Palvelumuotoilun tuplatimanttimalli Lähde: Stickdorn, M., Hormess, M. & Lawrence, A., 2018.

Palvelumuotoilulla ymmärrystä palvelujen kehittämiseen

30.05.2024

Palvelumuotoilu tähtää palvelujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen, jonka avulla kehitystyötä tehdään asiakkaan tarpeita huomioiden. Palvelumuotoiluprosessin alkuvaiheessa on tärkeää kasvattaa laajasti ymmärrystä aiheesta, jota ollaan lähdössä tutkimaan ja kehittämään.

Muotoilussa hyödynnetään usein prosessin tuplatimanttimallia, jossa vaihtelevat divergentti ja konvergentti ajattelu. Divergentillä ajattelulla tarkoitetaan tiedon ja ajatusten laajentamista ja keräämistä ilman arviointia. Tässä vaiheessa koitetaan kartuttaa ymmärrystä aiheesta ja etsiä oikeat ongelmat, joihin lähdetään hakemaan vastausta. Konvergentin ajattelun aikana taas kerättyä tietoa analysoidaan ja ongelmiin koitetaan löytää ratkaisuja. (Stickdorn ym. 2018, 84–89)

Maakunnassa digitalisoituminen tarjoaa mahdollisuuden rakentaa uusia, asiakaslähtöisempiä ja tehokkaampia palveluita. Palvelumuotoilun tuplatimanttia hyödyntäen DIH:n taustalla vaikuttavista asioista ja Etelä-Savon digitaalisuuden nykytilanteesta muodostettiin kuvaa keräämällä tietoa työn pohjaksi. Tiedon avulla haluttiin pohtia mikä ohjaa alueen digitalisoitumista ja mihin sillä pyritään, sekä mitkä ovat yrityksissä tunnistetut tarpeet digitalisoitumisen suhteen.

Etelä-Savon digitaalisen innovaatiokeskuksen suunnittelun taustalta löytyy myös monenlaisia strategisia tarpeita. Suuntaa viitoittaa muun muassa EU:n digitaalinen Eurooppa -rahoitusohjelma, joka tähtää Euroopan digivihreän siirtymän kiihdyttämiseen vuosina 2021–2027. Lisäksi DIH:n esiselvityshankkeen Kohti Etelä-Savon digitaalista innovaatiokeskittymää tulokset tuovat esiin yritysten, oppilaitosten ja kehittäjätahojen yhteistä toivetta kasvusta, yhteistyöstä ja uusista innovaatioista alueelle.

Maakunnallisista materiaaleista tärkeänä nousee Etelä-Savon maakuntaliiton, alueen kilpailukykyä selkeyttävä, Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia ja tutkimuksen ja kehittämisen kasvuun tähtäävä Etelä-Savon TKI-tiekartta 2030 -suunnitelma. Toisaalta merkille pantavaa on myös Maakuntaliiton vuonna 2015 aloittama ennakointityö, jossa luotiin 4 erilaista tulevaisuuden skenaarioita Etelä-Savolle. Vuosittaisessa skenaarioseurannassa vuonna 2021 todettiin Etelä-Savon jo liikkuneen kohti yhtä kuviteltua Digiheimojen maailma -skenaariota.  

Käyttäjäprofiilien tunnistaminen on yksi keino ymmärtää erilaisten käyttäjien tarpeita. Etelä-Savon diitaalisen innovaatiokeskuksen (DIH) käyttäjien tarpeita pyrittiin hahmottelemaan yritysten digitarpeita selkeyttämällä.  Yritysten digitalisaation tilannekuvaan etsittiin tietoa Etelä-Savon yrittäjien toteuttamasta PK-yritysbarometrista ja Xamkin Digiportaat 2.0-hankkeen Digiportaiden digiosaamiskartoitus yrityksille -julkaisusta. Molempien raporttien mukaan yritysten digitaalisissa tarpeissa markkinointi nousi yleisimmäksi tarpeeksi. Selvitysten perusteella alueen yritysten tarpeet vaihtelevat paljon ja kaikissa yrityksissä ei vielä suunnitella uusien teknologioiden hyödyntämistä digitalisoitumisen tukena.

