Tuunaa tulevaisuutesi on maksuton valmennus 16-29 -vuotiaille, ilman työ- tai opiskelupaikkaa oleville nuorille. Vapaaehtoinen valmennus haastaa nuoret miettimään, keitä he oikeastaan ovat, mihin pystyvät ja millaista osaamista heillä on.

Nuoret tuunaavat tulevaisuuttaan ryhmätoiminnassa

25.03.2019

Tuunaa tulevaisuutesi -valmennus kannustaa nuoria kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan tulevaisuusohjauksen avulla. Neljän viikon valmennusjaksolla nuoret tutustuvat itseensä ja osaamiseensa ja pyrkivät löytämään itselleen sopivimman reitin kohti opintoja tai työelämää. Tavoitteena on nuoren realistinen näkemys omasta osaamisestaan ja konkreettinen suunnitelma osaamisen kehittämiseksi tai työelämään pyrkimiseksi.

Valmennusta toteutetaan tänä keväänä maalis-huhtikuussa Kouvolan kaupungin uudessa Nuorten Paikka -talossa, yhteistyössä Kouvola Innovation Oy:n Rekrystä toimeen ja Ohjaamoiden Onni -hankkeiden kanssa.

Yhteistyö mahdollistaa kaikkien kolmen hankkeen vahvuuksien hyödyntämisen. Motiivi-hankkeen vastuulla valmennuksessa on digitaalisten ohjausmenetelmien liittäminen osaksi yksilö- ja ryhmävalmennusta. Tämä tarkoittaa käytännössä verkko-ohjauksen toteuttamista sekä nuorten ohjaamista NäytönPaikka-palvelun käyttöön.

NäytönPaikka on Setlementtiliiton kehittämä digitaalinen portfolio, jossa nuori pääsee tallentamaan tietojaan digitaaliseen verkkopalveluun, tarkastelemaan omaa elämäänsä kokonaisuutena ja voi halutessaan jakaa palvelun kautta tietojaan myös kohtaamilleen ammattilaisille.

Rekrystä toimeen -hankkeen tavoitteena on kohtauttaa nuoria ja alueen yrityksiä. Hankkeen yrityskontaktien avulla valmennuksen nuoret pääsevät tutustumaan Kouvolassa toimiviin yrittäjiin ja yritysten toimintaan ja luomaan verkostoja tulevaa työllistymistä silmällä pitäen. Onni-hanke vastaa valmennuksessa psykososiaalisesta tuesta ja nuorten yksilöohjauksesta sekä jatkoseurannasta ja etsii keinoja etenkin nuorten mielen hyvinvointiin.

Kuka minä olen?

Tulevaisuusohjauksen avulla nuoria pyritään ohjaamaan positiivisella ja ratkaisukeskeisellä otteella kohti itselleen realistisesti tavoiteltavissa olevaa tulevaisuutta.

Valmennuksessa nuoret työskentelevät itsetuntemuksensa kehittämiseksi erilaisia työvälineitä hyödyntämällä. Nuoret pohtivat muun muassa, millaisia asioita he pitävät tärkeinä, mitkä ovat juuri heidän vahvuuksiaan ja mistä he unelmoivat. Sen jälkeen selvitetään yhdessä, kuinka omia vahvuuksia voi hyödyntää työllistymisessä tai opinnoissa ja millaisia työtehtäviä kohti omat kiinnostuksen kohteet nuoria ohjaavat.

Mitä minä osaan?

Tulevaisuuden työelämässä osaaminen korostuu. Teknologian kehittymisen ja digitalisaation myötä automatisoitavaa työtä katoaa ihmisten ulottuvilta. Siksi nuorten on tärkeää miettiä, millaista osaamista kannattaa kartuttaa ja millaista hyödynnettävää osaamista heillä jo on. Valmennuksessa selvitetään myös, miten erilainen osaaminen saadaan näkyväksi ja harjoitellaan työhön tai opintoihin hakeutumista.

Osaaminen pyritään viemään kattavasti NäytönPaikka-palveluun, jolloin se on helposti ja nopeasti löydettävissä ja esiteltävissä mahdollisille työnantajille. Digitaalisessa muodossa listattu osaaminen kulkee aina mukana älypuhelimessa.

Mihin minä pystyn?

Nuorilla on usein epärealistisia käsityksiä omasta pystyvyydestään. Pystyvyyden aliarviointi tuottaa esteitä työllistymiselle. Valmennuksessa pyritään selvittämään jokaisen osallistujan henkilökohtaista pystyvyyttä vahvuuksien tunnistamisen kautta ja kannustamaan tavoittelemaan omia unelmiaan elämässä.

Tulevaisuusohjauksen avulla nuoria pyritään ohjaamaan positiivisella ja ratkaisukeskeisellä otteella kohti itselleen realistisesti tavoiteltavissa olevaa tulevaisuutta. Tuunaa tulevaisuutesi -valmennuksessa hyviksi havaittuja ohjausmenetelmiä ja ohjauksen työkaluja kuvataan tarkemmin syksyllä 2019 julkaistavassa Motiivi-hankkeen julkaisussa. Julkaisu on tarkoitettu työvälineeksi kaikille nuorten kanssa työskenteleville.

Motiivi-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Kirjoittanut Anni Taina

Kirjoittaja työskentelee Motiivi-hankkeen projektityöntekijänä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.

Avainsanat: