Osa yrityksistä osaa hyödyntää digitaalista markkinointia hyvinkin tehokkaasti.

Nyt pistetään vauhtia digimarkkinointiin

29.03.2020

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on neljän kansainvälisen kumppaninsa kanssa vahvistamassa pienten ja keskisuurten yritysten osaamista digitaalisessa markkinoinnissa.

Fonecta teetti Marketing Clinicillä vuonna 2018 Digitaalinen markkinointi ja markkinoinnin myytit -tutkimuksen, johon vastasi suomalaisyrityksistä 147 markkinointipäättäjää. Tutkimuksen mukaan suomalaisissa yrityksissä ei osata hyödyntää digitaalisen markkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia osaamisvajeen ja resurssipulan vuoksi.

Digitaalisen markkinoinnin hyödyntämisen suurimmiksi haasteiksi nousivat Fonectan tutkimuksessa osaamisvaje ja resurssipula.

Toki tutkimuksen tuloksista ilmeni myös, että osa yrityksistä osasi hyödyntää digitaalista markkinointia hyvinkin tehokkaasti. Fonecta tarjoaa digitaalisen markkinoinnin palveluja yrityksille ostopalveluina.

Xamk on yhdessä neljän kansainvälisen yhteistyökumppanin kanssa havainnut saman haasteen erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten digitaalisen markkinoinnin hyödyntämisessä. Nämä viisi oppilaitosta vastaa haasteeseen räätälöimällä koulutusmateriaaleja, oppimisympäristön ja workshoppeja. Työ tehdään kansainvälisessä INSOM-hankkeessa kahden vuoden aikana.

Digitaalinen markkinointi kehittyy nopeasti

Digitaalisen markkinoinnin hyödyntämisen suurimmiksi haasteiksi nousivat Fonectan tutkimuksessa osaamisvaje ja resurssipula. Digitaalisen markkinoinnin työkalujen haltuunotto koettiin haastavana, sillä erityisesti pk-yrityksissä työkalut tulisi olla suoraviivaisesti hyödynnettävissä arkipäivän tekemisessä, ja niiden tulisi palvella yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita.

Osaamishaaste näkyy myös ulkoisesti ostettavien palvelujen hankkimisessa, sillä yrityksillä voi olla haasteita ymmärtää mitä kaikkea he ovat ostamassa ja miten ulkoisesti hankittavat palvelut täydentävät yrityksen itse toteuttamia markkinointitoimenpiteitä. Tärkeää on siis kehittää omaa markkinoinnin osaamista pk-yrityksissä, ja hankkia myös oikea partneri auttamaan digitaalisen markkinoinnin toteutuksessa.

– Suomalaiset pk-yritykset haluavat kumppanikseen luotettavan, täsmällisen ja selkokieltä puhuvan digitaalisen markkinoinnin asiantuntijan. Asiakasymmärrys eli kumppanin kyky ymmärtää asiakasyrityksen tapaa tehdä liiketoimintaa, yksilöllisyys, täsmällisyys ja digitaalisen markkinoinnin monipuolinen hallinta ovat avainasioita, sanoo partner Kari Haaja Strix Marketing Oy:stä. Yritys tarjoaa sisältö- ja digitaalisen markkinoinnin palveluja monipuolisesti.

Resurssi- ja aikapula oli toinen tutkimuksessa esille tullut haaste. Erityisesti pk-yrityksissä resurssit ovat usein hyvinkin rajalliset, ja markkinointiin käytettävä aika samoin. Voi olla, että markkinointi kuuluu esimerkiksi toimitusjohtajan, myyntipäällikön tai toimistopäällikön vastuulle kaikkien muiden tehtävien ja vastuualueiden lisäksi.

On ymmärrettävää, että yrityksen operatiivisen toiminnan kiireissä markkinointi jää usein mietittäväksi ja toteutettavaksi viimeisimpien asioiden joukkoon arkipäivän kiireessä.

Koulutetaan sekä opiskelijoita että aikuisopiskelijoita

INSOM on tsekkiläis-bulgarialais-italialais-unkarilais-suomalainen yhteishanke.

Kansainvälinen INSOM-hanke (Innovative support network for students in the field of online marketing) kokoaa yhteen viisi eri toimijaa kaksivuotiseen hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten digitaalisen markkinoinnin osaamista.

Osaamisen kehittämisen kohteena ovat aikuisopiskelijat eli esimerkiksi näissä yrityksissä digitaalista markkinointia tekevä henkilöstö sekä opiskelijat, jotka valmistuttuaan hyvin suurella todennäköisyydellä työllistyvät juuri pienten ja keskisuurten yritysten palvelukseen.

Hanke käynnistyi 1.9.2019. Aluksi kartoitettiin kahden eri kyselyn avulla sekä haastatteluin kaikissa viidessä maassa yritysten henkilöstön sekä omistajien näkemyksiä digitaalisen markkinoinnin haasteista sekä sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin mitä digitaalisen markkinoinnin aktiviteetteja yritykset toteuttavat itse sisäisesti ja mitä aktiviteetteja on ulkoistettu palveluntarjoajille. Tavoitteena on selvittää yritysten digitaalisen markkinoinnin nykytila sekä kartoittaa hankkeessa toteutettavien koulutusmateriaalien sisältöä ja muotoa.

Koulutusmateriaaleista luodaan digitaalinen koulutusalusta, jota opiskelijat ja aikuisopiskelijat voivat hyödyntää itseopiskeluna. Digitaalisen markkinoinnin osaamisten kehittämistä ei jätetä ainoastaan itseopiskelun varaan, sillä alustalle koottuja materiaaleja hyödynnetään myös jokaisessa osallistujamaassa järjestettävissä workshopeissa. Kaikki hankkeen materiaalit, koulutusalusta ja workshopit löytyvät kaikilla viidellä kielellä sekä englanniksi.

Tarvitaan myös kykyä ostaa palveluja

Hankkeen tavoitteena on kehittää digitaalisen markkinoinnin osaamista hyvin monipuolisesti. Henkilöstön ja opiskelijoiden eli pk-yritysten tulevien asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen auttaa myös digitaalisen markkinointipalvelujen ostamisessa ulkopuolisilta palveluntarjoajilta, kun yritysten edustajat tietävät paremmin mitä ovat ostamassa.

Voi olla, että yritykset jatkossakin tekevät osan markkinoinnista sisäisesti ja osa tulee ulkopuolisten ammattilaisten toteuttamana. Eri toimista pitäisi kuitenkin koostua selkeä kokonaisuus, jossa jokainen osio täydentää toisiaan, ja toimii yrityksen markkinoinnin tavoitteiden edistämiseksi.

Tämä Erasmus+-hanke on rahoitettu Tsekistä, ja sitä hallinnoi Czech University of Life Sciences Prague. Xamkin lisäksi osatoteuttajina ovat Student Computer Art Society Bulgariasta, Universita Degli Studi di Cagliari Italiasta sekä Trebag Szellemi Trulajdon-Es Projektmenedzser Kft Unkarista.

Kirjoittanut Pia Jääskeläinen

Kirjoittaja työskentelee lehtorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusyksikössä.