Palvelusafarissa nuoret kokivat merkityksellisiä asioita osana paikallista yhteisöä, kun he ovat osa joukkoa ja osallistuvat palvelujen kehittämiseen muille vastaavassa tilanteessa oleville nuorille. Kuva: iStock

Osallisuuden kestävää kehittämistä

16.12.2018

Kehittämistyön tulosten elämän hankkeen jälkeen mietityttää. Valtakunnallinen koordinointihanke Sokra arvioi ja kokoaa hanketyön hyviä käytäntöjä Innokylä-sivuille. Siä päätät -hankkeessa toteutettu nuorten Palvelusafari on yksi lupaavaksi käytännöksi arvioitu osallisuutta tukeva toimintamalli.

Kehittämistyön malli on tavallisesti ulkopuolisen rahoituksen turvin toteutettu projekti, jossa noin parin vuoden ajan toteutetaan hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä pyrkien kauaskantoisempiin ja useita tahoja hyödyttäviin tavoitteisiin.

Hankkeissa tavoitellaan monesti kunnianhimoisia asioita, kuten esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyä tai kuntalaisten osallisuuden vahvistamista. Kehittämistyön tulosten eloonjääminen ja pidempiaikainen hyöty voi mietityttää.

Osallisuuden tukemisen hankkeita on jo lukuisia vuosien varrella toteutettu. Mitä hankkeista jää ylipäätänsä käteen? Vai jääkö mitään? Kuinka kehitetyt työkalut ja mallit voivat jäädä elämään hankkeen jälkeen?

Sokra arvioi ja kokoaa osallisuuden palasia

Hanketoiminnan tulosten levittämisen ja jatkuvuuden kannalta hanketyön koordinoinnin ja tulosten arvioinnin valtakunnallista toimintamallia voidaan pitää hyvänä. Kesällä 2017 päättynyt Siä päätät – ratkaisuja nuorten osallisuuden kehittämiseen peli-innovaatioilla ja palvelumuotoilulla -hanke sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjasta 5, jossa päätavoitteina ovat sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta.

Siä päätät -hankkeen aikana toteutettiin myös valtakunnallinen Sokra – sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke, jossa joka koottiin, tiivistettiin ja välitettiin tietoa sosiaalisen osallisuuden edistämisestä ja köyhyyden torjunnasta. Konkreettisesti Sokra-hanke kokosi toimintalinja 5:n hankkeista osallisuuden palasia, joita arvioitiin, koottiin ja jaettiin hyvinä käytäntöinä tai lupaavina käytäntöinä.

Nuoret Palvelusafarilla

Siä päätät -hankkeesta tarjottiin Sokra-hankkeelle useita osallisuuden palasia arvioitavaksi, ja niistä Palvelusafari arvioitiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Palvelusafari on palvelumuotoilun kenttään kuuluva kehittämismenetelmä, joka nostaa esiin palvelun asiakkaan näkökulmaa ja tehtyjä havaintoja. Menetelmää sovellettiin Siä päätät –hankkeessa ja sen toteutus kuvattiin hankkeen blogissa https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/nuoret-palvelusafarilla/.

Hankkeeseen osallistuvat nuoret suunnittelivat ja toteuttivat tutustumiskäynnin ennalta valittuun palvelukohteeseen, joka on valittu niin että kyseiset nuoret ovat palvelun potentiaalisia asiakkaita.

Nuoret arvioivat palvelun, ja näin saatua tietoa potentiaalisten käyttäjien kokemuksista voidaan hyödyntää palvelua kehitettäessä. Arvioinnissa todettiin, että Palvelusafari vahvistaa osallisuutta vaikuttamisen prosesseissa, kun palveluja yhteiskehitetään, ja nuoret vastaavat prosessissa tehtävistä valinnoista. Se niin ikään lisää osallisuutta omassa elämässä, koska se madaltaa palvelusafarille osallistuvien kynnystä hakeutua palveluihin ja vahvistaa pystyvyyden kokemusta.

Nuoret kokivat merkityksellisiä asioita osana paikallista yhteisöä, kun he ovat osa joukkoa ja panostavat yhteiseen hyvään olemalla mukana kehittämässä palveluita muille vastaavassa tilanteessa oleville nuorille.

Innokylä hanketulosten jakamisen ympäristönä

Palvelusafarin kuvaus ja arviointi liitettiin Innokylän verkkopalveluun, joka on kaikille avoin ja maksuton yhteisen kehittämisen ja ideoinnin ympäristö https://www.innokyla.fi/web/malli7599982. Näin kaikilla osallisuuden kehittämisestä kiinnostuneilla on mahdollisuus ottaa toimintamalli käyttöön ja soveltaa sitä omiin tarpeisiin.

Hankekehittämisessä mietityttää usein se, mitä tapahtuu hankkeen aikana yhdessä kehitetyille ja toteutetuille toimenpiteille ja innovaatioille. Hankkeen aikaisesta tiedottamisesta ja viestinnästä huolimatta kehittämistyön hedelmät jäävät valitettavan usein piiloon. Niiden levittäminen laajemmalle toimijajoukolle ei ole helppoa.

Siä päätät -hankkeen Palvelusafari kuitenkin noussee hienosti esiin hyvänä osallisuuden tukemisen käytäntönä, kun se löytyy Innokylästä. On myös toivottavaa, että sitä kehitetään edelleen vastaamaan erilaisten kohderyhmien tarpeita ja mahdollistamaan heidän oman mielipiteensä kuulluksi tulemisen palveluiden kehittämisessä. Palvelusafari on mielekäs malli sekä osallisuuden tukemiseen että palveluiden kehittämiseen.

Kirjoittaneet Sanna Haapanen ja Tiina Kirvesniemi

Sanna Haapanen toimii lehtorina ja Tiina Kirvesniemi projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Kirjoittajat olivat toteuttamassa Siä päätät – ratkaisuja osallisuuden tukemiseen peli-innovaatioilla ja palvelumuotoilulla -hanketta 1.1.2015–30.6.2017.