Hankkeiden vaikeuksia ovat olleet asiakkaiden tavoittaminen, aikatauluista sopiminen ja niissä pysyminen, muutokset henkilöstöissä ja toimitiloissa sekä teknologisiin ratkaisuihin liittyvät haasteet ja tietosuojakysymykset.

Koronan pakottama digitaalisuus lisäsi TKI-työn saavutettavuutta

07.12.2020

Korona-aika ja poikkeusolot jatkuvat vain. TKI-toiminnassa tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että joudutaan pohtimaan uusia tapoja tavoittaa kohderyhmiä. Monen hankkeen toiminnot ovat viivästyneet, koska kasvokkaisia tapaamisia ei ole pystytty järjestämään ja on jouduttu suunnittelemaan uusia keinoja vuorovaikutuksen rakentamiselle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportin mukaan useissa hankkeissa osallistujamäärät ovat poikkeustilanteen vuoksi pienentyneet ja toimintaa on jouduttu supistamaan. Hankkeissa on muokattu hankesuunnitelmia ja kehitetty uusia toimintatapoja, kun toimintaa on jouduttu siirtämään aiempaa enemmän etäyhteyksien varaan.

THL:n tutkimuksessa ilmenneitä hankkeiden haasteita ovat olleet asiakkaiden tavoittaminen, aikatauluista sopiminen ja niissä pysyminen, muutokset henkilöstöissä ja toimitiloissa sekä teknologisiin ratkaisuihin liittyvät haasteet ja tietosuojakysymykset.

Helpompi saavuttaa, lisää visuaalisuutta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankehenkilöstöltä saamiemme kokemusten perusteella lisääntynyt digitaalisuus on lisännyt hankkeiden saavutettavuutta sekä antanut uusia mahdollisuuksia visuaalisuuden lisäämiselle.

Monen hankkeen toiminnot ovat viivästyneet, koska kasvokkaisia tapaamisia ei ole pystytty järjestämään ja on jouduttu suunnittelemaan uusia keinoja vuorovaikutuksen rakentamiselle. Kuva: Pixabay

Hankkeiden etäratkaisut tosin ovat sujuneet vaihtelevalla menestyksellä, kun ongelmia on voinut esiintyä erilaisten järjestelmien käyttämisessä, ja osallistujat ovat saattaneet jäädä passiivisiksi. Live-työpajojakin on pidetty, mutta olemassa olevat määräykset ovat niissäkin rajoittaneet yhdessä toimimista.

Marko Tanskanen kuvaa Carve-hankkeen etenemistä korona-aikana näin:

CARVE on kehityshanke (www.xamk.fi/carve), jossa pyritään edistämään työhyvinvointia tuunaamalla työtä omaan vuorokausirytmiin perustuen. Hanketoimintaan liittyy yrityskohtaiset hyvinvointimittaukset alussa ja noin 5 kk sen jälkeen. Mittausten välissä pidetään erilaisia työpajoja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Tammi-helmikuussa keväällä 2020 hanketoiminnat aloitettiin suunnitellusti, ja pystyimme sopimaan hankkeen etenemisestä suoraan yrityksissä. Maalis-kesäkuussa koronapandemia kuitenkin vaikutti nopeasti työympäristöön, ja hanketoiminnassa jouduttiin siirtymään etätoteutuksiin. Myös asiakasyritystemme työympäristöissä ja henkilöstössä tapahtui muutoksia.

Maaliskuussa perustimme Microsoft Teamsiin CARVE-yhteisön, johon kutsuimme keväällä hanketoimintaan osallistuvat työntekijät. Tämä toimi hyvänä alustana hankkeessa tuotettujen materiaalien jakamiselle. Koska Teams ja etätyöt saattoivat olla useille vieraita, niin ensimmäiset CARVE-yhteisön kanavamme olivat ”Teams-perehdytys” ja ”Vinkkejä etätöihin”. Lisäksi jaoimme ekstramateriaaleja hanketoimintaan liittyen.

CARVE-yhteisössä ei kuitenkaan saatu paljoa keskustelua aikaiseksi, ja muutenkin oli vaikeaa seurata osallistujien aktiivisuutta. Työpajojen sisällöt pystyttiin pitämään pääosin suunniteltuina, mutta vuorovaikutuksen aikaansaaminen oli etänä vaikeaa. Osallistujien oli vaikea keskittyä aiheisiin omilta koti- tai työkoneiltaan. Hankehenkilöstölle tässä jäi vielä opittavaa osallistavien etämenetelmien harjoitteluun.

CARVEssa etämenetelmien suunnittelu ja opettelu vei ylimääräistä työaikaa, mutta ehdimme kuitenkin suorittaa työhyvinvoinnin loppumittaukset touko-kesäkuussa, ja annoimme loppupalautteet etänä. Iloksemme saimme positiivisia mittaustuloksia ja palautteita, vaikka työpajatoiminta oli vähän suunniteltua vajaampaa. Etätyöskentely antoi työntekijöille uusia mahdollisuuksia työn tuunaamiseen itselleen yksilöllisesti miellyttävämmäksi.

Xamkin TKI-toiminnassa tapahtuneet koronamuutokset vaikuttavat samanlaisilta kuin THL:n raportissa. Hyvinvoinnin hankkeissa olennaista on se, että kohderyhmä voi edelleen osallistua tavalla tai toisella toimenpiteisiin ja tuntee hyötyvänsä hankkeesta. Vastaukset osoittivat, että haasteita on ollut, mutta niitä on myös pyritty ratkaisemaan, ja hankkeet ovat edenneet.

Nähtäväksi jää, kuinka kauan korona vaikuttaa TKI-työhön, kehittyvätkö etäratkaisut entisestään ja tuleeko niistä joka tapauksessa pysyvä lisä yritysten parissa tehtävään hanketoimintaan.

Lähteet:

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/ajankohtaista/osallisuushankkeiden-toiminta-korona-ajan-poikkeusoloissa-ja-sokra-koordinaation-tuki

Teams-kysely Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kestävän hyvinvoinnin hankehenkilöstölle.

Kirjoittaneet Sirkka Komulainen ja Marko Tanskanen

Komulainen työskentelee tutkimuspäällikkönä ja Tanskanen TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Kestävän hyvinvoinnin vahvuusalalla.