Alustava testi osoitti, että hiilidioksidipäästöihin voidaan vaikuttaa tehokkaasti kuljetustavan valinnalla. Yleensä nelikoptereilla oli huomattavasti alhaisemmat päästöt verrattuna fossiilisia polttoaineita käyttäviin maa-ajoneuvoihin. Kuva: Erna Gronow

Hiilidioksidipäästöihin voidaan vaikuttaa tehokkaasti kuljetustavan valinnalla

29.03.2020

Toteutimme joulukuussa 2019 kokeen, jonka tavoitteena oli saada alustavia tuloksia eri kuljetusmuotojen vaikutuksista hiilidioksidipäästöihin. Testisarjassa vertailtiin kevyen pakettitoimituksen kuljettamisen hiilidioksidipäästöjä viidellä erikokoisella nelikopterilla ja kahdella fossiilista polttoainetta energianlähteenään hyödyntävällä maa-ajoneuvolla.

Toteutetut kokeet ja niiden tulokset esitetään taulukossa 1. Maareitti sijaitsi vaikeakulkuisessa maastossa hiekkatiellä Haminan Ruokosuolla. Lennot lennettiin turvallisissa olosuhteissa Pyhtään lentokentän (Redstone AERO Oy) kiitoradalla ammattilaislennättäjien (Aeria ja Innocode Oy) ohjaamina. Lento- ja maareittien pituudet olivat 2,0 km. Lentoreitti sisälsi edestakaisia lentoja niin, että 500 m näköetäisyysrajaa ei ylitetty lentojen aikana.

Lentojen jälkeen koptereiden akuista mitattiin lentojen energiankulutukset. Lentomatkaa vastaava matka ajettiin myös dieselkäyttöisellä autolla ja maastoajoon tarkoitetulla bensiinikäyttöisellä mönkijällä sekä mitattiin polttoaineiden kulutukset. Näistä alkuperäisistä arvoista laskettiin energiankulutukset ja päästöt ilmakuljetusten ja maakuljetusten vertailua varten. Fossiilisen dieselin hiilidioksidipäästöjen laskemisessa käytettiin arvoja 2660 g CO2 / l ja fossiilisen bensiinin osalta 2335 g CO2 / l [1]. Sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöt laskettiin 158 kg CO2 / MWh (Suomen sähköntuotannon 5 vuoden keskiarvo, Motiva [2]).

Taulukko 1. Nelikopterien ja maa-ajoneuvojen CO2-päästöt.

Tulosten (taulukko 1) perusteella auton ja mönkijän päästöt olivat merkittävästi korkeammat kuin ilmakuljetusten. Nelikopterin koon ja painon kasvaessa lisääntyi myös sen energiankulutus, jolla oli vastaava vaikutus myös päästöihin (kuva 1).

Kuva 1. Nelikopterien CO2-päästöt.

Tämä alustava testi osoitti, että hiilidioksidipäästöihin voidaan vaikuttaa tehokkaasti kuljetustavan valinnalla. Yleensä nelikoptereilla oli huomattavasti alhaisemmat päästöt verrattuna fossiilisia polttoaineita käyttäviin maa-ajoneuvoihin. Tosin nelikopterin koon kasvaessa myös sen päästöt lisääntyivät, joten nelikopterin koko voi olla rajoittava tekijä suunniteltaessa vähäpäästöisiä kuljetuspalveluja suuremmassa mittakaavassa.

Rajoituksena mainittakoon, että kaikki tämän tutkimuksen dronet olivat nelikoptereita. Siksi nämä kokeet kannattaisi toistaa erilaisilla ajoneuvoilla ja erityyppisillä miehittämättömillä ilma-aluksilla.

Lisätietoja: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/vahahiilisyytta-tukevat-dronepalveluratkaisut-etela-suomessa/

Lähteet

[1] Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/tunnusluvut/tunnusluvuttie.htm

[2] Motiva https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiankaytto_suomessa/co2-laskentaohje_energiankulutuksen_hiilidioksidipaastojen_laskentaan/co2-paastokertoimet

In English: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/co2-emissions-of-different-transportation-modes/

Kirjoittanut Minna Jukka

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Uudenmaan liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamassa hankkeessa Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa.