Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla -hanke haastatteli rekry-tapahtumassa 25.9.2019 kymenlaaksolaisia logistiikka-alan vaikuttajia. Haastateltavina vasemmalta tutkimusjohtaja Ville Henttu (Xamk), liikenne- ja infra-asiantuntija Timo Pöntinen (Kinno), toimitusjohtaja Martti Husu (Kinno) ja myyntipäällikkö Ville Kuitunen (HaminaKotka-satama). Kuva: Harri Sane

Missä olen ja mihin olen menossa?

29.03.2020

Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla -hanke on edennyt osaamistarvekartoitusvaiheeseen. Haluamme kartoittaa ja selvittää alueen yritysten kriittisiä osaamisvajeita tai tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeita yrityksiä aidosti kuunnellen ja käymällä dialogia tulevaisuuden näkökulmasta valmentaen.

Osaamistarvekartoituksessa esiin nousseiden tulevaisuuden osaamistarpeiden pohjalta selvitämme, miten hyvin logistiikka-alan koulutusten opetussuunnitelmat niihin vastaavat ja miten niihin tulevaisuudessa voidaan koulutuksen keinoin vastata.

Tarpeet antavat suunnan alan koulutusten kehittämiselle

Logistiikan ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun opetuksen sisältöjen sekä opetus- ja toteutussuunnitelmiin tehtyjen tarvittavien muutosten myötä Kymenlaaksossa on tarjolla paremmin yrityselämän osaajatarpeisiin vastaavaa logistiikan koulutusta, mikä mahdollistaa osaavan työvoiman saamisen yrityksiin myös pitkällä aikavälillä. Näin palvellaan paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä sekä alueen yritysten ja toimijoiden elinvoimaisuutta.

Samalla edistetään toimenpiteitä, joilla tuetaan alueen nuoria ja opiskelijoita, jotta he jäisivät Kymenlaaksoon opintojen päätyttyä joko työskentelemään tai jatkamaan opintoja.

Mitä kartoituksessa pitäisi kysyä?

Mitä näkökulmia tulisi huomioida? Olisiko suunnistusmaailman huipulta hankitusta tietotaidosta suunnistajan, valmentajan, tai kartantekijän näkökulmista mitään hyötyä kyselyrungon rakentamisessa ja haastattelujen läpiviemisessä?

Maasto ja siitä tehty kartta ovat suunnistajan temmellyskenttä

Kartta on standardisoiduilla merkeillä kuvattu, tekijänsä näkemys maastosta sen merkittävine pinnanmuotoineen ja kohteineen, joiden välisiä mittasuhteita ja suhteiden paikkaansa pitävyyttä toisiinsa nähden on voitu parantaa nykytekniikan mahdollistamien tarkkojen gps- signaalien avulla.

Suunnistus on kuvan muodostamista. On tärkeä tietää, missä olen nyt ja muodostaa kartan avulla kuvaa siitä, mitä tulee seuraavaksi eteen. Tätä mielikuvaprosessia sitten toistetaan ja toistetaan, jatketaan ja jatketaan…

Analyysejä, tietoa, taitoja, tavoitteita ja ihmisten johtamista

Urheiluvalmennus onkin jo sitten monitahoisempaa hommaa, jossa etenkin nykyisin korostuvatihmisten johtamisen taidot eli niin sanotut pehmeät geneeriset taidot. Miten ihmisestä kasvavana psyko-fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena saadaan irti hänen täysi potentiaalinsa juuri oikeaan tarpeeseen?

Valmentajan on tiedettävä laji ja sen vaatimukset mahdollisimman hyvin. Tässä auttaa lajianalyysi, joka sisältää mm. lajin kehityshistorian, nykypäivän ja skenaariot kehityssuunnista ja niihin vaikuttavista tekijöistä, joita voivat olla esimerkiksi raha, televisiointi, ilmastonmuutos jne.

Urheilijan kehittäminen tietyssä lajissa huippuunsa vaatii tietoa urheilijan nykyisestä tasosta suhteessa lajin vaatimuksiin. Urheilija-analyysissä selvitetään urheilijan koko kuva ihmisenä. Missä mennään? Mitkä ovat vahvuudet? Onko heikkouksia tai pullonkauloja? Mitä on kehitettävä? Mitkä ovat käytettävissä olevat resurssit ja mitä on tehtävissä?

Analyysien ohella tärkeitä ovat myös tavoitteet, jotka määrittelevät muun muassa motivaatiota, resursseja, vaatimustasoa ja osaltaan myös valmentajan työkalupakin laajuus- ja laatuvaatimuksia. Kiteytettynä tilastot ja numerot auttavat oikean ja ajan tasalla olevan tiedon tuottamisessa, jotta voidaan asettaa eri aikaväleille kohdistuvia tavoitteita ja löytää kannattavat toimintatavat.

Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla -hankeen keskeiset palaset Kuva: Enni Jaatinen

Myös osaamisen ja koulutusten kehittäminen vaativat historian ja nykytilanteen tiedostamisen lisäksi skenaarioiden eli tulevaisuuskuvien ja vaihtoehtoisten visioiden luomista. Tietoa hyödyntämällä voidaan luoda yhteistä näkemystä toivottavasta ja mahdollisesta tulevaisuudesta sekä luoda toimivia toimintamalleja, etsiä toimijoiden yhteistyömuotoja ja edelleen kohdistaa toimenpiteitä paremmin, tehokkuuden lisäämiseksi ja arvon muodostamiseksi.

Kehitys vai taantuma?

Kokonaisvaltaisesti huippuunsa kehittynyt urheilija tietää ja hallitsee itse itsensä parhaiten. Saman tapaan yritysten nykyiset ja tulevat työvoima- ja koulutustarpeet tietää parhaiten yritys itse. Urautuminen, uudistumis- ja muuntautumiskyvyttömyys eli taantuminen tapahtuu kuitenkin helposti. Se on niin kehityksen kuin kilpailukyvynkin kannalta turmiollista sekä urheilussa että globaaleilla markkinoilla. Tämän välttämiseksi on hyvä käydä aitoa dialogia ulkopuolisten asiantuntijoiden kuten valmentajien kanssa.

Haasteiden selättämiseksi, tulevaisuuden ymmärtämiseksi ja kuvittelemiseksi, yhteiskunnan ja sen rakenteiden muuttamiseksi sekä uusien tulevaisuudessa tarvittavien järjestäytyneiden mallien toteuttamiseksi, on ymmärrettävä nettisukupolvea ja lisäksi hahmotettava sekä maakunnan että toimialan lyhyen ja pitkän aikavälin kehittymissuunnat. Myös yleinen työelämän muutos ja siitä syntyvät osaamisvaatimukset on huomioitava.

Kartoituksessa lähestymme yritysten osaamistarpeita mm. tulevaisuus-, megatrendi-, millenniaali- ja johtamisen näkökulmista. Mikäli koet halua kulkea menestyksen polkua tulevaisuudessakin, poimia yhteistyön ja verkoston tuottamia hedelmiä, niin tervetuloa polulle… https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/tulevaisuuden-osaajat-logistiikka-alalla/

Kirjoittanut Hannu-Pekka Pukema

Kirjoittaja työskentelee Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla -hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa logistiikan ja merenkulun vahvuusalalla.