Kuva: Myriams Fotos, Pixabay.

Työelämän uudistaminen on yhteistyötä

27.05.2024

Kamppailemme myös Kaakkois-Suomessa osaavan työvoiman saatavuuden kanssa. Tilanne haastaa meitä kehittämään omia toimintatapojamme ja osaamistamme, jopa asenteitamme, jotta voimme taata hyvän ja tuottavan työelämän niin yksilöille kuin yhteisöillekin. Onkin tärkeää sisäistää aktiivinen ote työelämän uudistamiseen, sillä asiat muuttuvat, halusimme tai emme.

Uudistuvan työelämän osaamiskärki

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tartuttiin työelämän muutokseen kaksin käsin ja lähdettiin aktiivisesti edistämään työelämän uudistamista erityisesti työyhteisöjen näkökulmasta. Alan asiantuntijoita kokoava uusi osaamiskärki on nimeltään  Uudistuva työelämä, ja sen toiminta käynnistettiin vuonna 2023. Toiminnan keskiössä ovat työelämästä nousevat tarpeet, huomioiden kuitenkin myös muun yhteiskunnallisen kehityksen ja tulevaisuuden näkymät.

Jo alusta asti oli selvää, että työelämä uudistuu ja sitä uudistetaan yhteistyön avulla. Työtä ei siis tehdä kuplassa, vaan jatkuvassa vuoropuhelussa yhteistyökumppaneidemme kanssa, ja itse asiassa usein heitä varten. Hyvänä esimerkkinä toimivat eteläsavolaisten pienten ja keskisuurten yritysten kanssa käynnistyneet yhteistyöhankkeet työkykyosaamisen ja -johtamisen kehittämisessä sekä työyhteisöjen monikulttuurisuusosaamisen ja kielitaidon tukemisessa.

Veto- ja pitovoimaa sosiaali- ja terveysalalle

Yhdeksi keskeiseksi teemaksi on noussut sosiaali- ja terveysalan tukeminen henkilöstön veto- ja pitovoimahaasteissa. Etelä-Savossa koordinoimme konkreettista osaamisen ennakointiin ja kehittämiseen liittyvää toimintaa, jota tehdään yhteistyössä Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan sekä muun muassa lähihoitajia kouluttavien Etelä-Savon ammattiopiston ja Ammattiopisto Samiedun kanssa. Mukana ovat myös muut ennakointia toteuttavat alueelliset organisaatiot, kuten Etelä-Savon Maakuntaliitto ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus.

Alueellisen kehittämistyön lisäksi erikoistutkija, dosentti Marja Hult työryhmineen tutkii laajemmin sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden hyvinvointia ja työhön sitoutumista kestävän hoitotyön indikaattoreiden avulla. Kestävää työtä tarkastellaan niin yksilöllisten ominaisuuksien kuin esimerkiksi poliittisen päätöksenteon ja työympäristöön liittyvien tekijöiden näkökulmista.

Tiimissä tehdään myös pelastusalaan kohdentuvaa tutkimusta, erityisesti psykologisen suorituskyvyn, sen häiriintymisen ja häiriötilanteista selviytymisen osalta. Tähän tutkimukseen liittyy myös koulutuksellinen osuus, jonka avulla pyritään vahvistamaan pelastusalan työyhteisöjen ja toimijoiden psykologista suorituskykyä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Myös korkeakoulutus uudistuu

Yhteiskunnan ja työelämän muutos haastaa myös korkeakoulut kehittämään omaa toimintaansa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan toiminnan keskiöön sijoitettiin osaamisen kehittäjät, työyhteisöt sekä heidän arkensa ja tarpeensa. Tulevaisuudessa opitaan entistä enemmän osana työpaikan arkea, mikä haastaa korkeakoulut luomaan uudenlaisia tapoja kehittää niin koulutustuotteita kuin työelämäkeskeistä pedagogiikkaa. Oppimista muotoillaan ja sisältöjä suunnitellaan entistä tiiviimmin työelämän kanssa yhteistyössä, huomioiden myös Xamkin TKI-toiminnasta syntyvä uusi tieto.

Kuten työpaikat, myös korkeakoulutus monimuotoistuu. Tutkintokoulutuksiin osallistuu opiskelijoita entistä moninaisemmilla taustoilla, niin erilaisista kieli- ja kulttuuritaustoista tulevia kuin muilla tavoin erilaisia oppijoita. Neljä Itä-Suomessa toimivaa ammattikorkeakoulua yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa tavoittelevat yhteisellä kehittämishankkeellaan korkeakoulutuksen parempaa saavutettavuutta sekä koulutuksessa aliedustettujen ryhmien koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Luomalla monikulttuurisia opintopolkuja ja niihin soveltuvia ohjaus- ja tukimalleja tavoitellaan opintojen sujuvaa suorittamista ja opiskelijoiden halua jäädä Suomeen asumaan ja työskentelemään opintojen suorittamisen jälkeen.

Kohti koulutusta -hankkeessa puolestaan edistetään kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyössä syystä tai toisesta heikommassa asemassa olevien henkilöiden pääsyä korkeakoulutukseen panostamalla erityisesti matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen parantamiseen. Juuri tämän niin sanotun LUMA-osaamisen riittämätön taso on usein esteenä korkeakoulutukseen hakeutumiseen, joten kehittäminen tukee myös yhteiskunnallista tavoitetta nostaa korkeakoulutettujen nuorten aikuisten määrää lähelle 50 prosenttia vuosikymmenen loppuun mennessä.  

Osana eurooppalaista yhteisöä

Osaamiskärjen katse on ollut alusta asti myös maan rajojen ulkopuolella. Yhteistyötä on rakennettu erityisesti Euroopan Unionin alueella osana Euroopan korkeakoulualuetta. Keskeisimpänä yhteistyöverkostona on Eurooppa-yliopisto INGENIUM, joka omana isona strategisena kokonaisuutenaan vie eteenpäin kymmenen eurooppalaisen korkeakoulun yhteistyötä.

Jatkuvan oppimisen kentällä yhteistyöverkostoa on rakennettu erityisesti pienten osaamiskokonaisuuksien ympärille osallistumalla EU:n European Digital Education Hub -työryhmän työskentelyyn. Pienet osaamiskokonaisuudet (micro-credentials) ovatkin kiinnostava uusi jatkuvan oppimisen avaus niin Euroopassa kuin Suomessakin. Tavoitteena on tarjota työelämän osaamistarpeisiin yhdenmukainen konsepti tutkintoa pienemmille osaamiskokonaisuuksille, toki työelämäyhteistyötä hyödyntäen.

Kohti tulevaisuuden Uudistuvaa työelämää

Reilu vuosi toiminta-aikaa on nyt takana, ja Uudistuvan työelämän parissa työskentelevä työyhteisömme on kasvanut 19 asiantuntijan joukoksi, jotka kaikki työskentelevät yhteisten tavoitteidemme eteen. Yhteisöömme kuuluu tutkijoita, kehittäjiä ja opetushenkilöstöä. Meitä kaikkia yhdistää ihmislähtöinen ja tulevaisuuteen suuntautuva ajattelu ja toiminta.

Aiomme jatkossakin hyödyntää monipuolisesti erilaista tutkimus- ja kehittämistoimintaa edistääksemme hyvää, monimuotoista työelämää. Jo nyt yhteistyöverkostoomme kuuluu kymmeniä yrityksiä, yhdistyksiä, viranomaisia ja koulutuksen järjestäjiä, mutta olemme jatkuvasti avoimia myös uusille yhteistyöavauksille niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.

Jos työelämän uudistamisen teema kiinnostaa, ole rohkeasti yhteydessä!

Uudistuva työelämä -osaamiskärjen käynnissä olevat hankkeet
– RäTy – Räätälöity työ (ESR+)
– Monivoima – Monimuotoisuus pk-yritysten työyhteisöjen voimavarana (ESR+)
– Veto- ja pitovoimaa sotealalle osaamisen ennakoinnilla ja kehittämisellä (ESR+)
– Kohti kestävää hoitotyötä (Työsuojelurahasto)
– RescTrust – Pelastusalan psykologinen suorituskyky yhteiskunnan ja työn murroksissa (Palosuojelurahasto)
– Monikulttuuriset opintopolut (ESR+)
– Koko – Kohti koulutusta (ESR+)
– INGENIUM (Erasmus+)

Kirjoittanut Laura Kuismala

Kirjoittaja työskentelee tutkimuspäällikkönä ja toimii Uudistuvan työelämän tiimin vetäjänä. Uudistuva työelämä -osaamiskärki on osa Xamkin Kestävän hyvinvoinnin vahvuusalaa.