Sairaanhoidon toimintaympäristönä laiva on haastava. Tilat ja välineet ja sitä myötä tutkimus- ja hoitomahdollisuudet ovat rajalliset. Voimakas merenkäynti tai black out saattavat hankaloittaa tilannetta entisestään.

Atlantille ei voi soittaa ambulanssia

09.12.2019

Merenkulun päällystön on hallittava terveydenhuollon, sairaanhoidon ja lääkintähuollon kannalta potilaan tutkimus, hoito ja seuranta laivoilla. Tehtävän tueksi laadittu Laivasairaanhoidon käsikirja uudistui tänä vuonna. Merellä sattuviin tilanteisiin saa tukea myös lääkärikonsultaatiopalvelun kautta.

Aluksen päällikkö vastaa sairaanhoidosta aluksellaan. Hän määrää tehtävän siihen koulutusta saaneelle henkilölle. Matkustaja-aluksilla sairaanhoidosta vastaa yleensä lääkäri ja/tai yksi tai useampia laivasairaanhoitajia. Rahtialuksissa tehtävää hoitaa yleensä yksi perämiehistä.

Tehtävän edellyttämät taidot saadakseen meripäällystön tulee suorittaa kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan STCW-yleissopimuksen (Standards of Training Certification and Watchkeeping including 2010 Manila amendments 2011) mukaiset terveydenhuollon koulutukset. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on yksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin auditoimista STCW-vaatimukset täyttävistä kouluttajista.

Merenkulkijat eivät aina ole tavallisen työterveyshuollon tai terveydenhuollon saavutettavissa. Työjaksot, eli ”törnit”, voivat olla pitkiä ja aluksen reitti voi kulkea pitkän ajan etäällä satamista niin, ettei potilaan evakuointi ole mahdollista helikopterillakaan.

STCW:n mukainen terveydenhuollon, sairaanhoidon ja lääkintähuollon kertauskoulutus laivapäällystölle ja laivasairaanhoidosta vastaaville henkilöille (STCW A-VI/4-2) 19/11 tuottaa vaadittavan osaamisen sairastumis- ja vammautumistilanteissa. Koulutus takaa, että merenkulkijoilla on tarjolla mahdollisimman saman tasoinen tietotaito potilaan tutkimiseen ja hoitamiseen, kuten Kansainvälisen työjärjestön (ILO) merityöyleissopimus Maritime Labour Convention (MLC 2006) edellyttää. Laivatyöhön osallistuakseen merenkulkijalla tulee olla merimieslääkärin todentama hyvä terveydentila, joka arvioidaan säännöllisin väliajoin (Laki laivaväen lääkärintarkastuksista 1171/2010).

Sairaanhoito laivaympäristössä

Sairaanhoidon toimintaympäristönä laiva on haastava. Aluksen tilat ja välineet, ja sitä myötä tutkimus- ja hoitomahdollisuudet ovat rajalliset. Aluksen hoitovälineet eivät yllä sairaanhoitoyksiköiden tasolle. Sairaanhoitoa edellyttävä tilanne saattaa lisäksi sattua muun poikkeavan tilanteen, esimerkiksi voimakkaan merenkäynnin tai black outin yhteydessä, jolloin toiminta voi hankaloitua entisestään.

Merenkulkijoiden tueksi on perustettu Telemedical-palvelu (Telemedical Assistance Service, TMAS). TMAS-palvelun kautta alukset voivat ottaa yhteyttä meripelastusjohtokeskukseen, joka välittää puhelun päivystävälle lääkärille. Matkapuhelinverkon kantamattomissa yhteys voidaan muodostaa satelliittipuhelimen tai muun GMDSS-laitteen (Global Maritime Distress and Safety System) välityksellä. Jos tiedonsiirtoyhteys sallii, lääkärikonsultaatiota voidaan tukea esimerkiksi videoneuvotteluvälinein.

Lääkärikonsultaatiopalvelun tehokas käyttö edellyttää, että puheluun vastaava lääkäri tuntee alusten erityisolosuhteet. Potilaan tutkiminen ja tietojen oikeellinen kirjaaminen ovat aina keskeisessä roolissa. Konsultaation perusteella lääkinnästä vastaavan henkilön on myös kyettävä suoriutumaan niistä toimenpiteistä, joihin lääkäri ohjeistaa.

Laivasairaanhoidon koulutussisällöillä pyritään kattamaan todennäköisimmät sairaanhoidolliset tehtävät. Koulutus huomioi käytännön tutkimus- ja hoitomahdollisuudet sekä aluksella käytettävissä olevat välineet. Laivalla käytössä olevaa lääkevalikoimaa säätelee laki (584/2015) ja asetus (589/2015) laiva-apteekista. Laiva-apteekin lääkkeet kirjauksineen tarkistaa jonkin sopimusapteekin työntekijä ja kirjausten tulee olla huolellisia.

Laivasairaanhoidon koulutus

Laivaväkeen kuuluvilla tulee olla ensiapukoulutus ja lääkintähuollosta vastaavalla laivaväen terveydenhuoltokoulutus (Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä 508/2018).

Laiva-apteekista vastaavan henkilön tulee osata käyttää Laiva-apteekkipäätöksen mukaisia lääkkeitä ja laitteita. Tätä varten vuonna 2015 annettiin asetus Laiva-apteekista (589/2015). Uudistusta odotettiin muutama vuosi, sillä joidenkin hoitovälineiden ja lääkkeiden tiedettiin uudistuneen hoitotyössä ja akuuttihoidossa myös maissa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toteuttaa vaaditun koulutuksen sekä meri-insinööreille että merikapteeneille tutkinnon aikana. Lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu täydennyskouluttaa terveydenhuollon, sairaanhoidon ja lääkintähuollon kertauskoulutusta laivapäällystölle ja laivasairaanhoidosta vastaaville henkilöille (STCW A-VI/4-2) 19/11. Koulutuksesta saatava sertifikaatti on voimassa viisi vuotta, ja se tulee päivittää täydennyskoulutuksella.

Lääkkeet ja ohjeet aluksissa

Laiva-apteekissa on oltava alusluokan edellyttämät lääkkeet ja hoitotarvikkeet sekä tarkoitukseen soveltuva lääkintäopas. Nämä tulee tarkistaa aina kun seuraava työntekijä saapuu työvuoroon ja ottaa tehtävän vastuulleen.

Alusluokkiin A, B ja C kuuluvien alusten laiva-apteekissa on oltava uusin painos IMO:n Kansainväliset merkinantokoodit -julkaisusta (International Code of Signals) radio- ja satelliittiteitse tapahtuvaa lääkärin neuvojen kysymistä varten. Lisäksi alusluokkiin A ja B kuuluvien alusten laiva-apteekissa on oltava lääkevalmistekirja.

Vaarallisia aineita kuljettavien alusten laiva-apteekissa on oltava uusin painos MFAG-oppaasta (Medical First Aid Guide for Use in Accidents involving Dangerous Good). Lääkintäoppaan ja lääkevalmistekirjan on oltava aluksen työkielellä. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laiva-apteekista 589/2015.) Lisäksi laivalta tulee löytyä uusin painos teoksesta International Medical Guide for Ships (WHO).

Uudistunut käsikirja

Tehtävän tueksi laadittua uudistettua Laivasairaanhoidon käsikirjaa oli odotettu julkaistavaksi jo muutaman vuoden ajan. Uusimmassa versiossa (Miilunpalo, P. & Lindfors, H. 2019) ohjeet on päivitetty vastaamaan uusinta laiva-apteekin varustusta sekä uusia hoitosuosituksia.

Käsikirja tukee meripäällystöä tilanteissa, joissa on selviydyttävä ilman terveydenhuollon ammattiapua. Käsikirja toimii myös STCW-koulutusten oppikirjana. Tarvittavan osaamisen voi kuitenkin hankkia vain harjoittelemalla tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä käytännössä. Oppimisympäristöinä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on teorialuokkien lisäksi Minisairaala ja simulaatiotila sekä ajanmukaiset välineet.

Edellä kuvattu on vain pintaraapaisu laivasairaanhoidosta. Asiaa käsitellään tarkemmin tulevissa TKI-katsauksissa – pysy siis kuulolla!

Kirjoittaneet Justiina Halonen ja Terhi Hede

Halonen työskentelee merenkulun tutkimuspäällikkönä ja Hede terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikössä lehtorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.