Osaamispolkumentorointiin osallistuvat ovat välittäjiä niin oman organisaationsa sisällä kuin asiakkaiden suuntaan.

Työelämän kehittämistä ketterästi ja verkostomaisesti

09.12.2019

Miltä kuulostaisi ketterästi ja verkostomaisesti toimiva, alueellisiin työelämän osaamistarpeisiin nopeasti ja täsmällisesti vastaava, yksilölliset oppimisratkaisut mahdollistava osaamisen kehittämisen malli? Utopistiselta? Ehkä. Tavoittelemisen arvoiselta? Kyllä!

KYMIEXACT-hankkeen lähtökohtana on ollut rakentaa Kymenlaakson alueen koulutustoimijoiden, yritysten ja työvoimaviranomaisten kanssa toimintamalli, jonka avulla lisätään alueellista osaamispääomaa ja tuotetaan joustavia täsmäosaamisen polkuja. Visiona on ollut verkostomainen organisaatio, jossa jokaisella toimijalla on oma roolinsa.

Kuvittele, jos asiakas voisi ottaa yhteyttä yhteen verkoston toimijoista ja saada käyttöönsä koko verkoston palvelut joutumatta etsimään tarvitsemaansa monesta paikasta.

Verkostomalli ja työelämäyhteistyön profiilit

Alueellisia osaamistarpeita ja asiakasprofiileja on tunnistettu ja määritelty työpajoissa. Työskentelyyn on osallistettu niin koulutusorganisaatioiden toimijoita kuin elinkeinoelämän edustajia. Tarkastelun keskiössä ovat olleet alueen älykkään erikoistumisen strategian mukaisesti logistiikka, digitalisaatio ja biotalous.

Työpajojen pohjalta voidaan todeta, että monet osaamistarpeet ovat alariippumattomia, yleisiä työelämätaitoja. Yhtä lailla korostuu tarve hyvinkin alaspesifistä, syvästä ammatillisesta osaamisesta. Suurempi haaste on kuitenkin se, ettei osaamisen tarpeita välttämättä tunnisteta. Tarpeiden tunnistamisessa ja niitä vastaavan osaamisen hankkimisessa KYMIEXACT-verkosto voi tulla avuksi. Tavoitteena oli kehittää KYMIEXACT-toimintamalli, joka on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Yhteistyön profiilit Xamkin esimerkin avulla kuvattuina. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Kuvan 1 mukaan eri yhteistyötavoille on kysyntää ja niitä tarvitaan. Tarpeet ja kriteerit määritellään yhteistyösopimuksissa.  Strateginen yhteistyö voidaan kuvata myös verkostomallina, jolloin yhden kumppanin sijaan on kokonainen verkosto, jonka kanssa on luotu yhteiset rakenteet, toimintamallit ja sopimukset.

Verkostomallissa tarvitaan uudenlaista ajattelua, joka haastaa perinteiset koulutustoimijat ja ansaintamallit.  On totuttu ajattelemaan, että yksi organisaatio hoitaa koko paletin myynnistä toteutukseen ja kerää voitot. Voisiko KYMIEXACT yhteistyömalli perustuakin siihen, että kumppaneilla on erilaisia rooleja palveluprosessissa, ja jokainen saa korvauksen omasta osuudestaan?

Työnjakoa voidaan tehdä myös verkoston ylläpidon suhteen: yksi vastaa mentoriverkoston koordinoinnista, toinen ennakointitiedon kokoamisesta, kolmas verkkopalvelun ylläpidosta. Verkosto toimii vain, kun kaikki kokevat saavansa siitä todella konkreettista hyötyä niin yksilö- kuin organisaatiotasolla.

Käytännön esimerkki: Osaamispolkumentorointi

Osaamispolkumentoroinnin ydinajatus on asiakkaan tukeminen koulutusorganisaatiorajat ylittävien osaamispolkujen luomisessa. Tällä hetkellä haasteena on asiakkaiden tavoittaminen, olivatpa he sitten yksilöitä tai organisaatioita.

Kaikilla verkoston kumppaneilla on sama, yhteinen haaste; ei ole riittävästi aikaa eikä resursseja jalkautua yrityskentälle ja kohdata yrittäjiä ja työnantajia. Verkosto auttaa tässä ja jakaa tietoa verkoston kautta puolin ja toisin. Verkosto voi toimia myös alakohtaisesti, jolloin mentorit liikkuvat siellä, missä oman alan ihmiset kohtaavat.

Verkoston toiminnan kehittymisen myötä on muodostunut ajatus siitä, että osaamispolkumentorointi kiteyttää koko KYMIEXACT-verkoston toiminnan. KYMIEXACT-verkostomallin todellinen toteutuma ja malli on tämä mentorointi. Osaamispolkumentorointiin osallistuvat ovat verkoston kumppaneiden asiakasrajapinnoissa toimivia henkilöitä. He ovat välittäjiä niin oman organisaationsa sisällä kuin asiakkaiden suuntaan.

Pohdinta

Mentorointitapaamisissa on tunnistettu yhteisiä tavoitteita, haasteita ja hyötyjä. Yksi näistä on erilaisten asiakkaiden kohtaaminen ja siihen liittyen verkostolle järjestetään koulutusta.

Edellytyksiä toiminnan jatkumiselle vuoden 2019 jälkeen luodaan kuvaamalla verkoston toimintaa, rajapintoja ja eri alojen alueellisia koulutuspolkuja sekä sopimalla toiminnan käytännön järjestelyistä. KYMIEXACT-mentorointiverkosto koostuu tällä hetkellä pääasiassa koulutustoimijoista, mutta toiminta on avointa ja kaikki aiheesta kiinnostuneet: liittykää joukkoon!

KYMIEXACT-hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Kirjoittaneet Satu Peltola ja Mirva Pilli-Sihvola

Peltola työskentelee yliopettajana ja Pilli-Sihvola verkko-opetuksen koordinaattorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.