Digitaalisuus oppimisessa rakentuu oppijalähtöiselle ajattelulle ja mahdollistaa parhaimmillaan hyvin yksilöllisiä ratkaisuja. Kuva: Pixabay

Digitaalisuus tukee laadukasta oppimista

14.05.2018

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin maantieteellisesti laaja toiminta-alue luo luonnollisen tarpeen digioppimisratkaisujen kehittämiselle. Niiden avulla henkilöstön osaamista voidaan hyödyntää yli kampusrajojen ja opiskelijoiden oppimista tukea paikasta riippumatta.

Digitaalisuus voi tarkoittaa opetuksessa monenlaisia asioita. Yhtäältä kyse on opetuksen sisällöistä, joissa huomioidaan digitalisaation vaatimukset ammattiosaamiselle. Ammatissa kuin ammatissa tulee kyetä toimimaan digitaalisissa ympäristöissä, tulkitsemaan digitaalisessa muodossa olevaa dataa, etäohjaamaan laitteita ja ihmisiä, toimimaan vuorovaikutuksessa digitaalisissa ympäristöissä. Opiskelijoilta eli tulevaisuuden ammattilaisilta edellytetään sekä digiymmärrystä että -taitoja. Niitä opetellaan niin substanssin kautta kuin opetuksessa käytettävien menetelmien kautta.

Toisaalta digitaalisuus oppimisessa tarkoittaa digitaalisten välineiden ja ympäristöjen hyödyntämistä oppimisen tukena. Kyse ei kuitenkaan ole koneohjatusta yksinopiskelusta. Laadukas digiopetus edellyttää monenlaisia ja monipuolisia ratkaisuja.

Oppijalähtöisyys keskeistä

Digitaalisuus oppimisessa rakentuu oppijalähtöiselle ajattelulle ja mahdollistaa parhaimmillaan hyvin yksilöllisiä ratkaisuja. Oppijalla on aktiivinen rooli ja vastuu omasta tekemisestään. Opettaja luo edellytyksiä oppimiselle ja rakentaa oppimista tukevia ympäristöjä, joissa opiskelijat toimivat niin yksilöinä kuin osana ryhmiä.

Digitaalisissa ympäristöissä opettajan on hallittava substanssin lisäksi monenlaisia pedagogisia lähestymistapoja, teknologisia välineitä ja vuorovaikutustilanteita, joissa osa opiskelijoista on läsnä fyysisesti ja osa teknologian välityksellä. Esimerkiksi kielten opetuksessa tämä on jo arkipäivää.

Teknologian käyttö opetuksessa avaa uusia mahdollisuuksia, mutta asettaa myös haasteita. Teknologia ei tuo mukanaan valmiita ratkaisuja, vaan mahdollistaa niiden rakentamisen. Tarvitaan opettajan pedagogiset näkemykset ja visio sekä tukea näiden visioiden toteuttamiseen. Onnistuneissa ratkaisuissa yhdistyvät pedagoginen osaaminen ja digitaalisten välineiden tarkoituksenmukainen käyttö oppimista tukevalla tavalla.

Oli sitten kyse verkkototeutuksesta tai simulaatiosta, lähtökohtana on oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisesti suunniteltu prosessi (simulaatiotehtävä, verkko-opintojakson käsikirjoitus), jota tekniset ratkaisut tukevat. Sen rakentamiseen tarvitaan digipedagogista osaamista.

Jatkuvaa kehittämistä

Piirros: Linda Saukko-Rauta. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Xamkissa digipedagogisen osaamisen kehittymistä tuetaan sisäisillä kehittämishankkeilla sekä valtakunnallisten verkostojen ja yhteistyöhankkeiden kautta. E-kampus-yksikkö kehittää, kouluttaa ja konsultoi ja etsii yhdessä opettajien kanssa ratkaisuja digioppimisen arkisiin haasteisiin. Vuonna 2018 painopiste on noin 70 opettajaa käsittävässä digiosaajavalmennuksessa, joka toteutetaan yhdessä digimentorien kanssa.

Valtakunnallinen eAMK-hanke luo ympärivuotisia verkko-opiskelumahdollisuuksia amk- ja yamk-opiskelijoille. Verkoston kautta opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia täydentää osaamistaan muiden ammattikorkeakoulujen tarjonnalla. Samalla Xamk profiloituu laadukkaiden sisältöjen tuottajana korkeakoulun strategian mukaisilla osa-alueilla.

Tavoitteena on erityisesti yamk-tasoisen työelämäläheisen verkko-opetuksen kehittäminen. eAMK-hankkeen tuottamat laatukriteerit antavat kuvaa siitä, miten monia eri osa-alueita onnistuneessa verkkototeutuksessa on huomioitu.

Yhteistyö avainasemassa

Laadukas digioppimisympäristö rakentuu vähitellen ja kehittyy jatkuvasti, mutta hallitusti. Koko korkeakoululle yhteisten kehittämishankkeiden lisäksi digioppimisen ratkaisuja syntyy osana alakohtaisia hankkeita. Esimerkkejä näistä ovat mm. erilaiset simulaatioympäristöt kuten ambulanssisimulaattori, öljyntorjuntasimulaattori ja tietotekniikan virtuaalilaboratoriot.

Hanketoiminta on mahdollistanut myös koulun ulkopuolella olevien resurssien hyödyntämisen opetustyössä. Tästä esimerkkinä vaikkapa bioenergialaitoksen etäohjausratkaisut, joita käytetään energiatekniikan opetuksessa.

Opetuksen ja oppimisen kannalta parhaat ja kestävimmät ratkaisut syntyvät opetuksen, tki-toimijoiden ja työelämän kanssa yhteistyössä. Digitaalisten ratkaisujen avulla ammattikorkeakoulun oppimisympäristö voidaan laajentaa koulun ulkopuolelle, saavutettavaksi mistä ja milloin tahansa.

Vastaavasti erilaisten simulaatioiden avulla työelämän toimintaympäristöt voidaan tuoda osaksi koulun arkea. Oppiminen ei ole paikasta kiinni eikä sidottu seinien sisälle. Kokemus laadukkaasta opetuksesta syntyy opettajan läsnäolosta, oli ympäristö mikä hyvänsä.

Kirjoittanut Mirva Pilli-Sihvola

Kirjoittaja työskentelee verkko-opetuksen koordinaattorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun eKampuksella.