Lisätietoa yrityksistä haettiin myös Xamkin ydinkumppanuustapaamisten pohjalta toteutetusta Ydinkumppanuusraportista.  Alueen yritysten profilointia täydensivät Ohjelmistoalan laadunvarmistuspajan perustaminen -hankkeen yrityshaastattelut.  Selvityksissä yritykset jakautuvat uusia innovaatioita hakeviin kasvuyrityksiin ja toisaalta paikallista elinvoimaa tuoviin kehittäjäkumppaneihin. Lisäksi yleiskuvaa alueen yritysten koosta ja työllistävimmistä aloista saatiin Etelä-Savo ennakoi -sivustolta, jonka mukaan jopa 93 % alueen yrityksistä on pieniä alle viiden hengen yrityksiä.

DIH:n muotoilu jatkuu eurooppalaisen kumppanin tuella vuonna 2024. DIH:n rakentamiseen osallistetaan joukko eteläsavolaisia yrityksiä ja asiantuntijoita. Jatkossa tullaan toteuttamaan työpajoja, joissa tarkennetaan DIH:n visiota ja palveluita, sekä tarkennetaan DIH:n asiakkaat. DIH perustetaan Etelä-Savoon viimeistään vuoden 2025 aikana.

Etelä-Savon digitaalisen innovaatiokeskuksen (DIH) perustaminen Etelä-Savoon -hankkeessa palvelumuotoilua hyödynnetään DIH:n rakentamisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on perustaa yritysten digitalisoitumista tukeva DIH Etelä-Savoon.

Lähteet

Etelä-Savon maakuntaliitto. 2020. Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia 2022-2027. PDF-dokumentti. [viitattu 20.2.2024]. Saatavilla: https://www.esavo.fi/ resources/public//Tietoa-Etela- Savosta/Julkaisut/Julkaisut%202022/EtelaSavonAlykkaanErikoistumisenStrategia2022_2027_digiversio.pdf

Etelä-Savon maakuntaliitto & MDI. 2023. Etelä-Savon TKI-tiekartta 2030, Askelmerkit tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kasvulle Etelä- Savossa. PDF-dokumentti. [viitattu 4.3.2024]. Saatavilla: https://www.esavo.fi/resources/public//Tietoa-Etela-Savosta/Tiedotteet_uutiset/2023/Elo- joulukuu/Etela_Savon_TKI-tiekartta.pdf

EU-rahoitusneuvonta. 2021.Digitaalinen eurooppa-ohjelma. WWW-dokumentti. [viitattu 4.3.2024]. Saatavilla: https://www.eurahoitusneuvonta.fi/ohjelmat/digitaalinen-eurooppa

Jantunen, S. 2023. ,Ohjelmistoyritysten luokittelu ja yritysten toiveet opetusyhteistyölle . Teoksessa Jantunen (toim.) Ohjelmistoalan opetuksen yritysyhteistyötä kehittämässä, OSA 1 Etelä-Savon ohjelmistoalan elinvoimaisuutta lisäämässä. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Verkkojulkaisu. [viitattu 6.3.2024]. Saatavilla: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/809886/URNISBN9789523445277.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Jantunen, S. (toim.) 2022. Kohti Etelä-Savon digitaalista innovaatiokeskittymää. 14. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Verkkojulkaisu. [viitattu 20.2.2024]. Saatavilla: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/504328/URNISBN9789523443624.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Rajahonka M. & Saali, H. 2023. Digiosaamiskartoitus kehittämisen lähtökohtana. Teoksessa Ollanketo, A., Rajahonka, M., Saali H. (toim.) Digiportaat 2.0- toiminta, tulokset ja vaikuttavuus, Polkuja pk-yritysten liiketoiminnan kasvuun. Mikkeli & Savonlinna: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 21-23.

Stickdorn, M., Hormess, M. & Lawrence, A. 2018. This is service design doing. 2. painos. Kanada: O´Reilly Media.

Suomen Yrittäjät. (2023). PK-Yritysbarometri Alueraportti, Etelä-Savon Yrittäjät. [viitattu 20.2.2024]. Saatavilla: https://www.yrittajat.fi/wp- content/uploads/2023/09/6785_pk-baro_syksy-2023_aluekalvo_etela-savon_yrittajat.pdf

Vilen, H. Leirimaa, T. 2023. Ydinkumppaniraportti. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. PDF-dokumentti.