Vasemmalta Jarmo Kõster ja Mihhail Fetissov EMERAsta, Ahti Hyppönen takana Aboa Maresta, Vesa Tuomala Xamkista edessä, Antti Lanki ja Tapani Salmenhaara Xamkiata, Bo Lindroos Aboa Maresta ja Anssi Avelin Ekamista simulaattorikouluttajien työpajassa Kotkassa 30.-31. tammikuuta 2020.

Merenkulun simulaattorit yhteen Suomenlahden oppilaitoksissa

29.03.2020

Yhteiset simulaattoriharjoitukset Suomenlahden molemmin puolin antavat opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella samassa virtuaalisessa oppimisympäristössä, jossa monikulttuurinen viestintä ja tiimityöskentely ovat olennaisia osa koulutusta. CoMET-projektin tavoitteena on yhdistää merenkulun simulaattorit Kotkassa, Tallinnassa ja Turussa.

Viron ja Suomen merenkulun koulutuskeskukset ovat yhdistäneet merenkulkusimulaattorinsa European Maritime Simulator Network -verkon (ESMN) kautta, jonka tarjoaa saksalainen merenkulun logistiikkaa ja palveluita tarjoava Fraunhofer CML -tutkimuskeskus. Yhteisen verkon kautta voimme luoda realistisia liikennetilanteita ja harjoitella samanaikaisesti oppilaitosten opiskelijoiden kanssa yhteisessä simuloidussa merenkulun maailmassa, samalla harjoitusalueella.

Tavoitteena on järjestää yhteisiä simulaattoriharjoituksia ja yhdistää projektikumppaneiden paras tekninen asiantuntemus, simulaatiopedagogiikka ja alusten sekä satamien logistiikka-asiantuntemus. Tallinnalaisen teknisen yliopiston EMERAn, Ida-Virumaan ammatillisen IVKHK-oppilaitoksen, turkulaisen Aboa Maren ja kotkalaisten Ekamin sekä Xamkin yhteistyönä luomme yhteisen merenkulun ammatillisen virtuaalisen koulutustavan, joka vastaa työmarkkinoiden asettamia vaatimuksia. Koulutuksen tavoitteet perustuvat työmarkkinoiden koulutustarpeisiin.

Yhdenmukaisuus on välttämätöntä

Simulaattorikouluttajat Suomenlahden molemmilta puolilta selvittivät yhdessä tammikuussa Kotkassa pidetyssä työpajassa, kuinka simulointipedagogiikkaa tulee käyttää yhteisharjoituksissa. Parhaat käytännöt, menettelytavat ja simulaatiotyökalut sovittiin projektikumppaneiden välillä ennen yhteisharjoittelua.

Yhdenmukainen pedagoginen ja metodologian lähestymistapa on oltava yhteensopivia teknisen järjestelmän kanssa. Merenkulun simulaattorien teknisen reitityksen jälkeen opinnot voidaan aloittaa oppilaitosten välillä, huomioiden yhteinen simulaatiopedagogiikka ja koulutuksen tarpeet.

Merenkulun simulaattorikoulutuksen oppimistavoitteet määriteltiin alan viimeisimmästä kirjallisuudesta ja merenkulkualan koulutustarpeiden tutkimuksista. Kirjallisuustutkimuksesta löydettiin yhteisiä suuntauksia, sekä teknisen (T = Technical) että pehmeiden (S = Soft) tavoitteiden elementtien luokitteluun löydettiin yhteensä 15 koulutustavoitetta kirjallisuudesta.

Asiantuntijahaastattelut suomalaisten ja virolaisten merenkulun ammattilaisten kanssa tehtiin vuoden 2019 aikana. Haastatteluista vahvistettiin yhteensä 19 koulutuksellista teknistä ja pehmeää tavoitetta.

Kirjallisuudesta ja merenkulun asiantuntijahaastatteluista löydetyt tavoitteet arvioitiin verkon yli tehtävällä tutkimuskyselyllä CoMET-projektikumppanien simulaattorikouluttajien kesken. Näiden tärkeiden koulutustarpeiden tunnistaminen, sopivien harjoitusskenaarioiden ja menetelmien laatiminen ovat välttämättömiä onnistuneelle rajat-ylittävälle yhteiselle simulaattorikoulutukselle. Näistä perustelluista tavoitteista nousivat seuraavat kuusi tärkeintä tekijää, luokiteltu T = Tekninen ja S = pehmeä elementti:

  1. Sääntöjen ja määräysten noudattaminen (T) = Compliance with rules and regulations
  2. Tilannetietoisuus (T / S) sekä ympäristöstä, että turvallisista työskentelytavoista = Situational awareness of environment, self-correct and safe working methods
  3. Turvallisuus ja riskienhallinta (T / S) – Riskienhallinta kriittisissä tilanteissa ja laitevikojen tapahtuessa, valmistautuminen ja reaktiointi tapahtuman aikana = Safety and Risk Management – risk management on critical situations, risk management on equipment failures, preparedness and response techniques
  4. Tehokas ulkoinen viestintä (S) = Effective external communication
  5. Päätöksentekokyky (S) = Decision making
  6. Ryhmä- ja tiimityön toimivuus (S) = Teamworking

Lisäkoulutusta meriturvallisuuden johtamisesta

Merenkulun kouluttajat Aboa Maresta, Ekamista, EMERAsta ja Xamkista simulaattorikouluttajien työpajassa Kotkassa 30-31. tammikuuta 2020.

Suomen Työterveyslaitos (TTL) järjestää inhimillisten turvallisuustekijöiden (HF tool™ -palvelu) -lisäkoulutuksen Ekamin ja Xamkin merenkulun opettajille, simulaattorikouluttajille ja henkilöstölle vuoden 2020 aikana.

HF tool™ -työkalun tavoitteena on ymmärtää inhimillisten tekijöiden näkökulmaa osana turvallisuusajattelusta, merenkulkuharjoittelusta ja simulointiharjoituksista. Molempien oppilaitosten koulutusyksiköiden ja merenkulun TKI-yksikön johto, opettajat ja simulaattorikouluttajat koulutetaan aiheen perusteisiin, uuden turvallisuusajattelun koulutussisällön käyttöönottoon tulevaisuuden koulutukseen ja simulaattoriharjoituksia varten.

Crew Resource Management (CRM), eli resurssienhallinta keskittyy tilannetietoisuuteen ja tiimityöhön miehistökeskeisenä ajattelutapana. HF tool™ -koulutus on syventävä osa turvallisuuskoulutusta opettajille, kouluttajille ja henkilökunnalle, merenkulun kansi- ja konemiehistön resurssien turvallisuus- ja hallintakoulutuksen lisäksi.

CoMET-hanke on rahoitettu Interreg Central Baltic 2014–2020 -ohjelmasta.

Kirjoittanut Vesa Tuomala

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.