Kuvituskuva. Kuva: Pixabay.

Pk-yritysten digimarkkinointitaitoja sparrattiin viidessä maassa

14.12.2021

Kansainvälisessä hankkeessa koottiin digitaalisen markkinoinnin tietopaketti, joka vahvistaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten digimarkkinointitaitoja.

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä digimarkkinointipalveluja hankitaan usein ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Digimarkkinointitaitojen lisäksi yrityksissä tarvitaan markkinointipalvelujen ostamiseen liittyviä tietoja ja osaamista.

Aika- ja resurssihaasteet digimarkkinoinnin esteinä

Tsekeissä, Unkarissa, Suomessa, Bulgariassa ja Italiassa kartoitettiin aluksi kahden eri kyselyn ja haastattelujen avulla henkilöstön sekä omistajien näkemyksiä digitaalisen markkinoinnin haasteista ja mahdollisuuksista. Selvityksen pohjalta suunniteltiin yksityiskohtaisemmin kohdemaissa tarvittavat toimenpiteet.

Digimarkkinoinnin tehokasta hyödyntämistä pk-yrityksissä jarruttavat kartoituksen mukaan aika- ja resurssihaasteet ottaa haltuun lukematon määrä erilaisia digimarkkinointityökaluja, huonot käyttökokemukset aikaisemmista digimarkkinointityökaluista sekä tietotaidon puute. Samat haasteet värittivät sekä digimarkkinoinnin toteuttamista sisäisesti yrityksessä että palvelujen ostamista ulkoisilta palveluntarjoajilta.

Käytännön haasteista huolimatta tutkimuksen vastaajat kokivat digimarkkinoinnin olevan tehokkain tapa tavoittaa uudet ja olemassa olevat asiakkaat, viestiä yrityksen arvolupaus ja erottautua kilpailijoista. Digimarkkinointitaitojen parantaminen nähtiin elinehtona myynnin kasvattamiseen.

Itseopiskelua verkkokoulutusalustalla

Englanninkielisen koulutusmateriaalin lisäksi materiaalia tuotettiin jokaisen hankepartnerin paikallisella kielellä. Koulutusmateriaaleista luotiin tietopaketti digitaaliselle koulutusalustalle, jota yritysten henkilöstö, opiskelijat ja aikuisopiskelijat pystyivät hyödyntämään itseopiskellen. Digitaalinen oppimisalusta ja itseopiskelumahdollisuus toivat joustavuutta tutustua digimarkkinointiin oman aikataulun puitteissa tai syventää osaamista eri osa-alueiden osalta omien tarpeiden mukaan.

Osaamisen kehittämisen kohteina olivat pk-yritysten henkilöstö, opiskelijat ja aikuisopiskelijat. Opiskelijat tulevat valmistuttuaan hyvin suurella todennäköisyydellä työllistymään juuri pienten ja keskisuurten yritysten palvelukseen, ja digimarkkinointi tulee olemaan osa heidän toimenkuvaansa jossakin muodossa.

Työpajoja käytännön taitojen hiomiseen

Digitaalisen markkinoinnin osaamisen kehittämistä ei jätetty ainoastaan itseopiskelun varaan. Digitaaliselle oppimisalustalle koottuja koulutusmateriaaleja hyödynnettiin jokaisessa osallistujamaassa järjestetyissä työpajoissa, joissa osallistujat pääsivät tekemään digimarkkinointia käytännössä.

Suomessa työpaja järjestettiin Etelä-Savon ammattiopistolla elokuussa koulujen käynnistyttyä. Yhden työpäivän kestäneessä työpajassa 25 toisen vuoden opiskelijaa pääsivät harjoittelemaan ohjatusti asiakaspersoonan luomista ja digimarkkinoinnin toimenpiteiden suunnittelua määritellylle kohderyhmälle. Teoreettiseen tietoon pohjautuvan alustuksen jälkeen opittu tieto sovellettiin käytäntöön.

Palautteen perusteella työpaja koettiin hyödylliseksi ja mukavaksi tavaksi opiskella digimarkkinoinnin taitoja käytännön tekemisen avulla.

Digimarkkinointitaitojen kehittäminen ja syventäminen ovat olennaisessa roolissa tulevaisuudessakin. Erilaisten työkalujen ja alustojen määrä markkinoilla kasvaa kaiken aikaa, joten tarve pysyä ajan tasalla kasvaa entisestään.

Digimarkkinointi tarjoaa pk-yritykselle kustannustehokkaan tavan viestiä asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille.

Innovative support network for students in the field of online marketing – INSOM oli Erasmus+-hanke, jota hallinnoi Czech University of Life Sciences Prague. Xamkin lisäksi osatoteuttajina olivat Student Computer Art Society Bulgariasta, Universita Degli Studi di Cagliari Italiasta sekä Trebag Szellemi Trulajdon-Es Projektmenedzser Kft Unkarista.

Kirjoittanut Pia Jääskeläinen

Kirjoittaja työskentelee lehtorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa liiketalouden koulutusyksikössä.