Yhteistyökumppanit tutustumassa Ruduksen turvapuistoon. Tarkoituksena on viedä turvapuisto-osaamista Venäjälle Pietariin. Kuvassa työpaketin WP3 vastaava Vitaly Tsaplin (oik.), sekä Ruduksen turvapuistovastaava Lasse Heikkinen. Kuva: Paula Kokko

Työmaan turvallisuus lähtee johtajuudesta

06.10.2020

Rakennusala on valitettavasti yhä johtava toimiala työtapaturmien määrässä. Aktiivinen turvallisuustyö on kuitenkin tuottanut tulosta. Isoissa yrityksissä turvallisuustaso on kehittynyt, ja yleinen asenne turvallisuutta kohtaan on parantunut. Sen sijaan pk-yrityksissä on edelleen tarvetta turvallisuustyön kehittämiseen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on mukana LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Safecon-hankkeessa, joka toteutetaan yhdessä Pietarin valtiollisen arkkitehtuurin ja rakennustekniikan yliopiston SPbGASU:n sekä Leningradin valtiollisen yliopiston Pushkinin kanssa.

Tavoitteena on lisätä rakennusalan ylimmän johdon, työnjohtajien sekä turvallisuusasiantuntijoiden työturvallisuustietoisuutta pk-yrityksissä ja parantaa raja-alueen rakennustyömaaturvallisuutta. Osana hanketta SPbGASU rakensi turvapuiston Pietariin.

Xamkin vetovastuulla on toukokuussa 2020 päättynyt työpaketti 1, jonka ensisijainen tavoite on kehittää ylimmän johdon asennetta työturvallisuuteen. Työpaketti muodostuu yritysjohtajien haastatteluista ja työpajasta sekä Venäjällä Pushkinin tekemästä omasta tutkimuksesta.

Tuloksena ovat työpajan pohjalta laaditut ohjenuorat, Guidelines. Ohjenuorat tarjoavat keinoja, joilla ylin johto voi kehittää omaa motivaatiotaan ja asennettaan työturvallisuutta kohtaan.

Motivaatio, esimerkki, tiedonjako

Työturvallisuuden kehittämisen ohjenuorat ylimmälle johdolle jaettiin seitsemän pääteeman alle: löydä motivaatiosi, näytä esimerkkiä, varaa aikaa, jaa tietoa, pidä yllä mielenkiintoa, osoita kunnioitusta työn tekeville ja tue positiivista ryhmähenkeä. Ohjenuoria täydennettiin vielä kirjallisuuskatsauksella.

Merkittävimmäksi tekijäksi työturvallisuuden kehittämisen näkökulmasta nousi ylimmän johdon asennoituminen ja oma esimerkki. Ilman sitoutunutta johtoa on mahdotonta motivoida työntekijöitä turvalliseen työhön. Johtaja luo mahdollisuudet työskennellä turvallisesti ja oman käytöksensä avulla osoittaa työturvallisuuden olevan tärkeä arvo yritykselle.

Työturvallisuuden johtaminen vaatii halua kehittyä

Työturvallisuustyön pitkäaikainen toteuttaminen vaatii aikaa ja sitoutumista. Hyvällä suunnittelulla on mahdollista taata työn onnistuminen ja jatkuvuus. Ylimmältä johdolta edellytetään tietotaitoa ja halua kehittää työturvallisuusosaamistaan. Jos mahdollista, on hyvä hyödyntää turvallisuuskoordinaattoreita ja muita asiantuntijoita, sillä monen eri tahon yhteistyöllä on havaittu saavutettavan paras lopputulos.

Koulutukset, toisilta oppiminen ja erilaiset mittaukset kuten TR-mittaus ja havainnointimenetelmien mahdollistaminen vahvistavat sekä omaa että työntekijöiden motivoitumista. Kilpailuiden ja kampanjoiden avulla ylläpidetään työntekijöiden kiinnostusta. Myös palkkiot ja sanallinen palaute hyvästä työstä edistävät positiivista turvallisuuskäyttäytymistä.

Yksi tärkeä tekijä työturvallisuuden näkökulmasta on työyhteisö. Positiivinen ryhmäpaine työyhteisössä lisää myönteistä turvallisuuskäyttäytymistä. Esimies voi edistää positiivista ryhmähenkeä sujuvalla viestinnällä, ehjillä vuorovaikutussuhteilla ja luottamalla työntekijöidensä osaamiseen.

Luvassa koulutusta ja oppimissisältöjä

Hankkeen neljännessä työpaketissa viedään tuloksia käytäntöön tuottamalla koulutuksia ja oppimissisältöjä. Lokakuussa 2020 järjestetään koulutus, jossa Lean-ajatusmallia hyödyntäen käydään läpi työmaaturvallisuuden johtamista.

Koulutus on pääasiallisesti suunnattu pienten ja keskisuurten rakennusalan yritysten ylimmälle johdolle. Vastaavasti keväällä 2021 järjestetään työpajoja ohjenuorien teemoista.

Kirjoittaneet Henna Haikonen ja Milla Sairanen

Haikonen työskentelee projektitutkijana ja Sairanen projektipäällikkönä Safecon-hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.