Nuorisotyöntekijät ovat nuorisotyötä koskevassa nopeassa tiedontuotannossa avainasemassa.

Nopeasti muuttuva maailma tarvitsee nopeaa tietoa

06.10.2020

Nuorten maailma ja sen myötä nuorisotyö muuttuvat nopeasti, jolloin myös tiedontuotannon on pystyttävä reagoimaan muutokseen. Nopean tiedontuotannon avulla pyritään vastaamaan nopeasti nouseviin ilmiöihin koulutuksen kehittämiseksi ja päätöksenteon tueksi.

Yhteiskunnassa on monia eri tiedontarpeita, joihin tulee vastata eri keinoilla. Tiedontuotannon eri tavat on jaoteltu perustutkimukseen, soveltavaan tutkimukseen ja kehitystyöhön (Toikko & Rantanen 2009, 20). Näillä kaikilla on oma paikkansa tiedontuotannon kentällä. Pitkäjänteinen perustutkimus on merkittävässä roolissa nuorisotyön kehittymisen ja ymmärtämisen näkökulmasta.

Usein päätöksenteon ja kehittämisen prosessit kuitenkin etenevät perustutkimusta nopeammassa tahdissa. Pitkäjänteisen perustutkimuksen lisäksi tiedontuotannon yhtenä tavoitteena on vastata yhteiskunnallisiin ilmiöihin nopeasti reagoimalla. Tämän kaltaisen nopean tiedontuotannon tehtävän voidaan katsoa sijoittuvan soveltavan tutkimuksen ja kehitystyön välimaastoon.

Nopean tiedontuotannon tavoitteet

Nopean tiedontuottamisen tarpeisiin pyritään vastaamaan kehittämällä nuorisotyön kentälle yhteistyön kulttuuri, joka tuottaa vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin nuorista ja nuorisotyöstä. Nopea tiedontuotanto kohdistuu tarkasti rajattuun tutkimuskysymykseen, johon kerätään tietoa lyhyellä ajanjaksolla. Tuotettu tieto jalostetaan nopeasti päätöksenteon tueksi ja koulutuksen kehittämiseksi.

Nuorisotyön nopealla tiedontuotannolla on näin ollen kaksi eri tehtävää. Ensimmäinen tavoite on pyrkiä sanoittamaan ja jäsentämään nuorisotyötä kehittämisverkostojen tuottaman tiedon pohjalta. Analysoitu tieto palautetaan nopeasti takaisin tiedon tuottajille, jolloin kentän yhteinen ymmärrys nuorisotyöstä vahvistuu.

Toinen tavoite on vastata tiedolla johtamisen tarpeisiin. Puutteellinen tietopohja voi vaikuttaa negatiivisesti nuoriin, jos kokonaiskuva tuettavasta toiminnasta ei vastaa todellisuutta. Päättäjien kaipaaman numerotiedon yhdistäminen kokemustietoon luo todisteita kehittämisentarpeille ja tekee näkyväksi tarvittavan muutoksen suunnan. (Anttila 2018, 328–329.)

Pelkkä nopea tiedon tuottaminen ei kuitenkaan riitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden toteutumisen kannalta on keskeistä viestiä tuloksista aktiivisesti eri kohderyhmille. Tällöin nuorisotyön yhteiskunnallinen merkitys tule näkyväksi niin päättäjille kuin nuorisotyölle itselleenkin.

Tiedon tuottaminen luo tulevaisuuksia

Tutkimuksen ja kehittämisen rajapinnalla olevan tiedontuotannon on toimittava ennakoiden ja tulevaisuuteen katsoen. Nopea tiedontuotanto vaatii nouseviin ilmiöihin tarttumista ja yhteistä keskustelua toivottavista tulevaisuuksista. Moniäänisyyttä ja osallisuutta korostavassa maailmassa on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus osallistua toivottavien tulevaisuuksien hahmottelemiseen ja toteuttamiseen. (Dufva & Vataja 2020.)

Nuorisotyöntekijät ovat nuorisotyötä koskevassa nopeassa tiedontuotannossa avainasemassa. Tieto ajankohtaisista ilmiöistä on suureksi osaksi nuorisotyöntekijöillä itsellään. Tiedontuotannon prosesseihin osallistumalla nuorisotyöntekijät luovat nuorisotyön toivottavia tulevaisuuksia.

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksen tavoitteena on tutkia ja kehittää nuorisotyötä kunnissa. Lahden kaupungin Kanuunan hallinnoiman osaamiskeskuksen muut osatoteuttajat ovat Juvenian lisäksi Oulun kaupungin Koordinaatti, Nuorisotutkimusseura ry, MIELI Suomen Mielenterveys ry ja Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry. Nuorisoalan osaamiskeskusten rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lähteet:

Anttila, A. 2018. Verrattain kehittävää, eli nuorisotutkijana tietoperustaisessa nuorisotyön kehittämishankkeessa. Teoksessa Kiilakoski, T. & Honkatukia P. (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 206. 327–350.

Dufva, M. & Vataja K. 2020. Ennakoinnissa tarvitaan surffaamista muutoksen aalloilla. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.sitra.fi/blogit/ennakointi-vaatii-nyt-surffaamista-muutoksen-aalloilla [Viitattu 17.9.2020].

Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Näkökulmia kehittämisprosessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-7732-4 [Viitattu 17.9.2020].

Kirjoittaneet Essi Helin ja Marja Moisala

Kirjoittajat työskentelevät projektitutkijoina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Juveniassa Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksessa.