rakentaminen tai ideointi, joiden pohjalta tulevaisuutta koskevaa päätöksentekoa voidaan myöhemmin ohjata. Yhteyttä tulevaisuusverstaassa käydyn keskustelun ja toiminnan välillä voi olla hankala osoittaa: osallistumista ja oppimista korostava menetelmä voi ”virittää” ajattelua, ja näkyä toiminnassa viiveellä. Sitran Tulevaisuustaajuus -työpajamenetelmän arvioinnissa todettiin osallistujien saavan edellytyksiä ajattelunsa haastamiseen ja toimintatapojen muuttamiseen, mutta työpajoissa on haastavaa päästä konkreettiselle tasolle (Halonen, Hyytinen & Kurki 2022, 44). Hyvin samanlaisiin ajatuksiin on päädytty myös Kymenlaakson tulevaisuusverstaiden vaikuttavuutta pohdittaessa.

Sosiaalinen innovaatio onkin tuloksiltaan tulevaisuusverstaan vaikutusta konkreettisempi ja pidemmälle viety ratkaisu, joka jo itsessään edistää hyvinvointia. Näin ollen tulevaisuusverstas voisi hyvinkin toimia alustana ja alkusysäyksenä sosiaaliselle innovaatioprosessille, mutta yksittäisenä tapahtumana se vaatii systemaattisesti ohjattuja jatkotoimia.

Toisaalta voidaan ajatella, että Kymenlaakson tulevaisuusverstas -konsepti on jo itsessään sosiaalinen innovaatio. Se on maakunnallinen toimintamalli, joka yhdistää ihmisiä ja kehittää laajempaa yleisöä hyödyttäviä ideoita. Arvo yhteiskunnalle kiteytyy sekä tulevaisuusajattelun ja -osaamisen kasvattamisessa että kestävästi menestyvän maakunnan ihmisiin, osaamiseen, toimintakulttuuriin ja elinkeinoihin liittyvien verkostojen vahvistamisessa.

Kymistämö – osaajatarpeen kokonaiskuva Kymenlaaksossa -hanke on Kymenlaakson liiton rahoittama.

Lähteet

Halonen, M., Hyytinen, K. & Kurki, S. 2022. Tulevaisuusajattelu kansalaistaidoksi. Sitran selvityksiä 221. Saatavissa: https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/10/sitra_tulevaisussajattelu-kansalaistaidoksi_final.pdf

Jain, N. 2023. What is Social Innovation? Definition, Examples and Best Practices Saatavissa: https://ideascale.com/blog/what-is-social-innovation/

Linturi, H. 2009. Anita Rubinin tulevaisuusverstasesittely. Saatavissa: https:// www.slideshare.net/oraakkeli/tulevaisuusverstas

OECD. s.a. Social Innovation. Saatavissa: https://www.oecd.org/regional/leed/social-innovation.htm

Stanford Graduate School of Business. s.a. Defining Socila Innovation. Saatavissa: https://www.gsb.stanford.edu/experience/about/centers-institutes/csi/defining-social-innovation

Kirjoittanut Kati Viljakainen

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kymistämö – osaajatarpeen kokonaiskuva Kymenlaaksossa -hankkeessa.