Noin 70 opiskelijan ryhmä aloitti opintonsa tiiviillä lähiopetusta sisältävällä orientaatioviikolla ja sen jälkeen opiskelijat suuntasivat kolmen viikon ajaksi ohjatulle verkko-opiskelun jaksolle.

Uusi monimuotokoulutus on työelämälähtöistä oppimista

09.12.2019

Mikkelin liiketalouden opetus otti uuden suunnan kohti tulevaisuutta syksyllä 2019, kun liiketalouden monimuotoryhmä aloitti opintonsa.

Noin 70 opiskelijan ryhmä aloitti opintonsa tiiviillä lähiopetusta sisältävällä orientaatioviikolla ja sen jälkeen opiskelijat suuntasivatkin jo kolmen viikon ajaksi ohjatulle verkko-opiskelun jaksolle. Kyseessä on uuden näkökulman monimuotototeutus Mikkelin liiketalouden yksikössä.

Mikkelin liiketalouden monimuotokoulutuksessa lähtökohtana on lähiopetuksen ja verkko-opetuksen yhdistäminen. Opiskelijat tulevat Mikkelin kampukselle noin kolmen viikon välein ja lähijakso toteutetaan kolmena arkipäivänä.

Lähipäivien aikana opiskelijat tekevät käytännön projekteja ja tehtäviä vuorovaikutuksessa ryhmän ja työelämän kanssa. Lähijaksoilla opiskelijat tutustuvat toisiinsa, oppivat tiimityöskentelyä ja luovat tulevaisuuden uralleen tärkeitä työelämäverkostoja.

Lähijaksojen välillä opiskelijat opiskelevat ohjatuilla verkkokursseilla. Verkossa opiskellaan erilaisten materiaalien avulla, osallistutaan opettajan pitämille verkkoluennoille ja -keskusteluihin ja suoritetaan opintojakson aihetta ja työelämäyhteistyötä tukevia oppimistehtäviä ja tenttejä.

Taustalla käytännön syyt

Syynä uuteen monimuotoryhmän aloittamiseen oli tarve vastata työelämän tarpeisiin paremmin ja mahdollistaa ketterä opintojaksoyhteistyö yritysten kanssa. Päätökseen vaikutti myös se, että perinteisen päiväopetuksen kysyntä laski selvästi viime vuosina ja opiskelijoiden osallistuminen päiväopetuksen lähitunneille huomattiin olevan laskussa.

Mikkelin liiketaloudessa on ollut verkko-opetusta jo usean vuoden ajan ja se on ollut vetovoimainen koulutus. Nyt piti kuitenkin lähteä miettimään jotain uutta verkkokoulutuksen rinnalle ja päädyttiin monimuotokoulutukseen.

Monimuotokoulutuksen aloittamisen taustalla oli vahvasti myös Xamkin pedagogisen kehittämisohjelman tavoitteet. Niiden mukaan ”oppiminen tapahtuu vuorovaikutussuhteissa erilaisissa ympäristöissä ja yhteisöissä, mutta myös itsenäisesti asioihin syventyen. Opiskelija nähdään aktiivisena ja vastuullisena oman osaamisensa kehittäjänä”. Liiketalouden uusi monimuotokoulutus toteuttaa näitä kaikkia tavoitteita.

Aktiivinen ja itsenäinen opiskelija menestyy

Monimuotototeutus vaatii opiskelijoilta tavoitteellisuutta, aktiivisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Loppujen lopuksi nämä ovat juuri niitä asioita, joita vaaditaan ammattikorkeakouluopiskelijoilta, kuin myös työelämässä menestymiseen.

Lähijaksoilla opiskelijat tutustuvat toisiinsa, oppivat tiimityöskentelyä ja luovat tulevaisuuden uralleen tärkeitä työelämäverkostoja.

Monimuoto-opinnot haastavat opiskelijat uudella työelämää jäljittelevällä tavalla, kun itseohjautuvuutta ja vastuullisuutta tarvitaan enemmän kuin päiväopetuksessa. Samalla opiskelija saa myös enemmän päätäntävaltaa opintojensa edistämiseen ja aikatauluttamiseen. Verkko-opiskelun jaksoilla opiskelijat pystyvät hyvin joustavasti sovittamaan opiskelun omiin aikatauluihinsa sopiviksi.

Monimuotototeutuksen taustalla vaikuttavat myös Flipped learning -periaatteet. Verkko-opiskelun jaksoilla opiskelijat opiskelevat teoriapohjaa itsenäisesti. Verkko-opiskelun tukena opettajan tuottamat video-, luku- ja reflektointimateriaalit. Lähijaksolla keskitytään toiminnalliseen teorian soveltamiseen käytännössä, niin ryhmän kesken, kuin myös eri työelämän toimijoiden kanssa.

Parhaimman hyödyn monimuoto-opiskelijat saavat opinnoistaan silloin, kun he osallistuvat aktiivisesti ja säännöllisesti lähijaksoille ja edistävät opintojaan itseohjautuvasti myös verkko-opiskelujakson aikana.

Joustavuus saa kiitosta

Monimuoto-opiskelija Mikko Rikama (24) on tyytyväinen ensimmäisen lukukauden kokemuksiinsa.

‒ Todella hyvä! Ensin mietin päiväopintoihin hakemista, mutta päädyin kuitenkin hakemaan liiketalouden monimuoto-opintoihin. Olen tykännyt todella paljon, verkkojaksoilla saan itse määritellä oman tahtini ja pystyn käymään samalla esimerkiksi duunissakin. Lähijaksoilla tehdään käytännössä porukalla, eikä istuta vain luennoilla. Peukut ylöspäin!

Ensimmäinen lukukausi alkaa olla takana ja kokemuksia on jo kertynyt. Näistä ponnistetaan eteenpäin ja kehitytään vielä paremmaksi koulutukseksi vastaamaan työelämän tarpeita. Peukut ylöspäin!

Kirjoittaneet Anna-Liisa Immonen ja Liisa Laitinen

Immonen työskentelee liiketalouden koulutusvastaavana ja lehtorina ja Laitinen liiketalouden opiskelijavastaavana ja lehtorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.